Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Stypendia

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ Z DNIA 30.11.2020

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją pandemiczną oraz przesunięciem rozliczenia roku akademickiego 2019/2020, decyzje stypendialne oraz wypłaty stypendiów nastąpią z opóźnieniem. Planujemy zakończyć prace Komisji stypendialnej do 14 grudnia 2020 i najpóźniej do 18 grudnia 2020 zostaną wysłane do Państwa decyzje i przelewy za miesiąc październik i listopad. Decyzje (pozytywne i negatywne) wysłane będą pocztą tradycyjną na adresy podane we wnioskach stypendialnych.

INFORMACJA DZIAŁU STYPENDIALNEGO Z DNIA 23.10.2020 R.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz Zarządzeniem Rektora nr 260/WST/2020 zostaje wydłużony termin składania wniosków. Nowy termin wyznaczono na dzień 12 listopada 2020 r. Wnioski można przesyłać tradycyjną pocztą, za datę wpływu przyjmuje się wtedy datę nadania przesyłki. W razie pytań prosimy o kontakt: 693-693-989

INFORMACJA DZIAŁU STYPENDIÓW Z DNIA 27.08.2020 r.

Wnioski o stypendia będą dostępne od 7 września 2020 r., wraz z wytycznymi i regulaminem świadczeń dla studentów. Wnioski o stypendia należy składać w terminie od 21 września do 31 października 2020 r. w następujących formach:

 • w formie papierowej – tradycyjnie, w wyznaczone dni tygodnia u Pełnomocnika Rektora ds. Stypendiów (wtorki, czwartki, soboty – w godz. 11.00 – 13.00),
 • w formie papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
 • w formie papierowej poprzez skrzynkę podawczą na portierni w godz. 10.00 – 18.00.


INFORMACJA DZIAŁU STYPENDIÓW Z DNIA 19.06.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że po otrzymaniu informacji w sprawie wysokości dotacji na rok kalendarzowy 2020 Rektor podjął decyzję o wypłacie podwójnej transzy stypendium za miesiąc czerwiec dla wszystkich stypendystów.

Informujemy również, że nadal przyjmujemy wnioski o zapomogę. Wnioski można składać przez cały rok akademicki, również przez okres wakacyjny, w sposób zdalny poprzez mail: stypendia@wst.com.pl Informacji telefonicznie udziela Pełnomocnik Rektora ds. stypendium pod nr telefonu 693-693-989

Informacja dla studentów

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz utratą dochodów studentów oraz członków rodziny informujemy, że studenci mogą starać się o zapomogę z tego tytułu, a także, na dotychczasowych zasadach wnioskować o stypendium socjalne.

Wnioski są do pobrania na stronie internetowej uczelni: www.wst.com.pl/strefa/stypendia

Wnioski należy składać elektronicznie na adres: stypendia@wst.com.pl natomiast oryginały należy dostarczyć do Działu stypendialnego po uruchomieniu zwykłego trybu pracy Uczelni. Wszelkie informacje udzielane są pod numerem: 693-693-989

Wniosek o zapomogę należy udokumentować, podobnie jak stypendium socjalne, potwierdzoną utrata dochodu przez studenta lub członka rodziny. Wnioski o zapomogę przyjmowane są do 15 kwietnia, wnioski o stypendia socjalne, jak dotychczas, zgodnie z regulaminem stypendialnym.
Informacja o składaniu wniosków z dnia 30.07.2019r.

 • Możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają wszyscy studenci WST niezależnie od systemu studiów.
 • Pytania w sprawie zasad przyznawania i wypłacania stypendiów:
 • O stypendia można się również ubiegać w Urzędach Miast w swoim mieście oraz w Urzędach Pracy.
 • Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń określa Regulamin pomocy materialnej dla studentów. ...pobierz

Formy pomocy materialnej

 • stypendium socjalne
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora (za wyniki w nauce)
 • stypendium Rektora (za wyniki w sporcie)
 • stypendium ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców
 • zapomogi

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA

STYPENDIUM REKTORA:

Studenci, którzy starają się o stypendium Rektora za wyniki w nauce muszą posiadać wszystkie zaliczenia i egzaminy w pierwszych terminach (dopuszczalana jest jedna ocena niedostateczna). Średnia obliczana jest przez pracownika Dziekanatu, zgodnie z regulaminem studiów jest to średnia ważona.

STYPENDIUM SOCJALNE:

Dochód uprawniający do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej:

 • Rektor ustalił w roku akademickim miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne – na nieprzekraczalną kwotę: 1051,70 zł netto.
 • Podstawowym dokumentem przy składaniu wniosku o stypendium socjalne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok kalendarzowy 2019.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Stypendium przyznawane jest w danym roku akademickim na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie traci ważność w trakcie trwania roku akademickiego. Student musi okazać się nowym orzeczeniem.


Uwaga! Przy ubieganiu się o stypendium za wyniki w nauce nie ma konieczności wpisywania uzyskanych ocen oraz obliczania średniej - robi to pracownik Rektoratu.

Od roku akademickiego 2018/2019 dopuszczalana jest również jedna ocena niedostateczna.

WNIOSKI DO POBRANIA

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie