AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Klub absolwenta

Klub Absolwenta AŚ

Zasady dzałania Klubu Absolwenta WSTI. Misja i cele


Misją Klubu Absolwentów WST jest budowanie i rozwijanie więzi między uczelnią a jej absolwentami. Działania Klubu Absolwentów WST mają charakter informacyjno-integracyjny i są przygotowane specjalnie dla absolwentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. W szczególności do zadań Klubu Absolwentów WST (dalej: Klub) należy:

 • kształtowanie bardzo dobrych relacji i współpracy absolwentów z całym środowiskiem akademickim WST
 • prowadzenie serwisu informacyjnego dla absolwentów o wydarzeniach na uczelni, osiągnięciach naukowych studentów, pracowników i absolwentów WST
 • informowanie o możliwości dalszego kształcenia i zdobywania wiedzy na WST w ramach studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i wykładów
 • tworzenie możliwości dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń, nawiązywania kontaktów biznesowych na stronie internetowej oraz podczas zjazdów i spotkań absolwentów
 • organizowanie programów stypendialnych i mentorskich dla studentów i absolwentów, kursów, szkoleń, projektów naukowo-badawczych, wystaw, pokazów, konkursów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, konferencji
 • prowadzenie działalności lobbingowej i fundraisingowej na rzecz WST
 • propagowanie wzorców osobowych, zachowań i inicjatyw wspomagających działania w zakresie budowy właściwego wizerunku WST oraz jego absolwentów
 • współpraca z organizacjami zrzeszającymi absolwentów WST w kraju i za granicą

II. Organizacja


Klub jest zarządzany przez Pełnomocników Rektora Pana Marka Dziuka oraz Pana Grzegorz Walaszczyka (dalej: Pełnomocnicy). Pełnomocnicy prowadzą bazę danych członków Klubu, zakładkę internetową Klubu, odpowiadają za organizację działalności Klubu i zapewniają przepływ informacji. W realizacji tych zadań Pełnomocnicy współdziałają z innymi jednostkami Uczelni. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne. Członkowie Klubu mogą w jego działalności uczestniczyć w stopniu przez siebie wybranym. Członkowie Klubu mogą wspierać działalność Uniwersytetu. Klub funkcjonuje na zasadach właściwych dla społeczności akademickiej, zwłaszcza jest otwarty na wszelkie inicjatywy oraz zapewnia swobodę przepływu informacji, różnorodność podejmowanych przedsięwzięć i spontaniczność działania. Program działania Klubu jest kształtowany z uwzględnieniem propozycji członków Klubu w drodze wymiany informacji i uwag.


III. Zasady członkostwa


Klub jest otwarty dla wszystkich absolwentów studiów I stopnia (licencjackie) oraz II stopnia (magisterskie uzupełniające lub jednolite magisterskie). Warunkiem przynależności do Klubu jest wypełnienie Deklaracji Absolwenta WST. Zapisując się do Klubu absolwent wypełnia Deklarację Absolwenta WST i składa oświadczenia w przedmiocie wyrażenia bądź nie zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych. Pełnomocnicy po otrzymaniu Deklaracji Absolwenta WST dokonują weryfikacji danych i wpisują do elektronicznej bazy nową osobę jako pełnoprawnego członka Klubu, co oznacza, iż przysługują jej wszystkie prawa wynikające z członkostwa w Klubie. Dołączenie do Klubu wymaga wypełnienia wszystkich pól formularza w Deklaracji Absolwenta WST określonych jako obowiązkowe. W przypadku braku identyfikacji absolwenta w bazie danych uczelni zostanie on poproszony o okazanie Pełnomocnikowi odpowiedniego dokumentu poświadczającego ukończenie studiów na WST. W przypadku stwierdzenia, iż dane osobowe podane w Deklaracji Absolwenta WST są nieprawdziwe, Pełnomocnicy zastrzegają sobie prawo do usunięcia z grona członków Klubu osoby, która przesłała informacje niezgodne z prawdą. Każdy członek Klubu ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Pełnomocnikami pod adresem: absolwent@wst.pl. Dane teleadresowe członków Klubu znajdujące się w bazie są udostępniane wyłącznie członkom Klubu za zgodą osób, których dane dotyczą. Absolwent ma prawo do rezygnacji z członkostwa w Klubie w każdym czasie po uprzednim powiadomieniu o tym Pełnomocników drogą mailową, pocztową lub osobiście. Członkostwo w Klubie ustaje z chwilą skutecznego złożenia przez absolwenta oświadczenia o rezygnacji. Pełnomocnicy zastrzegają sobie prawo, a absolwent to prawo akceptuje, do wykluczenia danej osoby z grona członków Klubu, gdy narusza ona niniejsze Zasady lub prowadzi działania na niekorzyść Klubu, jego członków lub Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Decyzję w sprawie odmowy przyjęcia absolwenta do Klubu lub wykluczenia z Klubu wydają Pełnomocnicy Rektora. Absolwentowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Rektora lub właściwego prorektora WST w terminie 14 dni od otrzymania decyzji od Pełnomocników. W momencie wystąpienia lub wykluczenia członka z Klubu danej osobie przestają przysługiwać przywileje członka Klubu, jest ona również zobowiązana do zwrócenia Karty Absolwenta WST w terminie do tygodnia od dnia rezygnacji lub wykluczenia z grona członków Klubu.


IV. Przywileje


Członkostwo w Klubie Absolwenta Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach uprawnia do skorzystania ze specjalnej oferty u naszych Partnerów oraz przywilejów na terenie Uczelni:

 • Wpisowe w wysokości 1 zł na studia II stopnia
 • 20% zniżki na wynajem sal dydaktycznych/specjalistycznych pracowni/sal konferencyjnych w budynku Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (Katowice, ul. Rolna 43)
 • 10% zniżki na Studia Podyplomowe WST
 • 10% zniżki na Kursy i  Szkolenia WST
 • 10% zniżki na wybrany kurs języka angielskiego w Licencjonowanej Szkole Języków Obcych Cool School
 • 10% zniżki na usługi w agencji marketingowej Five Reklama
 • 10% zniżki na usługi projektowe w firmie Silesia Smart Group
 • 5% zniżki na wszystkie artykułu firmy Doellken Profiles
 • 5% zniżki na usługi cateringowe w Bistro Szpula

V. Karta


Każdy członek Klubu ma prawo do uzyskania płatnej Karty Absolwenta WST, zwanej dalej Kartą, upoważniającej do skorzystania z przywilejów na WST oraz zniżek przy zakupie towarów i usług instytucji współpracujących zwanych Partnerami Klubu. Lista jest publikowana na stronie https://www.wst.com.pl/klubabsolwenta. Członkowie Klubu zainteresowani uzyskaniem Karty zamawiają ją przy rejestracji do Klubu lub w dowolnym innym momencie przez stronę https://www.wst.com.pl/klubabsolwenta. Członkowie Klubu zainteresowani uzyskaniem Karty dokonują opłaty na wskazany rachunek bankowy. Wysokość opłaty jest aktualizowana na stronie internetowej Klubu i wynika z regulacji właściwych organów uczelni. Termin oczekiwania na Kartę wynosi do 2 tygodni od dostarczenia zdjęcia i wpływu opłaty za Kartę na rachunek bankowy. Karta odbierana jest osobiście przez absolwenta. Wysyłka Karty pocztą tylko dla osób spoza Katowic na wskazany podczas zamówienia adres do korespondencji. Jednostką upoważnioną do wydawania Kart jest Centrum. Karta jest formą identyfikacji członków Klubu. Karta wydawana jest na okres 4 lat. Po tym czasie wydawana jest nowa Karta na wniosek absolwenta. Wizerunek Karty określa załącznik nr 1. Wszelkie zmiany wizerunku Karty będą ogłaszane na stronie internetowej Klubu. Istnieje możliwość odpłatnego wydania duplikatu Karty na podstawie odpowiedniego pisemnego oświadczenia podpisanego przez absolwenta w przypadku:

 • zagubienia lub kradzieży Karty
 • zmiany nazwiska posiadacza Karty (w tym przypadku konieczny jest zwrot Karty ze starym nazwiskiem)
 • zniszczenia Karty (w tym przypadku należy zniszczoną Kartę zwrócić do Centrum)

Opłata za wydanie duplikatu Karty jest równa aktualnej opłacie za Kartę na dzień złożenia wniosku o wydanie duplikatu Karty Status członka Klubu przysługuje każdemu, kto spełnił wymogi formalne bez względu na to, czy jest on lub nie jest posiadaczem Karty Pełnomocnicy przyznają również status członka honorowego oraz wydają bezterminową kartę honorową. Kandydatury osób, którym przyznaje się status członka honorowego i kartę honorową są rozpatrywane i akceptowane przez Zespół Rektorski. Kryterium przyznawania statusu członka honorowego nie stanowi ukończenie Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Członkom honorowym Klubu przysługują wszystkie przywileje przypisane członkom Klubu


VI. Ustalenia końcowe


Niniejsze Zasady są ogłaszane poprzez umieszczenie na stronie internetowej https://www.wst.com.pl/klubabsolwenta . Są również do wglądu w siedzibie Klubu. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych Zasad. Zmiany będą udostępniane na stronie https://www.wst.com.pl/klubabsolwenta.

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie