Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | MedycznaInnowacje: odzież robocza i ochronna- nowoczesne rozwiązania i zasady certyfikacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Beneficjent: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Opis: Celem głównym Projektu jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi rozwiązaniami projektowo technologicznymi odzieży roboczej i ochronnej oraz z zasadami ich certyfikacji. Uczestnicy kursu nabędą kompetencje analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów i kompetencje przedsiębiorczości. Realizacja celów możliwa jest poprzez udział w bezpłatnym kursie e-learningowym zamieszczonym na platformie NAVOICA.pl. Kurs realizowany jest w języku polskim oraz angielskim z uwzględnieniem wyrównywania szans kobiet i mężczyzn. Kurs jest również dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, co przyczynia się do realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji. Kurs „Innowacje: odzież robocza i ochronna- nowoczesne rozwiązania i zasady certyfikacji” ma charakter masowo otwarty (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych. Kurs jest bezpłatny i powszechnie dostępny.

Wartość projektu: 119 500,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 115 900,00 zł

Realizacja kursu odbywać się będzie w formie kursu e-learningowego na platformie NAVOICA.pl pod adresem: www.navoica.pl

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 30.06.2023


Regulamin projektu
Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie