Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | MedycznaEdukacja bez wykluczenia

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wartość projektu: 4 043 285,09 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 3 921 986,52 zł.

Cel projektu:

Wzrost dostępności Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach i jej oferty dla osób z niepełnosprawnościami (OzN) poprzez:

 • wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni pod kątem efektywności zadań podejmowanych na rzecz OzN (m.in. działania na rzecz poszerzenia roli Pełnomocnika i Biura Osób Niepełnosprawnych – BON, tworzenia podmiotów zrzeszających studentów z niepełnosprawnościami i wzmacniania ich współpracy z NGO, zwiększenia ich reprezentacji w organach obieralnych Uczelni; świadczenie pomocy psychologicznej dlastudentów i kadry WST),
 • zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej na Uczelni (tj. prace adaptacyjne na terenie Uczelni służące niwelowaniu barier dla OzN),
 • wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań na Uczelni (tj. dostosowywanie strony www Uczelni do potrzeb OzN;wdrożenie platformy językowej oraz systemu bibliotecznego umożliwiającego studentom z niepełnosprawnościami na pełne korzystanie z tych zasobów),
 • opracowanie i wdrożenie procedur mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię (m.in.: analiza wewnętrznych procedur opisanych w postaci Regulaminów i Wytycznych podkątem dostępności Uczelni dla OzN, jak również ich zaktualizowanie oraz opracowanie w przypadku stwierdzonych braków np. Regulamin BON),
 • wprowadzenie do programów nauczania na Uczelni modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami (m.in. zapewnienie wsparciaw postaci asystenta dydaktycznego osoby niepełnosprawnej dla 5 studentów z niepełnosprawnościami,zakup pomocy dydaktycznych oraz doposażenia pracowni naukowych),
 • realizację szkoleń dla kadr Uczelni (administracyjnej i zarządzającej oraz dydaktycznej) prowadzących do podniesienia świadomości i kompetencji w zakresie w zakresie edukacjiwłączającej.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2023 r.

Bezpośrednimi Odbiorcami projektu są Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach oraz pracownicyUczelni (tj. przedstawiciele kadry kierowniczej i administracyjnej oraz kadry dydaktycznej), u których stwierdzono potrzebę poszerzenia kompetencji w zakresie niepełnosprawności i wdrażanych systemówzwiększających dostępność Uczelni dla OzN. Odbiorcami projektu będą również studenci WST z niepełnosprawnościami, którzy skorzystają ze wsparcia asystenta dydaktycznego i psychologa.

Beneficjentami pośrednimi przedsięwzięcia będą wszystkie osoby, które skorzystają ze zmian wprowadzonych, dzięki realizacji projektu, tj. wszyscy ci, do których kierowana będzie oferta uczelni, w tym aktualni studenci WST oraz kandydaci na studia w WST.Zapytania ofertoweZapytania ofertowe


Zapytania ofertowe ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/10/DOS/2021 na kompleksową dostawę i wdrożenie systemów informatycznych - Platformy Językowej i Systemu Bibliotecznego w ramach projektu pn. „Edukacja bez wykluczenia”

Pytanie nr 1 Oferenta z 28.10.2021 r.
Odpowiedź na pytanie nr 1 Oferenta z 28.10.2021 r.

 • Pytanie nr 1 Oferenta 28.10.2021r.
 • Odpowiedź na pytanie nr 1
 • W ramach zapytania ofertowego nr 01/10/DOS/2021 z dnia 7 października 2021 r. na kompleksową dostawę i wdrożenie systemów informatycznych - Platformy Językowej i Systemu Bibliotecznego w ramach projektu pn. „Edukacja bez wykluczenia” wybrano ofertę poniższego Wykonawcy:
  Oferta nr 1 American Systems Sp. z o. o.
  ul. 27 Grudnia 7 (budynek D)
  61-737 Poznań
  NIP: 775-25-49-956 | KRS: 0000267819
  Oferta nr 1 była najkorzystniejsza spośród ofert złożonych w postępowaniu - uzyskała największą liczbę punktów po ich zsumowaniu wg kryteriów oceny ofert.
  Cena oferty brutto: 2 315 160,00 zł brutto  Zapytania ofertowe ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/11/DOS/2021 na usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla studentów oraz kadry Uczelni w ramach projektu pn. "Edukacja bez wykluczenia"  Zapytania ofertowe ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/12/DOS/2021 na usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla studentów oraz kadry Uczelni w ramach projektu pn. "Edukacja bez wykluczenia"  Zapytania ofertoweOgłoszenie naboru dla studentów do udziału w projekcie "Edukacja bez wykluczenia"


  Zapytania ofertoweOgłoszenie rekrutacji na asystentów dydaktycznych w ramach projektu "Edukacja bez wykluczenia"


  Zapytania ofertoweOgłoszenie naboru dla kadry administracyjnej i dydaktycznej do udziału w projekcie "Edukacja bez wykluczenia"


  © 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
  Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
  ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie