Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

DOROBEK PRACOWNIKÓW WST

W związku z rejestracją dorobku naukowego pracowników WST, oraz uzupełnianiem Polskiej Bibliografii Naukowej W związku z rejestracją dorobku naukowego pracowników WST, oraz uzupełnianiem Polskiej Bibliografii Naukowej, uprzejmie prosimy o przesyłanie danych bibliograficznych według załączonych formularzy. Informacje te trafiać będą do bazy Bibliografii Pracowników Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, którą opracowuje Biblioteka WST wraz z Prodziekanem ds. Nauki i Rozwoju.

Zasady funkcjonowania systemu:
Zarządzenie nr 147/WST/2016 Rektora Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach z dnia 18.01.2016 r. w sprawie obowiązku dokumentowania i upowszechniania informacji o publikacjach pracowników, studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Rejestrowanie dorobkuREJESTROWANIE DOROBKU

Dokumentowaniu podlega dorobek rozumiany jako publikacje wszystkich typów oraz prace z zakresu działalności artystycznej tworzone przez pracowników zatrudnionych w WST bez względu na rodzaj zatrudnienia , o ile prace posiadają afiliację Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.
Opis bibliograficzny pracy powstaje na podstawie dokumentu źródłowego (oryginału lub kopii publikacji).

Dokumentowane są publikacje wydane w formie drukowanej lub elektronicznej:

 • artykuły w czasopismach naukowych oraz innych wydawnictwach ciągłych;
 • monografie, podręczniki, skrypty oraz inne wydawnictwa zwarte;
 • rozdział/fragment w książce naukowej ;
 • redakcja naukowa monografii i prac zbiorowych;
 • referaty i komunikaty opublikowane w materiałach konferencyjnych;
 • recenzje opublikowane w czasopismach;
 • patenty i wzory użytkowe;
 • pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopisma;
 • tłumaczenia;
 • opracowania, przedmowy;
 • komunikaty, sprawozdania;
 • wystawa;
 • praca artystyczna (film, grafika, obraz)
 • publikacje nie mające charakteru naukowego, np. prace dydaktyczne, popularyzatorskie;

Rejestrowanie dorobkuZGŁOSZENIE NOWEJ PUBLIKACJI

Zgłoszenie publikacji powinno nastąpić do 30 dni od ukazania się publikacji.

Krok 1.

Prosimy wypełnić odpowiedni formularz i dostarczyć drogą elektroniczną na adres: lub osobiście do Biblioteki WST:

Krok 2.

Przedłożyć do wglądu egzemplarz publikacji lub jego kopię zawierające elementy opisu bibliograficznego, z wyjątkiem prac znajdujących się w zbiorach Biblioteki WST.

W przypadku nie podania w publikacji nazwy jednostki naukowej WST lub podania informacji o wielu jednostkach naukowych, autor ma obowiązek wskazać wybraną, wyłącznie jedną jednostkę naukową, jako afiliację oraz złożyć pisemne Oświadczenie o afiliacji upoważnionemu pracownikowi Biblioteki WST.

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie