Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczno-Artystyczna

Informacje dla Pracowników

ZARZĄDZENIE REKTORA nr 157/WST/2016 z dnia 11.10.2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową wykonaną na kierunkach prowadzonych w danym roku akademickim w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach

21.11.2016

Niniejszym zarządzeniem ogłaszam Konkurs Rektora na najlepszą pracę dyplomową wykonaną na kierunkach prowadzonych w danym roku akademickim w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach (WST), ustalając następujące założenia konkursowe:
 
§1
 Organizatorem Konkursu jest Rektor Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.
 
§2
1. Przedmiotem  Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych w WST i nagrodzenie ich autorów.
2. Celem Konkursu jest wyróżnienie twórczych i kreatywnych postaw studentów przy pisaniu pracy dyplomowej licencjackiej/inżynierskiej lub magisterskiej

Oprogramowanie DreamSpark dla pracowników naukowych Uczelni

21.11.2016

Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach uczestniczy w programie DreamSpark Premium firmy Microsoft. Dzięki uczestnictwu w programie uczelnia ma możliwość udostępnienia oprogramowania studentom oraz pracownikom naukowym Wydziału przez co mogą Państwo instalować oprogramowanie na swoich komputerach poza Uczelnią. Zabrania się używania oprogramowania do celów komercyjnych, a także udostępniania osobom trzecim.

Swoje zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail:
Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce, aby zobaczyć adres e-mail.

Przed wysłaniem swojego zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z zasadami umowy Microsoft DreamSpark Premium Subscription Agreement oraz wytycznymi programu DreamSpark Premium

  Zarządzenie Rektora nr 146/WST/2016 z dnia 18.01.2016 w sprawie ujednolicenia sposobu podawania afiliacji w publikacjach pracowników Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

  12.04.2016

  §1

  Ustala się następującą, jednolitą nazwę podawaną przez autorów w afiliacji:
  nazwa Uczelni, nazwa jednostki będącej częścią składową Uczelni, adres jednostki

  §2

  1. wzór w wersji polskojęzycznej:
  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Wydział Architektury, Budownictwa i sztuk Stosowanych, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice

  2. wzór w wersji anglojęzycznej:
  Katowice School of Technology, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, Rolna 43, 40-555 Katowice, Poland

  Zarządzenie Rektora nr 147/WST/2016 z dnia 18.01.2016 w sprawie obowiązku dokumentowania i upowszechniania informacji o publikacjach pracowników, studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

  12.04.2016

  W związku z obowiązkiem Uczelni w zakresie sprawozdawczości dla organów państwowych z rozwoju badań naukowych i dydaktyki, prosimy o bieżące zgłaszanie do Biblioteki WST, informacji o opublikowanym dorobku piśmienniczym przez pracowników i studentów,a także innych Autorów, których prace posiadają afiliację Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

  WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

  26.10.2015

  Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) działa na podstawie Zarządzenia Rektora nr 81/WST/2011 z dnia 25.11.2011 r. Działaniem systemu objęci są wszyscy pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Technicznej (WST) w Katowicach. Funkcjonowanie systemu ma charakter permanentny, polega na ciągłym badaniu i doskonaleniu jakości kształcenia.

  Rozporządzenie Rektora Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Nr 15/WST/2011 z dnia 07.03.2011 roku w sprawie wzoru protokołu hospitacji oraz wzoru ankiety-oceny prowadzącego

  19.10.2015

  §1

  W Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach zostaje określony wzór protokołu hospitacji oraz wzór ankiety – oceny prowadzącego przez studentów.

  §2

  Wzór protokołu hospitacji oraz wzór ankiety stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

  §3

  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Rozporządzenie Rektora Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Nr 17/WST/2011 z dnia 16.11.2011 roku w sprawie wzoru opisu przedmiotu (syllabusa)

  19.10.2015

  §1

  Niniejszym określam, w porozumieniu z Komisją Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych wzór opisu przedmiotu, tworzony w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK), zwany dalej syllabusem.

  §2

  Wzór syllabusa stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

  §3

  Syllabusy należy złożyć u Dziekana Wydziału.

  §4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  ZARZADZENIE REKTORA nr 121/WST/2014 z dnia 02.06.2014 r.

  19.10.2015

  Zarządzenie rektora w sprawie sposobu podawania afiliacji w publikacjach pracowników Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

  Informacja Prodziekana

  15.10.2015

  W imieniu władz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, zachęcam Państwa do publikowania własnych dokonań naukowych z afiliacją naszej Uczelni w czasopismach znajdujących się na listach A, B lub C stanowiących załączniki do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (komunikat z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach). Część A wykazu to czasopisma naukowe znajdujące się w bazie JCR (Lista Filadelfijska) i posiadające tzw. współczynnik Impact Factor (IF).

  © 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 202 50 34, fax. 32 252 28 75, mail:
  Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii , ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 27 11 327, fax. 32 32 27 13 021, mail:
  ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie