Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczno-Artystyczna

Informacje dla Pracowników

Zarządzenie Rektora nr 146/WST/2016 z dnia 18.01.2016 w sprawie ujednolicenia sposobu podawania afiliacji w publikacjach pracowników Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

12.04.2016

§1

Ustala się następującą, jednolitą nazwę podawaną przez autorów w afiliacji:
nazwa Uczelni, nazwa jednostki będącej częścią składową Uczelni, adres jednostki

§2

1. wzór w wersji polskojęzycznej:
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Wydział Architektury, Budownictwa i sztuk Stosowanych, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice

2. wzór w wersji anglojęzycznej:
Katowice School of Technology, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, Rolna 43, 40-555 Katowice, Poland

Zarządzenie Rektora nr 147/WST/2016 z dnia 18.01.2016 w sprawie obowiązku dokumentowania i upowszechniania informacji o publikacjach pracowników, studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

12.04.2016

W związku z obowiązkiem Uczelni w zakresie sprawozdawczości dla organów państwowych z rozwoju badań naukowych i dydaktyki, prosimy o bieżące zgłaszanie do Biblioteki WST, informacji o opublikowanym dorobku piśmienniczym przez pracowników i studentów,a także innych Autorów, których prace posiadają afiliację Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

26.10.2015

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) działa na podstawie Zarządzenia Rektora nr 81/WST/2011 z dnia 25.11.2011 r. Działaniem systemu objęci są wszyscy pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Technicznej (WST) w Katowicach. Funkcjonowanie systemu ma charakter permanentny, polega na ciągłym badaniu i doskonaleniu jakości kształcenia.

Rozporządzenie Rektora Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Nr 15/WST/2011 z dnia 07.03.2011 roku w sprawie wzoru protokołu hospitacji oraz wzoru ankiety-oceny prowadzącego

19.10.2015

§1

W Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach zostaje określony wzór protokołu hospitacji oraz wzór ankiety – oceny prowadzącego przez studentów.

§2

Wzór protokołu hospitacji oraz wzór ankiety stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

§3

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozporządzenie Rektora Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Nr 17/WST/2011 z dnia 16.11.2011 roku w sprawie wzoru opisu przedmiotu (syllabusa)

19.10.2015

§1

Niniejszym określam, w porozumieniu z Komisją Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych wzór opisu przedmiotu, tworzony w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK), zwany dalej syllabusem.

§2

Wzór syllabusa stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Syllabusy należy złożyć u Dziekana Wydziału.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZADZENIE REKTORA nr 121/WST/2014 z dnia 02.06.2014 r.

19.10.2015

Zarządzenie rektora w sprawie sposobu podawania afiliacji w publikacjach pracowników Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Informacja Prodziekana

15.10.2015

W imieniu władz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, zachęcam Państwa do publikowania własnych dokonań naukowych z afiliacją naszej Uczelni w czasopismach znajdujących się na listach A, B lub C stanowiących załączniki do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (komunikat z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach). Część A wykazu to czasopisma naukowe znajdujące się w bazie JCR (Lista Filadelfijska) i posiadające tzw. współczynnik Impact Factor (IF).

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 202 50 34, fax. 32 252 28 75, mail:
Wydział Zabrze, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 27 11 327, fax. 32 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie