Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | MedycznaUniwersytet Dziecięco – Młodzieżowy WST

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualności - Uniwersytet Dziecięco–Młodzieżowy WST

Beneficjent: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Partner: Miasto Zabrze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Dofinansowanie projektu z UE: 841 009,05 PLN, co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Cel projektu: Celem projektu jest rozwinięcie kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową, a także wzmocnienie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci i młodzieży z Zabrza w wieku 7-17 lat oraz włączenie rodziców w ten proces. W ramach projektu przewidziano realizację programu, opartego na rozwijaniu wśród Uczestniczek i Uczestników projektu trzech podstawowych obszarów kompetencyjnych, wskazywanych jako niezbędne na rynku pracy, tj. kompetencji językowych, informatyczno-technicznych, osobistych. Zakłada się również zwiększenie skuteczności i trwałości form wsparcia, dzięki włączeniu rodziców w proces rozwoju kompetencji u dzieci, zwłaszcza osobistych. Zastosowanie praktycznych metod pracy na zajęciach w ramach Uniwersytetu Dziecięco- Młodzieżowego, przyczyni się do szybszego przyswojenia wiedzy, nabywania nowych umiejętności, a w konsekwencji przełoży się na późniejszą aktywną postawę zawodową i społeczną Uczestników Projektu.


Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

ZAJĘCIA W RAMACH „UNIWERSYTETU DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWEGO WST” ODBYWAJĄ SIĘ W: WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA - WYDZIAŁ W ZABRZU 41-800 ZABRZE, UL. PARK HUTNICZY 3-5

OBÓZ JĘZYKOWO-SPORTOWY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU W ROKU 2019 ODBYWA SIĘ W OŚRODKU:
NATANAEL, UL. CYRYLA 62, 34-432 ŁOPUSZNA, W TERMINACH: 14 - 20.07.2019 (TURNUS I), 21 - 27.07.2019 (TURNUS II).
Zapytania ofertoweZapytania ofertowe


Obowiązek informacyjny - RODO_UDM

NOWE!
W ramach procedury rozeznania rynku, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, zapraszamy do składania ofert na prowadzenie zajęć artystycznych (zapytanie ofertowe nr 1/KAD/2020):

Zapytania ofertowe 05.03.2020 - Zapytanie ofertowe na Prowadzenie zajeć artystycznych

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na ryzyko braku możliwości realizacji zajęć dydaktycznych dla uczestników Uniwersytetu Dziecięco – MłodzieżowegoW ramach procedury rozeznania rynku, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, zapraszamy do składania ofert na prowadzenie zajęć z robotyki (zapytanie ofertowe nr 7/KAD/2019):

Zapytania ofertowe 22.07.2019 - Zapytanie ofertowe na Prowadzenie zajeć z robotykiZgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, zapraszamy do składania ofert na prowadzenie zajęć dla rodziców z coachingu (zapytanie ofertowe nr 6/KAD/2019):

Zapytania ofertowe 17.07.2019 - Zapytanie ofertowe na Prowadzenie zajeć dla rodzicówW ramach procedury rozeznania rynku, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, zapraszamy do składania ofert na prowadzenie zajęć artystycznych (zapytanie ofertowe nr 2/KAD/2019), z matematyki (zapytanie ofertowe nr 3/KAD/2019) oraz z języka polskiego (zapytanie ofertowe nr 4/KAD/2019):

Zapytania ofertowe 07.03.2019 - Zapytanie ofertowe na Prowadzenie zajeć artystycznych


Zapytania ofertowe 07.03.2019 - Zapytanie ofertowe na Prowadzenie zajeć z matematyki


Zapytania ofertowe 07.03.2019 - Zapytanie ofertowe na Prowadzenie zajeć z języka polskiegoW ramach procedury rozeznania rynku, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, zapraszamy do składania ofert na prowadzenie zajęć – warsztatów komputerowych (zapytanie ofertowe nr 5/KAD/2019). Termin, miejsce oraz sposób składania ofert - zostały szczegółowo opisane w Zapytaniu ofertowym:

Zapytania ofertowe 08.03.2019 - Zapytanie ofertowe na Prowadzenie zajeć komputerowych


Zapytania ofertowe 19.03.2019 - Zapytanie ofertowe na Prowadzenie zajęć z j.polskiego - nowe


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie