Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Kurs Procedury Pozwolenie na Budowę Przepisy Ustawy Prawo Budowlane Kodeks Postępowania Administracyjnego

Procedury pozwolenia na budowę - korelacja przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego (KPA)

Kurs Procedury Pozwolenie na Budowę Przepisy Ustawy Prawo Budowlane Kodeks Postępowania Administracyjnego

Cel kursu

Celem szkolenia jest ugruntowanie posiadanej wiedzy z zakresu procedury administracyjnej, a także jej poszerzenie poprzez udział w praktycznych zadaniach związanych z procesem wydawania decyzji administracyjnej. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać umiejętność swobodnego poruszania się na gruncie ww. ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem procesu wydawania decyzji administracyjnej.

Adresaci kursu

Szkolenie kierowane jest do projektantów, architektów oraz inwestorów. Osoby biorące udział w procesie budowlanym, a także pracownicy organów administracji publicznej wydający decyzje o pozwoleniu na budowę.

Program kursu

Zagadnienia podstawowe

Zasady ogólne z omówieniem sposobu ich faktycznej realizacji w postępowaniach, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 czerwca 2017 r.

 • zasada przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate)
 • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania
 • zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i równego traktowania – zmiana art. 8 tzw. zasady zaufania
 • zasada pewności prawa – art. 8 § 2 k.p.a.?
 • zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych (nakłanianie do ugody oraz mediacji) zmiany dotyczące zasady dwuinstancyjności
 • definicja decyzji prawomocnej

Organy AAB i NB

Strona postępowania (prawo administracyjne, a prawo materialne)

Pełnomocnik - kto i kiedy się nim staje? Ćwiczenia w grupach: pełnomocnik

Terminy: załatwiania spraw, obliczanie terminów. Ćwiczenia w grupach: liczymy terminy

Terminy: nowa instytucja ponaglenia

Doręczenia

Proces administracyjny w sprawie pozwolenia na budowę

Wszczęcie postępowania (specyfika wszczęcia postępowania z urzędu i na wniosek)

Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony

 • nowy art. 79a k.p.a. jako uzupełnienie art. 10 k.p.a. (ratio legis zmiany)
 • zmobilizowanie organów administracji do wnikliwego badania merytorycznej treści żądań
 • obowiązek wskazania stronie przesłanek umożliwiających wydanie jej decyzji pozytywnej

Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony

 • postulat przyjaznej administracji
 • nowy art. 81a k.p.a. na kształt zasady in dubio pro Reo
 • wyłączenie możliwości zastosowania nakazu rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony

Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym

Decyzja i jej elementy obligatoryjne, konsekwencje ich braku. Ćwiczenia w grupach: omawiamy przykładowe decyzje administracyjne

Uzupełnienie decyzji, sprostowanie decyzji

Alternatywne metody rozstrzygania sporów

 • ugoda administracyjna
 • mediacja

Milczące załatwienie sprawy

Środki odwoławcze

Odwołanie; Jak się odwołać? Ćwiczenia w grupach: odwołanie

 • Nowa instytucja zrzeczenia się odwołania
 • Tryb samokontroli


 • Masz pytania? napisz do nas: cse@wst.com.pl lub zadzwoń: 695 450 010

  Zgłoszenia można wysyłać również na adres email: monika.bajorska@wst.com.pl. Należy podać: imię, nazwisko, nr tel.

  powrót

  kierunek
  Procedury pozwolenia na budowę - korelacja przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego (KPA)

  rodzaj:
  kurs

  Prawa kolumna: temat:
  Procedury pozwolenia na budowę - korelacja przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego (KPA)

  czas trwania:
  6 godzin

  koszt szkolenia:
  800 zł


  DOFINANSOWANIE KURSÓW I SZKOLEŃ
  Baza Usług Rozwojowych (BUR): tutaj
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS): tutaj

  rekrutacja online
  © 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
  Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
  ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie