AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w KatowicachDeklaracja Polityki Erasmusa 2021-2027

Academy of Silesia is the first, private university in Silesia which offers technical, artistic and since 2018 medical fields of study. The mission of the institution is not only to provide high-quality education but also to enable our students to get necessary experience and professional qualifications to function properly in the constantly changing and developing European world labour market. Internationalisation and modernisation are two extremely important aspects of the development strategy of the Academy of Silesia. Thus, the active participation in the Erasmus Programme greatly fits into our internationalisation and modernisation strategy. Thanks to the mobility opportunities offered by the Erasmus Programme our institution will be able to pursue the following objectives:

 • increasing the quality and level of education by the visits of teachers and staff from partner universities
 • improving the quality of classes, lectures and workshops by implementing ideas and solutions worked out by our outgoing teachers
 • developing and modernising our administrative and management procedures thanks to the participation of our administrative staff in the training mobility
 • helping our students to create a sense of European identity and positively influencing their independence, confidence and social integration
 • exchanging our students and staff with new partner universities and thus making our educational offer more international
 • taking part in different innovative activities, thanks to the cooperation with our partner universities
 • developing partnerships with other international institutions including universities and research organizations
 • engaging more students and staff in the exchange programs
 • developing further opportunities to internationalize the institution’s curricula
 • organizing international conferences and publishing various monographs.

Within the scope of the new Erasmus Program Academy of Silesia would like to participate in KA1 projects which focus on mobility of higher education and staff. We are already experienced in this kind of activities (mobility of students and staff) and we are going to keep up the standard which the institution has achieved over the past years.

Academy of Silesia carefully selects partner universities, focusing on the ones which offer a modern standard of education as well as their innovativeness and subject area balance. The language of instruction and the institution’s internationalization are also taken into consideration. The mission of our institution is to have partners from different countries. The evaluation of the cooperation with partner universities is also an essential aspect.

Our students are prepared to take part in the Erasmus mobility thanks to the obligatory language training offered by our institution.

Our institution’s participation in KA1 projects will contribute to achieving the following objectives:

 • preparing well our graduates for their future professional career
 • providing opportunities for our students to gain international experience in the field of their future profession
 • helping students to get skills which will help them to become valuable specialists in the job market
 • modernization of our educational offer
 • ensuring the high quality of education
 • providing our staff with opportunities to improve their professional skills and self-development
 • establishing new international contacts and cooperation
 • diversification of the didactic process
 • improving the quality of the student service.

The main institutional purpose of our participation in the Erasmus Programme is maintaining the high quality of education and continuous modernisation of the Academy of Silesia. Thanks to the learning mobility offered by the program we can add international dimension to our educational offer. Our staff will have the possibility to get to know different methods of teaching and to observe examples of good practices which can be later implemented in our institution. Such an activity will have a long-term impact on the quality of services provided by our institution. Thanks to the participation in the Erasmus Programme our students will improve their language skills, gain multicultural consciousness and skills, develop their ability to adapt to new situations, increase their social skills and also emotional intelligence. Another important benefit is that they will be able to create their sense of European identity which is extremely important nowadays.

As for the participants we hope that our students, teachers and administrative staff will continue taking part in the Erasmus mobility. We would like to keep the number of outgoing students and staff at least at the same level, however the institution is going to do our best to increase this number. We plan to focus our activities on gaining new partners, especially for the medicine and nursing as these are new fields of study offered by our institution. Another activity we are going to engage in is the active promotion of our institution among our partners so there are more incoming students and staff. We are also planning to increase our educational offer in English which will definitely help to achieve it.

The quality of implementation is also a crucial aspect. The main department responsible for the implementation of activities connected with the Erasmus Programme is the International Office, however it cooperates with other institutional departments. To provide the high quality of implementation the institution regularly evaluates the actions undertaken by different departments and their results. The following evaluation tools are used: meetings, discussions, and reports. The objective of all these actions is the analysis of the whole process.

The participants on mobility and prospective participants are supported by the International Office and the Erasmus coordinators. International office staff is responsible for recruitment and they help to prepare learning agreements and mobility agreements. While on mobility the students and staff are supported by the International Office and they are obliged to inform International Office in case of any problems or difficulties. After the mobility, the coordinators monitor whether all documents (e.g. transcript of records, confirmation of stay or EU survey) are timely provided by participants. Those who have taken part in mobility later cooperate with the International Office as they become the mobility ambassadors.

The Academy of Silesia is aware of the plethora of possibilities offered by the Erasmus Programme and we are going to take every opportunity to benefit from them.

Deklaracja Polityki Erasmusa 2021-2027

Akademia Śląska jest pierwszą, prywatną uczelnią na Śląsku, która oferuje studia na kierunkach technicznych, artystycznych, a od 2018 roku również na kierunkach medycznych. Misją uczelni jest nie tylko zapewnienie wysokiej jakości edukacji, ale również umożliwienie studentom zdobycie doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych niezbędnych aby dobrze funkcjonować na ciągle zmieniającym i rozwijającym się europejskim rynku pracy. Umiędzynarodowienie oraz modernizacja to dwa niezwykle istotne aspekty strategii rozwoju Akademii Śląskiej. Dlatego też, udział w programie Erasmus+ świetnie wpasuje się w tą strategię. Dzięki możliwościom oferowanym przez program Erasmus+ nasza instytucja będzie w stanie zrealizować następujące cele:

 • podniesienie jakości i poziomu kształcenia poprzez przyjazdy pracowników naukowych i administracyjnych z naszych uczelni partnerskich
 • polepszenie jakości zajęć, wykładów oraz warsztatów poprzez wdrażanie pomysłów i rozwiązań wypracowanych przez pracowników wyjeżdżających
 • rozwijanie i modernizacja procedur administracyjnych dzięki uczestnictwu pracowników administracyjnych w wyjazdach szkoleniowych
 • pomaganie studentom w tworzeniu europejskiej tożsamości oraz pozytywne wpływanie na ich niezależność, pewność siebie oraz integracją społeczną
 • wymiana studentów i pracowników z uczelniami partnerskimi i tym samym umiędzynaradawianie naszej oferty edukacyjnej
 • branie udziału w różnych, innowacyjnych działaniach, dzięki współpracy z uczelniami partnerskimi
 • rozwijanie partnerstw z innymi instytucjami międzynarodowymi, w tym z uniwersytetami i organizacjami badawczymi
 • angażowanie większej liczby studentów i pracowników w programy wymiany
 • rozwijanie dalszych możliwości umiędzynarodowienia programów nauczania
 • organizowanie konferencji międzynarodowych i publikowanie różnorodnych monografii

W ramach nowego Programu Erasmus+ Akademia Śląska pragnie uczestniczyć w projektach KA1, które skupiają się na mobilności studentów oraz pracowników szkolnictwa wyższego. Mamy już doświadczenie w tego typu działaniach (mobilność studentów i pracowników) i zamierzamy utrzymać poziom, jaki uczelnia osiągnęła na przestrzeni ostatnich lat.

Akademia Śląska starannie dobiera uczelnie partnerskie, skupiając się na tych, które mają podobne kierunki studiów, są innowacyjne oraz oferują nowoczesny poziom kształcenia, Pod uwagę brany jest także język wykładowy i umiędzynarodowienie uczelni. Misją naszej instytucji jest posiadanie partnerów z różnych krajów. Istotnym aspektem jest także ocena współpracy z uczelniami partnerskimi.

Nasi studenci są przygotowani do brania udziału w programie Erasmus+ dzięki obowiązkowym zajęciom z języków obcych oferowanych przez naszą uczelnię.

Udział naszej uczelni w projektach KA1 przyczyni się do osiągniecia następujących celów:

 • dobre przygotowanie naszych absolwentów do ich przyszłej kariery zawodowej
 • zapewnienie naszym studentom możliwości zdobycia międzynarodowego doświadczenia w dziedzinie ich przyszłego zawodu
 • pomoc studentom w zdobyciu umiejętności, które pozwolą im stać się cennymi specjalistami na rynku pracy
 • unowocześnienie naszej oferty edukacyjnej
 • zapewnienie wysokiej jakości kształcenia.
 • zapewnienie naszym pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz samorozwoju
 • nawiązanie nowych kontaktów i współpracy międzynarodowej
 • dywersyfikacja procesu dydaktycznego
 • podnoszenie jakości obsługi studentów.

Głównym celem naszego udziału w Programie Erasmus jest utrzymanie wysokiej jakości kształcenia oraz ciągłe unowocześnianie Akademii Śląskiej. Dzięki mobilności edukacyjnej oferowanej przez ten program możemy nadać naszej ofercie edukacyjnej wymiar międzynarodowy. Nasi pracownicy będą mieli możliwość poznania różnych metod nauczania i zaobserwowania przykładów dobrych praktyk, które można później wdrożyć w naszej uczelni. Takie działanie będzie miało długofalowy wpływ na jakość usług świadczonych przez naszą instytucję. Dzięki udziałowi w Programie Erasmus nasi studenci będą mogli udoskonalić swoje umiejętności językowe, zdobyć wielokulturową świadomość i umiejętności, rozwinąć umiejętność przystosowania się do nowych sytuacji oraz zwiększyć swoje umiejętności społeczne, a także inteligencję emocjonalną. Kolejną ważną korzyścią jest to, że będą mogli stworzyć poczucie tożsamości europejskiej, co jest niezwykle ważne w dzisiejszych czasach.

Jeśli chodzi o uczestników, mamy nadzieję, że nasi studenci, nauczyciele i pracownicy administracyjni będą nadal brać udział w mobilnościach w ramach programu Erasmus. Chcielibyśmy utrzymać liczbę wyjeżdżających studentów i pracowników na przynajmniej takim samym poziomie, niemniej jednak uczelnia dołoży wszelkich starań, aby tę liczbę zwiększyć. Planujemy skoncentrować nasze działania na pozyskiwaniu nowych partnerów, szczególnie na medycynie i pielęgniarstwie, gdyż są to nowe kierunki studiów oferowane przez naszą uczelnię. Kolejnym działaniem, w które będziemy się angażować, będzie aktywna promocja naszej uczelni wśród naszych partnerów, tak aby zwiększyć liczbę przyjeżdżających studentów i pracowników. Planujemy także poszerzyć naszą ofertę edukacyjną w języku angielskim, co z pewnością pomoże w osiągnięciu tego celu.

Istotnym aspektem jest również jakość wdrożenia. Głównym działem odpowiedzialnym za realizację działań związanych z Programem Erasmus jest Dział Współpracy z Zagranicą, który współpracuje z innymi działami w naszej uczelni. Aby zapewnić wysoką jakość wdrożenia, nasza uczelnia regularnie ocenia działania podejmowane przez poszczególne komórki. Stosowane są następujące narzędzia ewaluacji: spotkania, dyskusje i raporty. Celem wszystkich tych działań jest analiza całego procesu.

Dział Współpracy z Zagranicą oraz koordynatorzy programu Erasmus+ wspieraja uczestników mobilności oraz będą również wspierać przyszłych uczestników. Pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą są odpowiedzialni za rekrutację oraz pomagają w przygotowaniu porozumień o programie zajęć oraz umów na wyjazdy. Podczas wyjazdu Studenci i pracownicy są wspierani przez Dział Współpracy z Zagranicą i mają obowiązek informowania tego działu w przypadku jakichkolwiek problemów czy trudności. Po zakończeniu mobilności koordynatorzy monitorują czy wszystkie dokumenty (np. wykaz zaliczeń, potwierdzenie pobytu czy EU survey) zostały dostarczone na czas. Uczestnicy mobilności współpracują później z naszym DWZ i stają się ambasadorami mobilności.

Akademia Śląska jest świadoma ogromu możliwości jakie oferuje Program Erasmus+ i zamierzamy wykorzystać każdą okazję aby z nich skorzystać.

Deklaracja polityki ERASMUSA na lata 2014-2020
Erasmus Policy Statement

The International Office is responsible for Academy of Silesia's cooperation with other schools and universities. The most important activities of the International Office include: mobility of students and staff and preparing our school for foreign students and staff.

When looking for foreign partners, Academy of Silesia pays a lot of attention to the similarity of the educational offer of the prospective partner. The quality of education, as well as school's facilities are also taken into consideration. The offer of the after classes activities (e.g. the possibility of studying foreign languages) is also crucial. Once all these criteria are met, Erasmus coordinators get in touch with the chosen university and present our offer. If both parties are interested in further cooperation, the bilateral agreement is signed. The final decision about establishing a partnership is made by the Rector of Katowice School of Technology. Academy of Silesia provides education in technical faculties e.g. Architecture and Town Planning, Civil Construction. Therefore, it is crucial to look for partners in areas which have to tackle similar problems e.g. revitalization of the post-industrial areas and construction in mining areas. When looking for partners among non-EU universities, if there are two universities which have similar faculties and they have met all our criteria, Academy of Silesia will probably choose the one which is located nearer Katowice as it enables to cut costs and makes travelling faster. The mobility target groups of Academy of Silesia are students and staff (both teachers and administrative staff).

The opportunity to take part in the Erasmus programme will make our school's offer more attractive. Thanks to participation in the programme, the students have the possibility to study abroad in different schools and universities. The students and teachers participating in the programme will improve their knowledge of foreign languages and their general knowledge. Moreover, they have the possibility to get to know different methods of teaching, which is very valuable as some of the good practices can be later implemented in our school. It is particularly necessary for technical faculties, which our school specializes in, because the new technologies have a huge impact on the development of science. Students who have studied abroad are more competitive in the job market which increases the prestige of our school. The experience, that students and teachers gain, will affect the development of the Science and Technology Park which is being created as part of our school. The idea of the park is that students and Polish and foreign companies will cooperate in the realization of different business ideas. Thanks to the participation in the programme our school will get experience in obtaining and accounting for EU funds.

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie