Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Studia podyplomowe pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe pedagogiczne

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie do pracy nauczyciela w ramach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły - jako elementu systemu oświaty - poprzez udostępnienie wiedzy i wykształcenie kompetencji oraz umiejętności wychowawczych, społecznych, komunikacyjnych, prakseologicznych, informacyjno-medialnych, związanych z planowaniem, realizacją i oceną działań w sytuacjach wychowawczych i edukacyjnych. Ze względu na potrzeby praktyki, program studiów opiera się na warsztatowych oraz innowacyjnych formach kształcenia, uwzględniających najnowsze trendy w edukacji i wychowaniu.

Adresaci studiów

Zajęcia są adresowane do absolwentów różnych kierunków studiów, zwłaszcza humanistycznych, którzy pragną zdobyć uprawnienia pedagogiczne, zamierzają pracować w placówkach oświatowych bądź prowadzić działalność edukacyjną, a także pragną doskonalić, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, poszerzyć posiadane umiejętności zawodowe i uzyskać kwalifikacje zwiększające szanse pozyskania zatrudnienia, jak również takich, którzy planują zmianę profilu zatrudnienia.

Program studiów

 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • Psychologia ogólna z elementami psychologii społecznej
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika - wybrane zagadnienia z teorii wychowania
 • Podstawy wiedzy o wychowaniu i nauczaniu w szkole
 • Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka
 • Podstawy prawne edukacji
 • Komunikacja interpersonalna w środowisku szkolnym i pozaszkolnym
 • Dydaktyka
 • Metodyka przedmiotowa
 • Podstawowe problemy i subdyscypliny pedagogiki specjalnej
 • Metody diagnozy i wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela
 • Diagnoza, kontrola i ocenianie pracy ucznia
 • Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologia informacyjna
 • Emisja głosu
 • Zasady ochrony bhp i ppoż , udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Praktyka pedagogiczna
 • Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

  CZAS TRWANIA

  1,5 roku - 3 semestry (350 godz.)

  Rejestracja prowadzona jest on line. Po zebraniu grupy przedstawiciel Uczelni kontaktuje się w sprawie dopełnienia formalności związanych z zapisaniem się na studia.

  Rejestracja odbywa się ON-LINE natomiast zapisy osobiście w siedzibie WST: Katowice, Rolna 43.

  kierunek
  Przygotowanie pedagogiczne

  rodzaj studiów
  studia podyplomowe

  tryb studiów
  studia niestacjonarne

  czas trwania:
  1,5 roku ( 3 semestry)

  czesne za semestr:
  1500 zł (3 raty x 520 zł)

  WARUNKI REKRUTACJI

  © 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
  ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie