Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | MedycznaWarunki rekrutacji

(studia I, II stopnia oraz Jednolite magisterskie)

Informacje dot. rekrutacji na studia Kryteria przyjęćKryteria przyjęć

Kierunki: Architektura Wnętrz, Architektura, Wzornictwo, Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna, Grafika, Mechatronika, Informatyka, Pielęgniarstwo


 • Złożenie podania o przyjęcie na studia
 • Bez egzaminów wstępnych
 • Przyjęcia na podstawie złożonych dokumentów do wyczerpania limitów miejsc
 • Respektujemy zarówno stare jak i nowe świadectwa maturalne
 • Brak limitu wieku przy przyjęciu na studia

Kierunek Lekarski

 • Wszystkie szczegółowe informacje dot. warunków rekrutacji na kierunku lekarskim można uzyskać pod numerem tel. 0 695 450 010 lub 0 605 669 998

Informacje dot. rekrutacji na studia Wymagane dokumentyWymagane dokumenty

Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie), studia jednolite magisterskie


 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (kserokopia + oryginał lub odpis do wglądu)
 • Świadectwo dojrzałości (kserokopia + oryginał do wglądu)
 • Fotografia dowodowa: 3 sztuki (format 3,5cm x 4,5cm)
 • Fotografia w wersji elektronicznej przesłana na adres: (wymagania techniczne fotorgafii elektronicznej tutaj)
 • Dowód osobisty (kserokopia + oryginał do wglądu)
 • Podanie Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych (do pobrania tutaj)
 • Podanie Wydział Nauk Medycznych (do pobrania tutaj)

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)


 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia + oryginał lub odpis do wglądu)
 • Świadectwo dojrzałości (kserokopia + oryginał do wglądu)
 • Fotografia dowodowa: 3 sztuki (format 3,5cm x 4,5cm)
 • Fotografia w wersji elektronicznej przesłana na adres:
 • Dowód osobisty (kserokopia + oryginał do wglądu)
 • Podanie - kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj)

Informacje dot. rekrutacji na studia - Proces rekrutacyjnyProces rekrutacyjny

Rekrutacja osobista


Chcesz zapisać się na studia szybko i za jednym razem? Wybierz rekrutację osobistą i załatw wszystkie formalności od ręki!

 • Dostarczenie wymaganych dokumentów do dowolnego punktu rekrutacyjnego
 • Wpłacenie opłaty wpisowej oraz odebranie indywidualnego numeru konta w kasie uczelni
 • Podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych
 • Otrzymanie decyzji o przyjęciu do Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Rekrutacja na odległość


Mieszkasz daleko od Katowic? Nie masz możliwości dwukrotnego przyjazdu? Nic straconego, postępuj według wskazówek i zapisz się na studia!

 • Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty - zobacz wymagane dokumenty
 • W przypadku gdy nie masz jeszcze świadectwa dołącz koniecznie oświadczenie o dostarczeniu go do Uczelni w określonym terminie Pobierz oświadczenie
 • Komplet dokumentów prześlij pocztą na adres:
  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach,
  40-555 Katowice,
  ul. Rolna 43
  z dopiskiem "Dokumenty Rekrutacyjne"
 • Prześlij opłatę wpisową na rachunek bankowy:
  ING Bank Śląski 87 1050 1214 1000 0022 8423 0881
  Nazwa odbiorcy: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
  Adres odbiorcy: ul. Rolna 43, 40-555 Katowice
 • Przyjedź i podpisz umowę o świadczenie usług edukacyjnych
 • Odbierz decyzję o przyjęciu

Informacje dot. rekrutacji na studia Zasady rekrutacjiZasady rekrutacji cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim

Wszystkie dokumenty przedstawiane w procesie rekrutacyjnym muszą być w języku polskim. W przypadku dokumentów w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe na język polski.


I. Wymagane dokumenty

 • Wydrukowany i podpisany kwestionariusz osobowy
 • Fotografia dowodowa: 3 sztuki (format 3,5cm x 4,5cm)
 • Fotografia w wersji elektronicznej przesłana na adres:
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego lub oświadczenie o przystąpieniu do testu znajomości języka polskiego kserokopia paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika WST lub przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej
 • Kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika WST lub przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP lub potwierdzone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej albo kserokopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika WST lub przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, albo oświadczenie cudzoziemca ubiegającego się o przyjęcie na studia, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów w roku rekrutacji, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP lub potwierdzone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej (zaświadczenie lekarskie ważne jest przez okres 3 miesięcy, chyba że jego treść stwierdza inaczej)
 • Polskie świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis sporządzony przez wystawcę świadectwa dojrzałości) LUB zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego duplikat sporządzony przez wystawcę świadectwa zagranicznego lub jednostkę do tego uprawnioną) LUB inny dokument uzyskany zagranicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznany na podstawie umowy międzynarodowej za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej (wymóg legalizacji nie dotyczy dyplomu International Baccalaureate oraz dyplomu European Baccalaureate)
 • Tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument (wymóg tłumaczenia nie dotyczy dyplomu International Baccalaureate)

W przypadku studiów drugiego stopnia dodatkowo wymagany jest:

 • Zalegalizowany lub opatrzony apostille zagraniczny dyplom (oryginał) LUB inny dokument ukończenia uczelni uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, LUB odpis dyplomu studiów wyższych sporządzony przez uczelnię polską, która wydała dyplom upoważniający do podjęcia studiów drugiego stopnia
 • Tłumaczenie zagranicznego dyplomu na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dyplom
 • Suplement dyplomu lub transkrypt ocen
 • Tłumaczenie zagranicznego suplementu dyplomu lub transkryptu ocen na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dyplom

Cudzoziemcy pochodzenia polskiego lub posiadający Kartę Polaka proszeni są o kserokopię dokumentów poświadczających (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika WST lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej)

Każdy kandydat na studia zobowiązany jest do podpisania 2 egzemplarzy umowy o usługi edukacyjne wraz z informacjami dodatkowymi oraz dokonanie opłaty wpisowego. Wymagane w rekrutacji dokumenty należy złożyć osobiście lub wysłać je pocztą. Dokumenty wysłane pocztą elektroniczną nie są uwzględniane.

Informacje dot. rekrutacji na studia Materiały do pobraniaDokumenty rekrutacyjne do pobrania


Podanie - kwestionariusz osobowy:


Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych
(studia I stopnia - licencjackie/inżynierskie/jednolite studia magisterskie)(studia II stopnia - magisterskie)Wydział Nauk Medycznych
(studia I stopnia - licencjackie/jednolite studia magisterskie)Załączniki:W przypadku gdy nie masz jeszcze świadectwa dołącz koniecznie oświadczenie o dostarczeniu go do Uczelni w określonym terminie:


Informacje dot. rekrutacji na studia Wymagania techniczne fotografii elektronicznejWymagania techniczne fotografii elektronicznej

 • plik z fotografią powinien nosić nazwę: pesel_nazwisko.jpg (bez polskich znaków)

  Przykład: Jak Kowalski o nr PESEL 80123456789 powinien wysłać plik o nazwie: 80123456789_kowalski.jpg

 • fotografia musi spełniać poniżesze parametry:
  • Rozmiar fotografii po wydruku: 20x25mm w 300 dpi
  • Rozmiar w punktach: 236x295 pix
 • Fotografię należy przesyłać na adres:
 • W temacie wiadomości należy wpisać: nazwisko, imię, kierunek, tryb studiów, FOTOGRAFIA

  Przykład: Kowalski, Jan, AW, stacjonarne, FOTOGRAFIA

Uwaga!
Ze względu na duży odsetek zdjęć nie spełniających powyższych wymogów podajemy zalecenia odnośnie przygotowania zdjęć: Przy skanowaniu oryginalnych zdjęć legitymacyjnych proszę wybierać rozdzielczość skanowania min. 400 DPI. Przed wysłaniem proszę wyświetlić zdjęcie na ekranie - na przeciętnym monitorze powinno mieć minimum kilkanaście centymetrów wysokości. Zdjęcie może być większe - nie stanowi to problemu, natomiast nie może być zbyt małe.

Punkt rekrutacyjny

woj. Śląskie,

Katowice, ul. Rolna 43 pok. A 011

tel. 32 60 72 440

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek - piątek / 08.30 - 15.00
 • sobota / 08.30 - 14.30 (w miesiącach lipiec - wrzesień - 9.00 - 14.00)
 • niedziela / 8.30 - 12.30 (w miesiącach lipiec - wrzesień - nieczynne)
Siedziba główna Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie