Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Harmonogram roku akademickiego

RAMOWY HARMONOGRAM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022
WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH

studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie, studia podyplomowe

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

05.10.2021 r. – g. 12.00 - inauguracja


Semestr zimowy - okres zajęć dydaktycznych wraz z sesją egzaminacyjną:
01.10.2021 – 20.02.2022 r.

 • 01.10.2021 r. – początek roku akademickiego i rozpoczęcie semestru zimowego
 • 04.10.2021 – 23.01.2022 – zajęcia dydaktyczne
 • 23.12.2021 r. – 02.01.2022 r. - przerwa świąteczna
 • 24.01.2022 r. – 20.02.2022 r. – zimowa sesja zaliczeniowo/egzaminacyjna
  • pierwszy termin zaliczenia/egzaminu : 24.01.2022-06.02.2022
  • drugi termin zaliczenia/egzaminu : 07.02.2022-20.02.2022
 • 20.02.2022 – zakończenie semestru zimowego
 • 28.02.2022 – ostatni dzień złożenia w dziekanacie protokołów zaliczeniowo-egzaminacyjnych

Semestr letni -okres zajęć dydaktycznych wraz z sesją egzaminacyjną:
21.02.2022 – 25.09.2022

 • 21.02.2022 r. – rozpoczęcie semestru letniego
 • 21.02.2022 – 26.06.2022 – zajęcia dydaktyczne
 • 14.04.2022 r. – 19.04.2022 r. – przerwa świąteczna
 • 27.06.2022 r. – 25.09.2022 r. – letnia sesja zaliczeniowo/egzaminacyjna
  • pierwszy termin zaliczenia/egzaminu : 27.06.2022-10.07.2022
  • drugi termin zaliczenia/egzaminu : 12.09.2022-25.09.2022
 • 11.07.2022 r. - 11.09.2022 r. przerwa wakacyjna + praktyki wakacyjne
 • 30.09.2022 – ostatni dzień złożenia w dziekanacie protokołów zaliczeniowo-egzaminacyjnych

 • 30.09.2022 r. – zakończenie roku akademickiego.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 01.11.2021 r.,
 • 11.11.2021 r.,
 • 06.01.2022r.,
 • 30.04.2022r.,
 • 01.05.2022 r.,
 • 02.05.2022 r.,
 • 03.05.2022 r.,
 • 04.06.2022 r.,
 • 05.06.2022 r.,
 • 16.06.2022 r.,
 • 17.06.2022 r.

Zgodnie z Regulaminem Studiów:

1. Terminy zaliczeń/egzaminów poprawkowych mogą odbywać się w dni weekendowe dla studentów studiów stacjonarnych oraz w dni robocze dla studentów niestacjonarnych. W przypadku ustalenia terminu zaliczenia w dzień roboczy dla studentów niestacjonarnych należy przestrzegać zasady, by odbywały się po godz. 16.00.

2. Pierwszy termin zaliczenia/egzaminu, w porozumieniu ze studentami, może być wyznaczony na ostatnich zajęciach w semestrze, a także przed rozpoczęciem planowanej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, po zakończeniu zajęć z danego przedmiotu.

3. Prowadzący zajęcia ma prawo wyznaczyć tzw. termin zerowy, nie pozbawiając równocześnie studentów możliwości przystąpienia do zaliczenia w terminie zgodnym z harmonogramem.

4. W przypadku nieuzyskania zaliczenia przedmiotu studentowi przysługuje termin poprawkowy. Termin zaliczenia poprawkowego poprzedza terminy egzaminów. Dla egzaminów wyznacza się dwa terminy: pierwszy - właściwy i drugi - poprawkowy.

RAMOWY HARMONOGRAM SESJI DYPLOMOWYCH WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACHRAMOWY HARMONOGRAM SESJI DYPLOMOWYCH WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH
studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie, studia podyplomowe


Informacje dodatkowe
Zgodnie z Regulaminem Studiów:

1. Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego jest złożenie przyjętej i zatwierdzenia przez Promotora pracy dyplomowej. Niezłożenie w wyznaczonym terminie pracy dyplomowej traktowane jest jako niezaliczenie semestru dyplomowego i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

2. Warunkiem dopuszczenia do złożenia pracy dyplomowej jest:
a) zaliczenie wszystkich przedmiotów, praktyk zawodowych i pozostałych wymagań przewidzianych w programie studiów,
b) złożenie w Dziekanacie dokumentów wymaganych w procesie dyplomowania, w tym pisemnego oświadczenia studenta o samodzielnym wykonaniu składanej pracy dyplomowej oraz pisemnego oświadczenia promotora o opiece nad przygotowaną pracą dyplomową (zgodnie z obowiązującymi wzorami określonymi szczegółowymi przepisami),
c) zatwierdzenie przez promotora pracy dyplomowej na ocenę co najmniej dostateczną,
d) posiadanie uregulowanych wszystkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni oraz zwrócenie innych dóbr stanowiących własność Uczelni.

3. W razie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa części lub całości cudzej pracy, uruchomione zostaje postępowanie wyjaśniające zgodne z odrębnymi przepisami.

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie