AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Wyjazd pracowników w ramach programu Erasmus+ KA107 (mobilność z krajami partnerskimi)

W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami programu oraz wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata. Projekt mobilności może przewidywać współpracę z jednym lub wieloma krajami partnerskimi.
Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi może obejmować następujące typy mobilności:

 • przyjazdy studentów z krajów partnerskich w celu zrealizowania części studiów w uczelni krajów programu;
 • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni;
 • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Indywidualni beneficjenci (studenci i pracownicy uczelni) ubiegają się o wyjazd w swojej macierzystej uczelni.
Studenci i pracownicy przyjeżdżający do polskich szkół wyższych z uczelni w krajach partnerskich otrzymują dofinansowanie (stypendium) z instytucji polskiej w ramach umowy finansowej jaką instytucja ta podpisze z Narodową Agencją.

Kraje partnerskie:

BERDYANSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY, UKRAINA, BERDIAŃSK

kierunek objęty współpracą: MEDYCYNA
język studiowania: ANGIELSKI
bdpu.org/en/

KYIV MEDICAL UNIVERSITY OF UAFM, UKRAINA, KIJÓW

kierunek objęty współpracą: MEDYCYNA
język studiowania: ANGIELSKI
www.kmu-kyiv.com

Procedura wyjazdu pracowników

Krok 1. Proces rekrutacji
Procedura rekrutacjipracowników.

Rekrutacja pracowników odbywa się zazwyczaj do 31 października danego roku akademickiego. Jeżeli nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów na wyjazd w ramach danej umowy z NA organizowana jest rekrutacja uzupełniająca.
Informacje o rekrutacji umieszczane są na stronie internetowej uczelni oraz na portierni gdzie każdy pracownik podpisuje listę obecności po przyjściu do pracy (jest to najskuteczniejszy sposób dotarcia do pracowników).
Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów: a/ sprawdzenie czy dokumenty spełniają kryteria formalne b/ selekcja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów.
W terminie maksymalnie 21 dni od zakończenia rekrutacji pracownik WST zostanie powiadomiony w formie elektronicznej o wyniku rekrutacji. Zakwalifikowani kandydaci przed wyjazdem powinni zadbać o ubezpieczenie zdrowotne poza granicami kraju.
Podstawowe kryteria kwalifikacji Kandydatów:

 • kompletność wniosku – 1 pkt;
 • konkretność zdefiniowanego celu oraz programu nauczania lub szkolenia – 3 pkt;
 • znajomość języka obcego określona na podstawie posiadanego certyfikatu lub deklaracji – 2 pkt;
 • korzyści dla uczelni z dodatkowych działań podejmowanych podczas pobytu- 2 pkt;
 • mobilność w ramach programu Erasmus+ w ostatnich dwóch latach (tak – 0 pkt; nie – 2 pkt).

Krok 2. Zgłoszenie do uczelni zagranicznej

 • Pracownik uczelni po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu go do wyjazdu powinien skontaktować się z wybraną uczelnią zagraniczną w celu ustalenia szczegółów pobytu, w tym terminu wizyty i harmonogramu prowadzenia zajęć w uczelni zagranicznej.
 • Wizyta w uczelni zagranicznej nauczyciela akademickiego powinna trwać minimum 2 dni (w tym dwa noclegi na miejscu) i dla STA obejmować przeprowadzenie minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych. Uczelnia sugeruje wyjazdy 5-dniowe.
 • Uczelnia zaleca, aby pracownik złożył do Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Krok 3. Podpisanie umowy między pracownikiem a WST

 • Po ustaleniu szczegółów wyjazdu z uczelnią partnerską należy zgłosić się do Uczelnianego Koordynatora Erasmus+ w WST w celu podpisania umowy.
 • Wyjeżdżającemu nauczycielowi akademickiemu przysługuje stypendium uzależnione od kraju docelowego oraz długości pobytu. Stypendium na wyjazd wypłacane jest na podane konto po podpisaniu umowy. Stawki stypendium obejmują koszty wsparcia indywidualnego oraz 2 dni podróży do uczelni partnerskich. Wyjazdy dłuższe niż 7 dni będą realizowane wyłącznie w szczególnych przypadkach.

Krok 4. Wyjazd do uczelni zagranicznej

 • Pracownik może podczas pobytu w uczelni zagranicznej zwrócić się do biura Programu Erasmus+ w tej uczelni lub skontaktować się z koordynatorem programu Erasmus+ WST w każdej ważnej dla siebie kwestii.
 • Pracownik jest zobowiązany do promocji WST w uczelni zagranicznej, proponowania nowych form współpracy, na przykład w ramach wspólnych projektów oraz do promowania uczestnictwa w Programie Erasmus+ wśród studentów i pracowników po powrocie.

Krok 5. Formalności po powrocie

 • Aby rozliczyć się z wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+ należy przedstawić komplet podpisanych przez uczelnię zagraniczną dokumentów: Program nauczania oraz dokument potwierdzający z Uczelni, w której był pracownik na wymianie.
 • Na podany w procesie rekrutacji adres mailowy pracownik otrzyma także link do ankiety Erasmusa. Wypełnienie jej jest obowiązkowe w ciągu 30 dni. Link do ankiety zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej, który pracownik podał w procesie rekrutacji.
 • Każdy pracownik jest zobowiązany przygotować raport z wyjazdu na wewnętrzne potrzeby uczelni wraz ze zdjęciami z pobytu w ciągu 30 dni.
 • Wyjazd pracownika WST w ramach programu Erasmus+ jest wliczony do jego dorobku i stanowi cześć jego pracy.

Zasady finansowania

 • Zasady finansowania KA-107


 • Kontakt

  Koordynator programu Erasmus+ (KA-107)

  Marek Dziuk

  email: dwz1@wst.com.pl

  © 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
  Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
  ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie