budownictwo (studia inżynierskie, uzupełniające magisterskie)

I stopnia (studia inżynierskie)</br>
II stopnia (studia uzupełniające magisterskie) - budownictwo

Studia pierwszego stopnia trwają 4 lata (8 semestrów). Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł inżyniera.

Studia na kierunku Budownictwo przygotowują specjalistów posiadających wiedzę teoretyczną oraz odpowiednie przygotowanie praktyczne z zakresu wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołem i firmą budowlaną, wytwarzania i doboru oraz stosowania materiałów budowlanych, a także technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

Inżynier kierunku Budownictwo przygotowany jest do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych oraz do organizowania produkcji elementów budowlanych i nadzoru wykonawstwa budowlanego.

Absolwent przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą. Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) trwają dwa lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Absolwenci posiadają szeroką wiedzę niezbędną do podejmowania zadań związanych z problematyką budownictwa, organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem budowlanym oraz do projektowania obiektów żelbetowych, stalowych i drewnianych. Posiadają umiejętności teoretyczne i praktyczne w planowaniu i eksploatacji budowli, a także remontów, modernizacji i przebudowy obiektów budowlanych. Przygotowani są do zdobycia pełnych uprawnień w zakresie problematyki budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki budownictwa kolejowego, drogowego i mieszkaniowego, jak również do twórczej pracy naukowo-badawczej na potrzeby budownictwa.

Budownictwo mieszkaniowe** - Jest to specjalność łącząca wiedzę z zakresu projektowania obiektów mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wiedzą z zakresu prowadzenia robót budowlanych. Łączy więc wiedzę z zakresu obliczania i projektowania przegród oraz konstrukcji budynków mieszkalnych z umiejętnościami praktycznymi.

Nowoczesne technologie - Oferta studiowania na tej specjalności skierowana jest do kandydatów, których fascynują najnowocześniejsze obiekty wzniesione na świecie technologiami opracowanymi w XXI wieku, np. superwieżowce, budynki "ze szkła" itp.

Nieruchomości - Specjalność ma na celu przygotowanie specjalistów dla zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz wyceny nieruchomości Przygotowanie do pracy na stanowiskach menadżerskich i analitycznych w zakresie organizowania i prowadzenia działalności inwestycyjnej.

Drogi i autostrady** - Oferta studiowania na specjalności "Drogi i autostrady" skierowana jest do kandydatów chcących pracować przy budowie, remontach i eksploatacji dróg, ulic i autostrad. Absolwent przygotowywany jest do roli kierowania robotami drogowymi i nadzorowania wykonywania np.: nasypów, wykopów, nawierzchni i infrastruktury.

Renowacja i modernizacja - Oferta studiowania na tej specjalności skierowana jest do kandydatów, którzy lubią pracę w terenie na modernizowanych (remontowanych) obiektach, jak i w biurach opracowujących dokumentację robót renowacyjnych i modernizacyjnych.

kierunek
budownictwo
rodzaj studiów
I stopnia (studia inżynierskie)
II stopnia (studia uzupełniające magisterskie)
tryb studiów
I stopnia - studia stacjonarne
czas trwania: 4 lata (8 semestrów)
czesne za semestr: 1.850 zł (3 raty x 660 zł)
I stopnia - studia niestacjonarne
czas trwania: 4 lata (8 semestrów)
czesne za semestr: 1.650 zł (3 raty x 600 zł)
II stopnia - studia stacjonarne
czas trwania: 2 lata (4 semestry)
czesne za semestr: 1.950 zł (3 raty x 700 zł)
II stopnia - studia niestacjonarne
czas trwania: 2 lata (4 semestry)
czesne za semestr: 1.750 zł (3 raty x 640 zł)

Zarządzanie inwestycjami - Jest to specjalność, dzięki której zdobywa się podstawową wiedzę z zakresu zarządzania inwestycjami, zwłaszcza inwestycjami rzeczowymi i finansowymi. Studenci po ukończeniu tej specjalności nabywają umiejętności formułowania strategii inwestycyjnej, przygotowania i oceny projektów inwestycyjnych.

Drogi kolejowe** - Absolwent tej specjalności zdobędzie poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji nowoczesnych linii kolejowych, metra i kolei specjalnych oraz innych elementów infrastruktury transportowej. Będzie także posiadał wiedzę z metod planowania rozwoju układów komunikacyjnych, sterowania ruchem kolejowym oraz modernizacji istniejących obiektów transportu szynowego.

Systemy inteligentnego budynku

* - Prowadzenie studiów na danej specjalności uwarunkowane jest odpowiednią ilością kandydatów.

** - Dotyczy także studiów II stopnia (uzupełniających magisterskich)

Copyright 2010, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach polityka plików cookie

Google+