Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | MedycznaOgłoszenia o pracę i praktyki

2022-06-23

Stanowisko:
Projektant/ka instalacji PV

Opis oferty:
OFERTA PRACY
 
Nazwa pracodawcy: Lab Power S.C Dariusz Borowiak i Eugenia Borowiak

Adres, NIP, REGON:
ul. Nowowiejskiego 4h/31, Katowice
NIP 7822261948 REGON 634461990

Oferowane stanowisko: Projektant/ka instalacji PV

Wymagania: Praca dla studenta, studentki lub absolwenta

Opis zadań i obowiązków:
- Wykonywanie projektów instalacji na zlecenie
- Poznawanie oprogramowania do projektowania   instalacji fotowoltaicznych
- Możliwość rozwoju zawodowego

Warunki zatrudnienia:Umowa zlecenie

Ilość miejsc pracy: 1

Miejsce pracy: Mikołów ul Wyzwolenia 27

Osoba do kontaktu z pracodawcą / nr tel., e-mail:
Kamila Kawiak- Kucharska,  tel 660737666,     
e-mail kamila.kawiak-kucharska@lab-power.pl

Termin ważności oferty do:31.10.2022 r
 


2022-06-23

Stanowisko:
Powiat ogłasza kolejny nabór wniosków o stypendia dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy

Opis oferty:
Do 19 września można składać wnioski o stypendium Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w kwocie 1000 zł miesięcznie dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo na rok akademicki 2022/2023, którzy podejmą pracę w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Stypendium może być przyznane jeżeli osoba ubiegająca się o stypendium spełnia łącznie następujące kryteria:
- jest studentem III roku studiów pierwszego stopnia lub II roku studiów drugiego stopnia kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo,
- nie powtarza roku, na który złożyła wniosek o przyznanie stypendium,
- nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego,
- zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dla którego Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, po zakończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
- oświadczenie studenta, że nie powtarza roku, na który złożył wniosek o przyznanie stypendium,
- oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
- zobowiązanie studenta do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dla którego Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, po zakończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Jak złożyć wniosek o stypendium?
Wniosek sporządzony zgodnie z określonym wzorem wraz z załącznikami należy składać w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim (44-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 2 lub ul. Pszowska 92a) lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim) w terminie do 19 września 2022 r. Na kopercie należy zamieścić dopisek: „Wniosek o przyznanie stypendium. Nie otwierać.”.

Informacje ogólne
Wnioski, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane.
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przyznaje stypendium w terminie do 14 dni od zakończenia naboru wniosków. Wysokość stypendium wynosi 1 000,00 złotych brutto miesięcznie. Studenci o przyznaniu stypendium zostaną poinformowani pisemnie.
Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów w okresie od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Udzielenie stypendium poprzedza podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Wodzisławskiego a studentem, określającej w szczególności:
1.    warunki przyznania stypendium,
2.    zasady wypłaty stypendium,
3.    okoliczności powodujące utratę prawa do otrzymywania przyznanego stypendium i obowiązek zwrotu kwoty stypendium pobranego przez studenta.

Regulamin przyznawania stypendium został określony w uchwale Nr XXII/222/2020 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 września 2020r. w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim – numer telefonu: 32 453 99 74.


2022-06-23

Stanowisko:
STYPENDIUM DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW LEKARSKIEGO I PIELĘGNIARSKIEGO

Opis oferty:
BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2022/2023 dla studentów studiów wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku lekarskim lub pielęgniarskim na uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


Stypendium przyznaje się w wysokości:
1) 2.000 złotych brutto miesięcznie (słownie: dwa tysiące złotych) dla studentów kierunku lekarskiego;
2) 1.200 złotych brutto miesięcznie (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo;
3) 1.500 złotych brutto miesięcznie (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) dla studentów studiów magisterskich dla kierunku pielęgniarstwo.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest studentem co najmniej II roku kształcącym się na kierunku lekarskim lub studentem co najmniej II roku studiów licencjackich na kierunku pielęgniarskim lub studentem co najmniej II roku studiów magisterskich na kierunku pielęgniarskim;
2) nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
3) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się                o przyznanie stypendium;
4) zobowiąże się do odbycia podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Świerzawa, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczonych pełnymi latami, niezwłocznie po uzyskaniu pełnego prawa wykonywania zawodu, jednak nie później niż 3 miesiące po jego uzyskaniu.

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Wniosek składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świerzawie:
1) osobiście;
2) pocztą;
3) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta wraz z informacją o realizowaniu nauki zgodnie z planem studiów, w tym korzystaniu z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz powtarzaniu roku;
2) oświadczenie o zamiarze podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Świerzawa. Pracę należy podjąć niezwłocznie po uzyskaniu pełnego prawa do wykonywania zawodu, jednak nie później niż 3 miesiące po jego uzyskaniu

O terminie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Świerzawie.

Wnioski weryfikowane są na bieżąco pod kątem ich kompletności. W przypadku stwierdzenia uchybień, kandydaci wzywani są do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Wnioski złożone po terminie lub niekompletne i nieuzupełnione zgodnie z ust. 9 pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana przez Burmistrza. Komisja rekomendując wnioski Burmistrzowi działa zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Świerzawie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przyznawania przez Gminę Świerzawa stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim lub pielęgniarskim (Dz. Urz. Woj. Dolno. Poz. 4782)

Stypendium przyznaje Burmistrz po zapoznaniu się z protokołem Komisji. Przyznanie stypendium ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

Informacja o przyznaniu stypendium zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świerzawie www.swierzawa.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świerzawie oraz przekazana kandydatom.

Wypłatę stypendium poprzedza podpisanie umowy, określającej w szczególności:
1) warunki przyznania stypendium;
2) zasady wypłaty stypendium;
3) okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie wypłaty stypendium;
4) okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu stypendium pobranego przez studenta.

Student jest zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Dodatkowe informacje można pozyskać w Urzędzie Miejskim w Świerzawie pod numerem telefonu 75 71 35 388.
1) warunki przyznania stypendium;
2) zasady wypłaty stypendium;
3) okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie wypłaty stypendium;
4) okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu stypendium pobranego przez studenta.
Student jest zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Dodatkowe informacje można pozyskać w Urzędzie Miejskim w Świerzawie pod numerem telefonu 75 71 35 388.


2022-06-15

Stanowisko:
Konstruktor odzieży

Opis oferty:
OFERTA PRACY

Nazwa pracodawcy: haer recruitment

Adres, NIP, REGON: 

Ul. Paderewskiego 6, 33-100 Tarnów, NIP 6771562006, REGEON: 356574604

Oferowane stanowisko: Konstruktor odzieży

Wymagania:

 • Doświadczenie na stanowisku konstruktora odzieżyZnajomość konstrukcji i stopniowania odzieży
 • Znajomość zasad kroju i szycia
 • Znajomość tworzenia szablonów odzieży
 • Znajomość programów do tworzenia szablonów
 • Skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu poleconych zadań
Opis zadań i obowiązków:
 • Tworzenie konstrukcji modeli odzieży damskiej i męskiej
 • Przygotowywanie form odzieżowych
 • Wykonywanie, modelowanie szablonów konstrukcyjnych wg projektów
 • Stopniowanie odzieży damskiej i męskiej (ręczne)
 • Tworzenie siatek konstrukcyjnych od podstaw
 • Nanoszenie zmian konstrukcyjnych w gotowych wyrobach
 • Praca na systemach komputerowych: digitalizacja, przygotowanie szablonów, stopniowanie, markery
 • Współpraca z projektantami
Warunki zatrudnienia: Pełny etat, umowa o pracę

Ilość miejsc pracy: 1

Miejsce pracy: Kraków

Osoba do kontaktu z pracodawcą / nr tel., e-mail: magda@haer.pl, 571 445 560

Termin ważności oferty do: 31.10.2022
 


2022-05-11

Stanowisko:
Młodszy spedytor

Opis oferty:
OFERTA PRAKTYK
 
Nazwa pracodawcy: Omida Logistics Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
 

Adres, NIP, REGON:NIP: 
5842739582
KRS: 0000539585
Regon: 360603722
 
Oddział Katowice
Porcelanowa

Oferowane stanowisko: Młodszy spedytor

Wymagania:

Szukamy:
osób zmotywowanych, gotowych do działania,
osób posiadających wysoka kulturę osobistą i etykę,
mile widziane osoby ze studiów kierunkowych
osób chętnych do rozwijania się i doskonalenia własnych umiejętności.
 
Opis zadań i obowiązków: pomoc w organizacji transportów drogowych,
 
Warunki odbywania praktyk (płatne, bezpłatne):Bezpłatne

Ilość miejsc praktyk:  2 

Miejsce odbywania praktyk:
OMIDA LOGISTICS o/Katowice
ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice

Osoba do kontaktu z pracodawcą / nr tel., e-mail:hr@omida.pl

Termin ważności oferty do:30.09.2022

 


2022-04-08

Stanowisko:
Asystent projektanta/ kreślarz

Opis oferty:
OFERTA PRACY
 
Nazwa pracodawcy:„G-Structure Grzegorz Stolarczyk”

Adres, NIP, REGON:NIP:
645-251-72-36
REGON: 383951483
ul. Bratków 11
42-622 Świerklaniec 
 
Oferowane stanowisko: Asystent projektanta/ kreślarz

Wymagania:
W trakcie studiów inżynierskich bądź magisterskich

Opis zadań i obowiązków:
- wykonywanie rysunków warsztatowych dla konstrukcji stalowych i żelbetowych
- tworzenie szalunków dla konstrukcji żelbetowych
- tworzenie rysunków montażowych dla konstrukcji stalowych

Warunki zatrudnienia: Umowa zlecenie w okresie próbnym, później możliwa zmiana formy zatrudnienia.

Ilość miejsc pracy: 1

Miejsce pracy: Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25a, budynek polska press

Osoba do kontaktu z pracodawcą / nr tel., e-mail:
Grzegorz Stolarczyk tel. 509 567 369
grzegorz.stolarczyk92@gmail.com

Termin ważności oferty do: wrzesień 2022

Dodatkowe informacje:
-do swojego 2 osobowego zespołu poszukuję świeżaka, który chciałby zdobyć pierwsze doświadczenie w zawodzie, chętnie nauczę Allplana oraz Tekli, w zamian oczekuję aby taka osoba była zaangażowana, chętna do nauki i współpracy.
- jesteśmy zaangażowani w projekty międzynarodowe oraz te na krajowym podwórku, tworzymy dokumentację techniczną dla przemysłu oraz budownictwa wielorodzinnego, uczestniczymy w nadzorach inwestorskich na budowach hal magazynowych więc na pewno będzie możliwość podpatrzenia procesu budowlanego od strony praktycznej
- tworzymy dokumentację w języku angielskim i  niemieckim na rynki zagraniczne, pracujemy z normami polskimi, niemieckimi oraz amerykańskimi.
- tworzymy dokumentację dla zakładów prefabrykacji, wytwórni konstrukcji stalowych, dla firm prywatnych jak i dla zamówień publicznych.
- stawiamy na rozwój BIM-u w naszej firmie


Staże i praktyki

Grafika i Media

Budownictwo i Nieruchomości

Architektura i Inżynieria

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie