AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Zasady ubezpieczenia zdrowotnego

Zasady ubezpieczenia zdrowotnego regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027, ze zm.). Studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i maja prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej w placówkach, które zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Przepisy wskazują również wyraźnie kolejność przejmowania obowiązku zgłoszenia.

 • Student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:
  • do czasu ukończenia 26 roku życia - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych,
  • bez ograniczenia wieku - jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych,
  • bez ograniczenia wieku - jeżeli jego współmałżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (wynikającemu np. ze stosunku pracy) - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na współmałżonku,
  • z ubezpieczeń zdrowotnych mogą korzystać również małoletnie dzieci studenta i współmałżonkowie nie posiadający ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Studenci, którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, do ubezpieczenia zdrowotnego - na ich pisemny wniosek - zgłasza Uczelnia i odprowadza za nich składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (nie posiadają rodziców lub opiekunów prawnych bądź rodzice, opiekunowie prawni lub współmałżonek nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego) na pisemny wniosek studenta, po rozpoznaniu sytuacji tego studenta, może ubezpieczyć Uczelnia.

Podstawą do zgłoszenia studenta do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest złożenie Oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Student zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest zobowiązany poinformować o:

 • powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wynikającego np. ze stosunku pracy,
 • zmianie danych zawartych we wniosku,
 • zmianie statusu studenta.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta powstaje z dniem immatrykulacji i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego. W przypadku studenta, który zaliczył ostatni semestr studiów i nie złożył egzaminu dyplomowego w regulaminowym terminie obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z dniem 30 września.

Studenci niebędący obywatelami RP

Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku oraz zaświadczenia potwierdzającego status studenta i paszportu. Student, który zawrze umowę i terminowo opłaca składki ma prawo do pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski w placówkach, które zawarły umowę na świadczenia opieki medycznej z NFZ. W ciągu 7 dni od podpisania umowy student zobowiązany jest zarejestrować ją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składając druk ZUS ZZA. Składkę z tytułu umowy należy wpłacać każdego miesiąca na konto wskazane przez ZUS, najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy następuje na podstawie pisemnego wypowiedzenia lub po miesiącu zaległości w opłacaniu składek bądź powstaniu tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. zawarcie umowę o pracę. Dokumentem potwierdzającym objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym jest egzemplarz umowy oraz odcinek opłaty składki za ostatni miesiąc.

Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i uznany za osobę pochodzenia polskiego (Karta Polaka) w rozumieniu przepisów o repatriacji na podstawie decyzji konsula ubezpiecza uczelnia na pisemny wniosek studenta. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca Uczelnia.

Student będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uprawniony jest do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub - jeżeli nie posiada tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania - zgłaszany jest do ubezpieczenia przez Uczelnię na zasadach obowiązujących studentów polskich.

Postępowanie:

Krok 1:
Osoby, którym przysługuje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego poprzez uczelnię:

Uwaga! Dotyczy to także prac podjętych w trakcie wakacji.

Krok 2:
Dokumentem potwierdzającym opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest druk ZUS RMUA. Druk można otrzymać w terminie 15 dni po upływie kolejnego miesiąca, po którym nastąpiło opłacenie składki.

Uwaga! Student ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązany do potwierdzenia swojego ubezpieczenia w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) poprzez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy i przedstawieniu nr PESEL. W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ student może przedstawić inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a jeżeli takiego dokumentu nie posiada, złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie