AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

WARUNKI REKRUTACJI - studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE SĄ NA WYDZIALE ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH ORAZ NA WYDZIALE NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI

Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowani są:

 • na podstawie złożonych dokumentów,
 • bez egzaminów wstępnych,

Informacje dot. studiów podyplomowych:

 • studia podyplomowe trwają 2 lub 3 semestry,,
 • zajęcia prowadzone są w języku polskim w trybie niestacjonarnym,,
 • studia uruchamiane są pod warunkiem zapisania się wymaganej ilości kandydatów (min. 15 osób),
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z obowiązującymi przepisami MNiSW.

Informacje dot. studiów podyplomowychETAPY REKRUTACJI I WYMAGANE DOKUMENTY

ETAP 1 REJESTRACJA
ONLINE
 • zarejestruj się w portalu rekrutacyjnym Akademii Śląskiej link
 • aktywuj konto za pomocą linku wysłanego na Twój adres e-mail
 • wypełnij formularz rekrutacyjny
 • aplikuj na wybrany kierunek
ETAP 2 DOKUMENTY
 • załącz skan dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich (jeżeli jeszcze nie posiadasz dyplomu, załącz zaświadczenie o ukończeniu studiów, a oryginał dyplomu uzupełnij w terminie 30 dni od otrzymania dokumentu)
 • załącz skan dodatkowego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia (dotyczy niektórych studiów podyplomowych),
 • załącz potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej/wpisowej
ETAP 3 OPŁATA REKRUTACYJNA/WPISOWA
 • dokonaj opłaty rekrutacyjnej/wpisowej na indywidualny numer rachunku przypisany do danych kandydata widoczny po aplikowaniu na dany kierunek w zakładce płatności
ETAP 4 DECYZJA
 • po wykonaniu powyższych czynności (etap 1-3) Dziekan podejmuje decyzję o przyjęciu na studia,
 • oczekuj na zaproszenie do Biura Rekrutacji w wyznaczonym terminie (Katowice, ul. Rolna 43) w celu podpisania Umowy i dostarczenia dokumentów
ETAP 5 PODPISANIE UMOWY
O USŁUGI EDUKACYJNE

Do podpisania umowy niezbędne będą:

 • oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich (do wglądu)
 • oryginał dodatkowego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia (dotyczy niektórych studiów podyplomowych),
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • 1 fotografia dowodowa biometryczna (format 3,5cm x 4,5cm; zdjęcie musi spełniać kryteria: link
 • umowa może być podpisana drogą elektroniczną (e - podpisem Autenti/podpisem kwalifikowanym); kandydat zobowiązany jest do okazania oryginałów dokumentów najpóźniej do dnia 30.10.2023 r. pod rygorem odmowy przyjęcia na studia podyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY – CUDZOZIEMCY

ETAP 1 DYPLOM
UKOŃCZENIA
STUDIÓW
 • zagraniczny dyplom (oryginał) lub inny dokument ukończenia uczelni uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych w państwie, w którym został wydany, lub odpis dyplomu studiów wyższych sporządzony przez uczelnię polską, która wydała dyplom upoważniający do podjęcia studiów podyplomowych
ETAP 2 APOSTILLE / LEGALIZACJA
 • apostille to poświadczenie, że dany dokument pochodzi z właściwego urzędu — jest autentyczny. Dzięki temu można posługiwać się nim za granicą. Apostille nadaje się, jeśli dokument ma być użyty za granicą w kraju, który jest stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.
 • legalizacji dokonuje się, jeśli dokument ma być przeznaczony do obrotu prawnego w kraju, który nie jest stroną konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.
ETAP 3 TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW
 • dyplom ukończenia studiów wydany za granicą, który został opatrzony apostille albo zalegalizowany w kraju ich wydania musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie powinno zostać poświadczone przez polskiego konsula
 • inne dokumenty sporządzone w innym języku niż polski również powinny zostać przetłumaczone przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie powinno zostać poświadczone przez polskiego konsula
ETAP 4 WARUNKI POBYTU
 • wiza albo karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terenie RP (po spełnieniu warunków rekrutacji (informacja znajduje się w tabeli etapy rekrutacji - etap 4)
ETAP 5 NOSTRYFIKACJA
 • nostryfikacja to procedura uznawania dyplomu ukończenia studiów zdobytego w innym kraju. Wykonuje się ją w wybranym Kuratorium Oświaty na terenie Polski.
 • nostryfikacji podlegają dyplomy uzyskane w krajach, z którymi Polska nie zawarła dwustronnych porozumień o uznawaniu wykształcenia zdobytego za granicą za równoważne z wykształceniem zdobytym w Polsce.
ETAP 6 ZNAJOMOŚĆ
JĘZYKA
 • dokument/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 dotyczy kandydatów na studia prowadzone w języku polskim, których językiem ojczystym nie jest język polski
 • w przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów kandydat przystępuje do testu z języka polskiego na poziomie B2 (zgodnie z harmonogramem rekrutacji)
 • wykaz honorowanych dokumentów / certyfikatów przez AŚ znajdziesz w Uchwale Senatu (link)
ETAP 7 UBEZPIECZENIE
ZDROWOTNE
 • cudzoziemiec podejmujący naukę na studiach podyplomowych w Polsce powinien posiadać dokument potwierdzający posiadanie polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki, lub objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), lub posiadanie potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

ETAPY REKRUTACJI – CUDZOZIEMCY

ETAP 1 REJESTRACJA
ONLINE
 • zarejestruj się w portalu rekrutacyjnym Akademii Śląskiej link
 • aktywuj konto za pomocą linku wysłanego na Twój adres e-mail
 • wypełnij formularz rekrutacyjny
 • aplikuj na wybrany kierunek
ETAP 2 DOKUMENTY
 • załącz skan dyplomu ukończenia studiów wraz z apostile lub legalizacją
 • załącz tłumaczenia przysięgłe dyplomu ukończenia studiów i innych dokumentów
 • załącz potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej/wpisowej
 • załącz dokument/certyfikat potwierdzający znajomość języka (w przypadku braku dokumentu kandydat przystępuje do testu)
 • załącz skan dodatkowego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia (dotyczy niektórych studiów podyplomowych),
 • załącz wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terenie RP
 • załącz dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
ETAP 3 OPŁATA REKRUTACYJNA/WPISOWA
 • dokonaj opłaty rekrutacyjnej/wpisowej na indywidualny numer rachunku przypisany do danych kandydata widoczny po aplikowaniu na dany kierunek w zakładce płatności
ETAP 4 DECYZJA
 • po wykonaniu powyższych czynności (etap 1-3) Dziekan podejmuje decyzję o przyjęciu na studia
 • oczekuj na zaproszenie do Biura Rekrutacji w wyznaczonym terminie (Katowice, ul. Rolna 43) w celu podpisania Umowy i dostarczenia dokumentów
ETAP 5 PODPISANIE UMOWY
O USŁUGI EDUKACYJNE

Do podpisania umowy niezbędne będą:

 • oryginał dyplomu ukończenia studiów wraz z apostille lub legalizacją (do wglądu)
 • tłumaczenie przysięgłe dyplomu i innych dokumentów na język polski (do wglądu)
 • wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terenie RP (do wglądu)
 • oryginał dodatkowego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia (dotyczy niektórych studiów podyplomowych),
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • 1 fotografia dowodowa biometryczna (format 3,5cm x 4,5cm; zdjęcie musi spełniać kryteria: link
 • dokument/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 (do wglądu)
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego (do wglądu)
 • umowa może być podpisana drogą elektroniczną (e-podpisem Autenti/podpisem kwalifikowanym); kandydat zobowiązany jest do okazania oryginału dyplomu ukończenia studiów najpóźniej do dnia 30.09.2023 r. pod rygorem odmowy przyjęcia na studia podyplomowe

do pobrania

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Technicznej w KatowicachUchwała Senatu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach w sprawie zasad i przyjęć na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024

Biuro rekrutacji

woj. Śląskie,

Katowice, ul. Rolna 43
Biuro przy wejściu głównym
lub pok. A 011

tel. 885 515 166, 885 105 700

32 60-72-440

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek - piątek / 09.00 - 15.00
Siedziba główna Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

rekrutacja online
© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie