AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Studia podyplomowe MBA Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, Katowice

Master of Business Administration MBA - Zarządzanie w Ochronie Zdrowia- NOWOŚĆ

Studia podyplomowe MBA Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, Katowice

Cel studiów

Celem nadrzędnym studiów podyplomowych Master of Business Administration MBA - Zarządzanie w Ochronie Zdrowia jest przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania oraz podniesienie kompetencji menedżerskich i przywódczych osób zarządzających podmiotami leczniczymi oraz nadzorujących i kierujących placówkami opieki zdrowotnej, poprzez właściwe określenie zjawisk w zarządzaniu, analizy przyczyn, zmian i reform w służbie zdrowia.

Ideą studiów jest dostarczenie kadrze zarządzającej placówkami służby zdrowia i posiadającej duże doświadczenie zawodowe, niezbędnej wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania strategicznego, wiedzy prawnej i ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki otoczenia prawno– gospodarczego podmiotów leczniczych, poprawiających jakość procesów zarządczych. Celem studiów jest także uzupełnienie oraz pogłębienie wiedzy medycznej menedżerów posiadających wykształcenie prawnicze, ekonomiczne lub techniczne i uzupełnienie jej o ważne obszary wiedzy medycznej. Wpłynie to na poprawę jakości i efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Program studiów podyplomowych Master of Business Administration MBA – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia posiada „Preakredytację Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM” i odpowiada wymogom art. 19, ust. 1., pkt 1), lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którymi Absolwent studiów MBA – zarządzanie w ochronie zdrowia może pretendować do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Ponadto program studiów MBA - zarządzanie w ochronie zdrowia spełnia wymagania zawarte w projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa z dnia 9 maja 2022 r.

Patronat honorowy nad studiami MBA objęła Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Patronem naukowym studiów jest Technische Hochschule Mittelhessen University of Applied Sciences, Giesen

Adresaci studiów

Studia MBA - Zarządzanie w Ochronie Zdrowia przeznaczone są do kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, którymi są członkowie zarządu, właściciele pełniący funkcje zarządcze, dyrektorzy, główni księgowi podmiotów leczniczych, menedżerów ochrony zdrowia zainteresowanych karierą w biznesie i zarządzaniem instytucjami w sektorze ochrony zdrowia, a także do urzędników rządowych i pracowników administracji samorządowej, zatem osób odpowiedzialnych dzisiaj lub w przyszłości za organizację i nadzór w ochronie zdrowia.

Program składa się z pięciu modułów:

  • Moduł I Teoria i praktyka zarządzania organizacjami
  • Moduł II Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia na rynku polskim i w warunkach integracji europejskiej
  • Moduł III Prawo w systemie ochrony zdrowia
  • Moduł IV Inżyniera finansowa i ekonomia w praktyce placówek ochrony zdrowia
  • Moduł V Kompetencje menedżerskie

Zajęcia prowadzone będą w formie hybrydowej (online lub offline) lub online w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niezbędnych zmian w programie lub organizacji studiów.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów MBA będą posiadać kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania podmiotami prowadzącymi działalność w sektorze ochrony zdrowia. Absolwenci będą w stanie wypełnić zauważalne w Polsce braki wyspecjalizowanej kadry menedżerskiej w sektora ochrony zdrowia. Braki te uzasadniają tezę, iż absolwenci studiów zwiększają swą szansę na zatrudnienie na poziomie zarządczym w podmiotach gospodarczych z sektora medycznego.

Absolwenci studiów podyplomowych MBA - Zarządzanie w Ochronie Zdrowia będą posiadać umiejętności rzeczowej analizy i tworzenia planów strategicznych, biznesplanów i projektów dla podmiotów z sektora ochrony zdrowia, opierając się na wiedzy z zakresu prawa, finansów i zarządzania.

Efekty kształcenia na studiach obejmują także sfery odnoszące się do uwarunkowań pracy menedżerskiej, zasad i form zatrudniania, zarządzania finansami i marketingiem, zasad i regulacji z zakresu prowadzenia badań klinicznych, marketingu i ekonomiki ochrony zdrowia, jak również prawa gospodarczego. Absolwent nabędzie także niezbędne kompetencje „miękkie” w szczególności wspierające procesy negocjowania i mediacji oraz organizowania pracy zespołowej.

Kierownik studiów podyplomowych

mgr Stanisław Radowicki

Stanisław Rodowicki

Stanisław Radowicki, senior managing associate Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, uzyskał dyplom The Center for American Law Studies of the University of Florida Levin College of Law and Warsaw University Faculty of Law and Administration. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na prawie i postępowaniu administracyjnym – w szczególności na prawie farmaceutycznym, zwłaszcza tematyce badań klinicznych – oraz na regulacjach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym. Jest jednym z niewielu prawników w Polsce wyspecjalizowanych w skomplikowanych regulacjach prawnych rynku gier hazardowych. Brał udział w wielu projektach i transakcjach mających wymiar międzynarodowy, doradzał Klientom zarówno polskim, jak i zagranicznym. Mecenas Radowicki ma znaczące doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych (w tym przed prezesami Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Prezesem UOKiK czy Ministrem Finansów) oraz procesowe z zakresu spraw karnych i cywilnych.

Mecenas Radowicki prowadzi także szeroką działalność naukową. Jest wykładowcą prawa medycznego na Wydziale Nauk Medycznych WST w Zabrzu, prowadzi także szkolenia z prawa medycznego i farmaceutycznego. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu. Jest także współredaktorem naukowym i współautorem najnowszego komentarza do ustawy o grach hazardowych (WoltersKluwer 2019) oraz współautorem komentarza do ustawy o rezerwach strategicznych pod red. M. Pawełczyka, P. Ligenzy i R. Stankiewicza (Iuris, 2012)

Sędzia Sądu Koleżeńskiego w Stowarzyszeniu na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl zrzeszającego ponad 1100 osób.

KADRA

mgr inż. IRENEUSZ KOWALSKI

Absolwent Politechniki Śląskiej na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Informatyki. Od 20 lat zajmuje się informatyką w jednostkach zdrowia. Kierownik sekcji IT piekarskiej urazówki. Od 2013 r. reprezentant woj. śląskiego na spotkaniach regionalnych w CSIOZ. Od 2016 r. członek Grupy Roboczej d/s e-zdrowia przy Komitecie Sterującym ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia Od 2019 członek Rady Regionów jako reprezentant woj. śląskiego pracując nad koordynację projektów e-zdrowia w zakresie ogólnopolskim.

Autor modyfikacji projektu eCareMed – Śląskiej Regionalnej Platformy Rozproszonej Od grudnia 2019 r. koordynator w/w projektu.

Zainteresowania: Literatura SF oraz taniec towarzyski (wicemistrz polski południowej w 2008 r.)Prof. dr hab. med. WALERIA HRYNIEWICZ

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), Dyplom Asystenta Cudzoziemca Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Paryskiego (Sorbona), specjalista II stopnia z mikrobiologii lekarskiej.

Pełnione funkcje (m.in.): Przewodnicząca programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn.”Narodowy Program Ochrony Antybiotyków” (2004-2020); Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej (w latach 1993-2001, 2008-2018); Członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym (2008-2020); Przewodnicząca Zespołu ds. Zakażeń Meningokokowych przy Głównym Inspektorze Sanitarnym (2007-nadal); członek Kapituły Nagrody L’Oreal Polska i UNESCO „dla Kobiet i Nauki” (2002-nadal); członek Kapituły Konkursu Prix Galien (od 2012);

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej (od 1997); Przedstawiciel Polski do Europejskiego Centrum Prewencji i Kontroli Zakażeń (ECDC) w obszarze oporności na antybiotyki i monitorowania zakażeń; członek Prezydium Europejskiej Sieci SeqNet (2004-nadal); Międzynarodowej Sieci Epidemiologii Molekularnej Pneumokoków (2002-nadal); Prezes Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (2004-2012).

Towarzystwa naukowe(m.in.): Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (1969-nadal); Członek Amerykańskiego Towarzystwa Mikrobiologów (od 1986); Członek Europejskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (od 1984).

Współpracownik redakcji czasopism medycznych(m.in.): Antimicrobial Resistance and Infection Control (Europa); Polski Merkuriusz Lekarski /Warszawa/; Postępy Mikrobiologii /Warszawa/; Polish Journal of Microbiology /Warszawa/; Medycyna Praktyczna – Pediatria /Kraków/; SEPSIS /Wrocław/.

Tematyka badawcza: patogeneza zakażeń bakteryjnych, mechanizmy oporności na antybiotyki, epidemiologia molekularna bakteryjnych zakażeń szpitalnych i poza szpitalnych.

Podstawowe kierunki aplikacyjno-dydaktyczne: kontrola zakażeń szpitalnych, kontrola jakości w mikrobiologii, racjonalna antybiotykoterapia, wakcynologia.dr n. med. MACIEJ DOMINIK JEWCZAK

Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim, Wydziale Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunku Gospodarka Przestrzenna w ramach specjalizacji Modelowania i Prognozowania Regionalnego. Ukończył studium III stopnia z ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim, Wydziale Ekonomiczno-Socjologiczny.

W 2016 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, z tematem dysertacji doktorskiej dot. Skłonności do ponoszenia wydatków jako metoda oceny potrzeb zdrowotnych w Polsce.

W latach 2009-2018 asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego. Kolejne lata pracy do dnia dzisiejszego to nowe doświadczenia w Katedrze Badań Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Istotny udział w projektowaniu i prowadzeniu swoich prac badawczych miał udział w latach 2007–2009 w VI Programie Ramowym: IP, The Prevalence, Cost and Basis of Food Allergy Across Europe (EUROPREVALL). Poza odpowiedzialnością w Projekcie za tworzenie i zarządzanie bazami danych, brałem czynny udział w opracowaniu statystycznym wyników projektu, w tym części raportu dla Komisji Europejskiej.

Jestem autorem/współautorem blisko 45 opracowań naukowych, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Brałem również udział w ponad 30 konferencjach, seminariach naukowych, warsztatach oraz licznych szkoleniach.dr n. med. ELŻBIETA RABSZTYN
Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w SP Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, konsultant wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.mgr DOROTA SKUBAŁA

Magister analityki medycznej, absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej, magister analityki medycznej, specjalista mikrobiologii medycznej.

Od 26 lat związana zawodowo z laboratoriami funkcjonującymi zarówno w państwowym jak i prywatnym sektorze usług medycznych. Od roku 2005 zainteresowana systemami zarządzania jakością w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem systemu zarządzania jakością w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Od 2008 posiada uprawnienia Asystenta ds systemu zarządzania jakością w medycznym laboratorium diagnostycznym – certyfikat PCBC. Od 2013 posiada uprawnienia Pełnomocnika systemu zarządzania jakością oraz uprawnienia Auditora wewnętrznego zgodnie z normą ISO 9001 z aktualizacją(nowe wydanie normy) w roku 2016. Brała czynny udział w budowaniu i wdrażaniu SZJ w 4 medycznych laboratoriach diagnostycznych. Pracowała również jako konsultant wdrażający SZJ w medycznym laboratorium diagnostycznym oraz w branży dystrybucji urządzeń i sprzętu medycznego. Od 2011 odpowiedzialna za budowanie, wdrażanie, certyfikację oraz utrzymanie SZJ w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej SP Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, pełniąc funkcję Asystenta ds SZJ w MLD.

Autorka wielu wykładów z zakresu systemu zarządzania jakością i zarządzania przez jakość w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Jako wieloletni praktyk przekazuje wiedzę teoretyczną jak i praktyczną w sposób przystępny, wykorzystując również chętnie formę warsztatów, wymiany doświadczeń z dostosowaniem do potrzeb i wymagań słuchaczy. Aktywny zawodowo diagnosta laboratoryjny, mikrobiolog i asystent ds SZJ.mgr CHOLEWA KATARZYNA

Psycholog, pedagog, trener rekomendowany Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener kompetentny w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, od 2008 r. nauczyciel akademicki: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie.

Specjalizuje się w prowadzeniu treningów i warsztatów psychologicznych oraz w paradygmacie teorii przywiązania. Posiada 30 letnie doświadczenie w prowadzeniu treningów i zajęć dydaktycznych w obszarach pracy nad emocjami (uświadamianie, nazywanie i odreagowywanie), pracy nad świadomością własnych potrzeb (określanie i konstruktywne sposoby ich zaspakajania), pracy nad kompetencjami zawodowymi, obszarach stawiania granic i wyrażania siebie, a także konstruktywnej komunikacji, negocjacjach i mediacjach.

Ma bardzo bogate doświadczenie w prowadzeniu treningów rozwoju osobistego i zawodowego oraz wykładów i szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji osobowościowych, w tym również właściwego ich wykorzystywania w zespołach pracowniczych organizacji. Jest trenerem korporacyjnym prowadzącym szkolenia, konsultacje i superwizje dla zespołów zarządczych i pracowników spółek.ANNA CELEJEWSKA-RAJCHERT
Radca prawny, specjalistka z zakresu krajowego i unijnego prawa konkurencji i konsumentów. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również w postępowaniach sądowych z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, zbiorowych interesów konsumentów oraz kontroli koncentracji.Dr PIOTR MERKS

Ceniony w kraju i za granicą ekspert w dziedzinie opieki farmaceutycznej. Doradca Zarządu PGF ds. Innowacji i Nauki, Adiunkt na Wydziale Lekarskiego, Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Adiunkt na Wydziale Medycznym CM UKSW, Redaktor Naczelny „Farmakoekonomika Szpitalna”, CEO Konsorcjum Naukowego Piktorex sp. z. o.o. z InnoTech UKSW sp. z o.o., Posiada 16-letnie międzynarodowe doświadczenie w branży farmaceutycznej, w różnych jej sektorach: placówki naukowe, organy rządowe i pozarządowe, firmy komercyjne, szpitale, apteki. Silny lider i ambasador, działający na rzecz poprawy zdrowia, bezpieczeństwa stosowania leków i eliminacji leków fałszowanych z obrotu detalicznego. Wynalazca i koordynator narzędzia opieki farmaceutycznej Lekolepki. Autor projektów związanych z opieką farmaceutyczną, aktywnie zaangażowany w badania farmaceutyczneProf. UMK dr hab. PAWEŁ NOWICKI

Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uniwersytetu w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w tematyce prawa gospodarczego i polityk gospodarczych Unii Europejskie, w szczególności w prawie zamówień publicznych i PPP. Ekspert Banku Światowego w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych. Ekspert Komisji Europejskiej z dziedziny prawa zamówień publicznych – członek działającej przy Komisji Europejskiej grupy ekspertów zainteresowanych stron ds. zamówień publicznych na kadencję 2012-2015. Członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych (The Public Procurement Law Association) oraz Komisji ds. Wspierania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działającej przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Członek kolegium redakcyjnego European Procurement & Public Private Partnership Law Review. Autor ponad 70 publikacji na temat prawa zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi, PPP, funduszy unijnych oraz nowoczesnych technologii. Ceniony trener i wykładowca, prelegent na licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu prawa zamówień publicznych zarówno w Polsce, jak i za granicą.dr ŁUKASZ IZBICKI

Farmaceuta, przedsiębiorca, inwestor i fan nowoczesnych technologii. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Warszawie oraz prestiżowego programu AMP IESE Business School University of Navarra. Doświadczenie naukowe i korporacyjne wykorzystuje jako właściciel i Prezes Zarządu Grupy wydawniczej farmacja.net będącej liderem rynku portali farmaceutycznych oraz agencji farmacja.HR dostarczającej kompleksowych usług wsparcia rekrutacyjnego dla sektora farmaceutycznego.mgr inż. Dariusz Oleński

Zastępca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Od 2008 roku Członek Zespołu Ministra Zdrowia. W latach 2015–2018 Członek Zarządu Polskiej Federacji Szpitali HOPE. Absolwent wielu kierunków studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem w ochronie zdrowia, w tym MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca z zakresu zdrowia publicznego i zarządzania szpitalem. Szkoleniowiec kadry zarządzającej w zakresie zarządzania, finansów, jakości opieki zdrowotnej oraz kodowania procedur medycznych. Autor licznych artykułów, publikacji i planów strategicznych dla podmiotów leczniczych. Laureat wielu prestiżowych nagród m.in. „Ambasador Województwa Lubelskiego 2014”, „Menadżer Roku w Ochronie Zdrowia 2015”, „Lider Ochrony Zdrowia 2016 – skuteczne zarządzanie”


kierunek
Master of Business Administration MBA - Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

rodzaj studiów
studia podyplomowe

tryb studiów
studia niestacjonarne

czas trwania:
1,5 roku ( 3 semestry)

czesne za semestr:
4.400 zł (3 raty x 1.550 zł)

płatność w ratach:


opłata wpisowa:
300 zł

DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA
Baza Usług Rozwojowych (BUR): tutaj
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS): tutaj

WARUNKI REKRUTACJI

rekrutacja online

Kontakt:

mgr Ewelina Muszyńska-Zaczkowska
Tel. 885-399-800
e-mail:

Zobacz zdjęcia


Patroni:Preakredytacja Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM

Preakredytacja Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie