AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Studenci

Rekrutacja (umowa KA131-2023)

Dział Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór dla studentów na wyjazd w semestrze zimowym w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025:

W ramach programu Erasmus+ erasmusplus.org.pl można ubiegać się o wyjazd do:

uczelnie partnerskie

O uczestnictwo w programie Erasmus może ubiegać się osoba, która:

 • posiada aktywny status studenta
 • jest studentką/studentem AŚ (wyjazdy na studia: co najmniej drugi rok studiów licencjackich; wyjazdy na praktyki: po drugim semestrze studiów licencjackich)
 • złoży w wyznaczonym terminie wszystkie dokumenty
 • zna język angielski co najmniej na poziomie B1 i zda test językowy, który tą znajomość potwierdzi
 • posiada dostępny 'kapitał mobilności' na danym poziomie kształcenia

Dokumenty, które należy złożyć, by ubiegać się o wyjazd w ramach programu Erasmus+:

 • formularz zgłoszeniowy
 • karta przebiegu studiów studenta (wydawane przez dziekanat na prośbę studenta)
 • CV w j. polskim
 • list motywacyjny w j.polskim

Wszystkie dokumenty(skany) należy wysłać mailem do 31 marca 2024 na adres dwz@wst.com.pl

W razie pytań proszę o kontakt: dwz@wst.com.pl lub malgorzata.maloszyc@wst.com.pl

Zasady rekrutacji

KAPITAŁ MOBILNOŚCI

W ramach Programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać wielokrotnie na studia i praktyki.

Studentom przysługuje tzw. 'kapitał mobilności':

 • studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie - kapitał mobilności wynosi 12 miesięcy na każdym poziomie studiów i dotyczy wyjazdów na studia oraz praktykę (okresy te sumują się i nie mogą przekroczyć 12 miesięcy)
 • maksymalnie można skorzystać z 36 miesięcy mobilności (12 x 3 poziomy studiów)
 • jednolite studia magisterskie - kapitał mobilności wynosi 24 miesiące

Do 'kapitału mobilności' wliczany jest wcześniejszy wyjazd studenta w programie Erasmus+, Erasmus (w ramach programu LLP – „Uczenie się przez całe życie”) oraz Erasmus Mundus.

Procedura rekrutacji

Procedura rekrutacji studentów

Rekrutacja studentów odbywa się zazwyczaj na początku semestru letniego. Jeśli zachodzi taka potrzeba to jest przeprowadzana kolejna rekrutacja (w semestrze zimowym) tak aby studenci mogli wyjechać na studia w semestrze letnim.

Informacje o rekrutacji umieszczane są na stronie internetowej uczelni oraz studenci informowani są o tym podczas zajęć przez wykładowców

Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów:

 • selekcja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów
 • test językowy
 • rozmowa z kandydatem w języku angielskim, tylko w przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało identyczne wyniki w dotychczasowej procedurze rekrutacyjnej

W terminie 21 dni od zakończenia rekrutacji student zostanie powiadomiony w formie elektronicznej o wyniku uzyskanym w procesie rekrutacji.

Wyjazd na stypendium

OBOWIĄZKI STUDENTA ZAKWALIFIKOWANEGO NA WYJAZD

 • Przed wyjazdem student zobowiązany jest wypełnić Online Learning Agreement. W tym celu student zobowiązany jest wejść na stronę learning-agreement.eu, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami. OLA musi być podpisane przed wyjazdem przez uczelnię macierzystą oraz uczelnie partnerską (jest to warunek niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie w programie Erasmus+). Wszelkie zmiany w OLA powinny być dokonywane za zgodą zarówno uczelni macierzystej, jak i uczelni partnerskiej w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pobytu w uczelni partnerskiej.
 • Przed wyjazdem student podpisuje umowę finansową i dopiero po podpisaniu umowy student może otrzymać wsparcie finansowe. Umowa zostaje sporządzona w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach. Na podstawie umowy wypłacane jest stypendium. Stypendium wypłacane jest w dwóch transzach: 80% przed wyjazdem i 20% po powrocie z pobytu w uczelni partnerskiej. W umowie określone są zasady rozliczenia pobytu na stypendium.
 • Po powrocie ze stypendium student zobowiązany jest wypełnić raport on-line EU survey oraz sprawozdanie z pobytu studenta na stypendium,
 • Student wyjeżdżający na stypendium ma możliwość przystąpienia do testu biegłości językowej. W tym celu należy założyć konto na platformie EU Academy i przystąpić do English Placement Test
 • Każdy stypendysta programu Erasmus+ musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez NFZ. Karta EKUZ obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Ubezpieczenie to może nie być wystarczające, dlatego też Uczelnia zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Stypendysta programu Erasmus+ zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 • Całkowite rozliczenie ze stypendium następuje po otrzymaniu przez uczelnię macierzystą Transcript of Records oraz wypełnieniu przez studenta EU survey oraz sprawozdania z pobytu studenta na stypendium.

Przeliczanie ocen

Informacja o sposobie przeliczania ocen otrzymanych w uczelni przyjmującej po zrealizowaniu mobilności.

Zgodnie z Regulaminem Studiów Akademii Śląskiej stosuje się następującą skalę ocen oraz odpowiadające im oceny w systemie ECTS:

 • bardzo dobry - 5,0 A
 • plus dobry - 4,5 B
 • dobry - 4,0 C
 • plus dostateczny - 3,5 D
 • dostateczny - 3,0 E
 • niedostateczny - 2,0 - FX (konieczne i możliwe uzupełnienie braków)
 • niedostateczny - 2,0 - F (nie ma możliwości poprawy, równoznaczne z powtarzaniem semestru lub skreśleniem z listy studentów)

Oceny uzyskane przez studenta podczas pobytu na stypendium przeliczane są wg powyższej skali ocen.

Zasady finansowania

Karta Studenta Erasmus+ (Erasmus Student Charter)

Wsparcie językowe online (platforma EU Academy)

Osoby wyjeżdżające za granicę w ramach programu Erasmus+ mogą korzystać z systemu wsparcia językowego online (platforma EU Academy)

W ramach wsparcia językowego można:

 • przystąpić do testu językowego online, który pozwoli ocenić znajomość języka, którym dana osoba będzie się posługiwała podczas pobytu na stypendium (dostępne języki: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, fiński, francuski, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski oraz islandzki, macedoński, norweski, serbskim i turecki).

  Link do testu z języka angielskiego

 • uzyskać dostęp do internetowych kursów językowych

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj

Wyjazdy na praktykę

Rekrutacja studentów Akademii Śląskiej na wyjazdy na praktyki zagraniczne w ramach realizowanego przez AŚ projektu Erasmus+ Mobilność edukacyjna KA131 w roku akademickim 2023/24 (w odniesieniu do umowy KA131 2023) rozpoczyna się 15.03.2024 i będzie trwała do wyczerpania funduszy przyznanych AŚ.

Formularz zgłoszeniowy

Praktyki długoterminowe 2023/2024

Oferty praktyk

Osoba do kontaktu: Małgorzata Małoszyc malgorzata.maloszyc@wst.com.pl

Erasmus Student Network (ESN)

Erasmus+ App

Erasmus: A Complete Guide

Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem przygotowanym przez ESN esn.org/news/erasmus-guide

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie