Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Studenci

REKRUTACJA (umowa KA131 2021)

Dział Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór dla studentów na wyjazd w semestrze zimowym w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023:

W ramach programu Erasmus+ erasmusplus.org.pl można ubiegać się o wyjazd do:

NAZWA UCZELNI KRAJ, MIASTO KIERUNEK JĘZYK STRONA INTERNETOWA KOD ERASMUSA
UNIVERSIDA DE SEVILLA HISZPANIA, SEWILLAARCHITEKTURA HISZPAŃSKI, ANGIELSKI www.us.es/internacional/oficina-welcome E SEVILLA01
EUROPEAN UNIVERSTIY CYPRUS CYPR, NIKOZJAMEDYCYNA ANGIELSKI www.euc.ac.cy CY NICOSIA24
JOHANNES GUTTENBERG UNIVERSITAT MAINZ NIEMCY, MOGUNCJAMEDYCYNA NIEMIECKI www.unimedizin-mainz.de D MAINZ01
COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA SŁOWACJA, BRATYSŁAWAMEDYCYNA ANGIELSKI www.fmed.uniba.sk
www.uniba.sk
SK BRATISL02
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II WŁOCHY, NEAPOLMEDYCYNA WŁOSKI, ANGIELSKI www.medicina.unina.it/ I NAPOLI01
UNICAMILLUS – SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES WŁOCHY, RZYMMEDYCYNA
(tylko dla studentów!)
ANGIELSKI www.unicamillus.org/ I ROMA40
VYSOKA SKOLA TECHNICKA A EKONOMICKA V CESKYCH BUDEJOVICICH CZECHY, CZESKIE BUDZIEJOWICEBUDOWNICTWO ANGIELSKI www.vstecb.cz CZ CESKE04
UNIVERZITA V LIBERCI CZECHY, LIBEREC WZORNICTWO ANGIELSKI www.tul.cz CZ LIBEREC01
UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT-ETIENNE FRANCJA, SAINT ETIENNE ARCHITEKTURA WNĘTRZ,
GRAFIKA
FRANCUSKI www.univ-st-etienne.fr F ST-ETIE01
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE SAINT ETIENNE FRANCJA, SAINT ETIENNE ARCHITEKTURA (tylko nauczyciele akademiccy!) FRANCUSKI, ANGIELSKI www.st-etienne.archi.fr F ST-ETIE08
ESCUELA DE ARTE DE SEVILLA HISZPANIA, SEWILLA ARCHITEKTURA WNĘTRZ, GRAFIKA HISZAŃSKI, ANGIELSKI www.escueladeartedesevilla.es LV RIGA03
VILNIAUS KOLEGIJA/UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LITWA, WILNO WZORNICTWO ANGIELSKI www.en.viko.lt LT VILNIUS10
VILNIUS COLLEGE OF TECHNOLOGIES AND DESIGN LITWA, WILNO BUDOWNICTWO, GRAFIKA, MECHATRONIKA, WZORNICTWO ANGIELSKI www.rsu.lv LT VILNIUS14
RĪGA STRADIŅŠ UNIVERSITY RYGA, ŁOTWA MEDYCYNA ANGIELSKI www.en.vtdko.lt LV RIGA03
RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM (RUB) NIEMCY, BOCHUM MEDYCYNA NIEMIECKI www.international.rub.de D BOCHUM01
DEGGENDORF INSITUTE OF TECHNOLOGY NIEMCY, DEGGENDORF MECHATRONIKA, BUDOWNICTWO NIEMIECKI, ANGIELSKI www.dit.edu D DEGGEND01
TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN NIEMCY, GIESSEN ARCHITEKTURA, MECHATRONIKA ANGIELSKI, NIEMIECKI (podstawowa znajomość) www.thm.de D GIESSEN02
TECHNISCHE HOCHSCHULE NURNBERG GEORG SIMON OHM NIEMCY, NORYMBERGA ARCHITEKTURA (w niektórych przypadkach ARCHITEKTURA WNĘTZ) ANGIELSKI, J.NIEMIECKI (PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ) www.th-nuernberg.eu/ D NURNBER02
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE SŁOWACJA,BRATYSŁAWA ARCHITEKTURA WNĘTRZ ANGIELSKI www.stuba.sk SK BRATISL01
UNIVERZITA V LIBERCI SŁOWENIA, LUBLANA WZORNICTWO ANGIELSKI www.uni-lj.si SI LJUBLJA01
MIMAR SINAN FINE ARTS UNIVERSITY TURCJA, STAMBUŁ WZORNICTWO ANGIELSKI www.msgsu.edu.tr TR ISTANBU06
ALTINBAS UNIVERISTESI TURCJA, STAMBUŁ ARCHITEKTURA ANGIELSKI www.kemerburgaz.edu.tr TR ISTANBU38
BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS WĘGRY, BUDAPESZT ARCHITEKTURA, INFORMATYKA ANGIELSKI www.kth.bme.hu HU BUDAPES02
UNIVERSITY OF SZEGED WĘRY, SZEGED MEDYCYNA ANGIELSKI www2.u-szeged.hu HU SZEGED01
UNIVERSITA TELEMATICA E-CAMPUS WŁOCHY, NOVEDRATE BUDOWNICTWO, INFORMATYKA, WZORNICTWO ANGIELSKI www.uniecampus.it I COMO05
`

O uczestnictwo w programie Erasmus może ubiegać się osoba, która:

 • posiada aktywny status studenta
 • jest studentką/studentem WST (wyjazdy na studia: co najmniej drugi rok studiów licencjackich; wyjazdy na praktyki: po drugim semestrze studiów licencjackich)
 • złoży w wyznaczonym terminie wszystkie dokumenty
 • zna język angielski co najmniej na poziomie B1 i zda test językowy, który tą znajomość potwierdzi
 • posiada dostępny 'kapitał mobilności' na danym poziomie kształcenia

Dokumenty, które należy złożyć, by ubiegać się o wyjazd w ramach programu Erasmus+:

 • formularz zgłoszeniowy
 • średnia ocen ze studiów (wydawane przez dziekanat na prośbę studenta)
 • CV w j. polskim
 • list motywacyjny w j.polskim

Wszystkie dokumenty(skany) należy wysłać mailem do 22 kwietnia 2022 r na adres dwz@wst.com.pl

W razie pytań proszę o kontakt: dwz@wst.com.pl lub malgorzata.maloszyc@wst.com.pl

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023

O wyjazd na studia może ubiegać się student WST w Katowicach, który:

 • posiada aktywny status studenta
 • jest studentką/studentem WST (wyjazdy na studia: co najmniej drugi rok studiów licencjackich; wyjazdy na praktyki: po drugim semestrze studiów licencjackich)
 • złoży w wyznaczonym terminie wszystkie dokumenty
 • zna język angielski co najmniej na poziomie B1 i zda test językowy, który tą znajomość potwierdzi
 • posiada dostępny 'kapitał mobilności' na danym poziomie kształcenia

Studenci mogą wyjechać na studia jedynie do uczelni zagranicznych z którymi WST w Katowicach ma podpisane umowy partnerskie

W ramach Programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać wielokrotnie na studia i praktyki.

Studentom przysługuje tzw. 'kapitał mobilności':

 • studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie - kapitał mobilności wynosi 12 miesięcy na każdym poziomie studiów i dotyczy wyjazdów na studia oraz praktykę (okresy te sumują się i nie mogą przekroczyć 12 miesięcy)
 • maksymalnie można skorzystać z 36 miesięcy mobilności (12 x 3 poziomy studiów)
 • jednolite studia magisterskie - kapitał mobilności wynosi 24 miesiące

Do 'kapitału mobilności' wliczany jest wcześniejszy wyjazd studenta w programie Erasmus+, Erasmus (w ramach programu LLP – „Uczenie się przez całe życie”) oraz Erasmus Mundus.


Kryteria kwalifikacji.

Podstawowe kryteria kwalifikacji studentów:

 • średnia ocen ze studiów
 • poziom znajomości języka angielskiego
 • poziom znajomości języka lokalnego, jeżeli wymaga tego uczelnia partnerska
 • ocena ewentualnej szczególnej aktywności studenta i/lub działalności na rzecz uczelni
 • ocena poziomu motywacji kandydatów i stopnia samooceny przydatności wyjazdu dla dalszej drogi naukowej bądź zawodowej

Wymagane dokumenty:

Terminy rekrutacji ogłaszane są na stronie internetowej WST w Katowicach, w zakładce Erasmus+.

W procesie rekrutacji zapewnia się równość szans wszystkich studentów.

Wszyscy studenci, którzy biorą udział w rekrutacji zostaną poinformowani drogą elektroniczną w terminie maksymalnie 21 dni od zakończenia rekrutacji o otrzymanej liczbie punktów i wyniku rekrutacji.

Studentowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od poinformowania o wyniku rekrutacji. Odwołanie powinno mieć charakter pisemny i należy je złożyć na ręce Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

W razie gdyby nie zgłosiła się odpowiednia liczba kandydatów zostaje przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na takich samych zasadach jak rekrutacja podstawowa.

KAPITAŁ MOBILNOŚCI

W ramach Programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać wielokrotnie na studia i praktyki.

Studentom przysługuje tzw. 'kapitał mobilności':

 • studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie - kapitał mobilności wynosi 12 miesięcy na każdym poziomie studiów i dotyczy wyjazdów na studia oraz praktykę (okresy te sumują się i nie mogą przekroczyć 12 miesięcy)
 • maksymalnie można skorzystać z 36 miesięcy mobilności (12 x 3 poziomy studiów)
 • jednolite studia magisterskie - kapitał mobilności wynosi 24 miesiące

Do 'kapitału mobilności' wliczany jest wcześniejszy wyjazd studenta w programie Erasmus+, Erasmus (w ramach programu LLP – „Uczenie się przez całe życie”) oraz Erasmus Mundus.

Procedura rekrutacji

Procedura rekrutacji studentów

Rekrutacja studentów odbywa się zazwyczaj na początku semestru letniego. Jeśli zachodzi taka potrzeba to jest przeprowadzana kolejna rekrutacja (w semestrze zimowym) tak aby studenci mogli wyjechać na studia w semestrze letnim.

Informacje o rekrutacji umieszczane są na stronie internetowej uczelni oraz studenci informowani są o tym podczas zajęć przez wykładowców

Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów:

 • selekcja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów
 • test językowy
 • rozmowa z kandydatem w języku angielskim, tylko w przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało identyczne wyniki w dotychczasowej procedurze rekrutacyjnej

W terminie 21 dni od zakończenia rekrutacji student zostanie powiadomiony w formie elektronicznej o wyniku uzyskanym w procesie rekrutacji.

Wyjazd na stypendium

OBOWIĄZKI STUDENTA ZAKWALIFIKOWANEGO NA WYJAZD

 • Przed wyjazdem student zobowiązany jest uzgodnić Porozumienie o programie studiów. tzw. Learning Agreement. W celu podpisania LA student zobowiązany jest skontaktować się z uczelnią partnerską, wybrać przedmioty z Katalogu Przedmiotów, a następnie uzupełnić LA. Tak przygotowaną LA należy przedłożyć zarówno uczelni macierzystej, jak i uczelni partnerskiej. LA musi być podpisane przed wyjazdem przez uczelnię macierzystą oraz uczelnie partnerską. Wszelkie zmiany w LA powinny być dokonywane za zgodą zarówno uczelni macierzystej, jak i uczelni partnerskiej w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pobytu w uczelni partnerskiej.
 • Przed wyjazdem student podpisuje umowę finansową i dopiero po podpisaniu umowy student może otrzymać wsparcie finansowe. Umowa zostaje sporządzona w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach. Na podstawie umowy wypłacane jest stypendium. Stypendium wypłacane jest w dwóch transzach: 80% przed wyjazdem i 20% po powrocie z pobytu w uczelni partnerskiej. W umowie określone są zasady rozliczenia pobytu na stypendium.
 • Po powrocie ze stypendium student zobowiązany jest wypełnić raport on-line EU survey.
 • Przed rozpoczęciem i po zakończeniu okresu mobilności student zobowiązany jest wypełnić test biegłości językowej. Test ten zostanie udostępniony studentowi w narzędziu online OLS – Online Linguistic Support.
 • Każdy stypendysta programu Erasmus+ musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez NFZ. Karta EKUZ obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Ubezpieczenie to może nie być wystarczające, dlatego też Uczelnia zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.
 • Stypendysta programu Erasmus+ zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 • Po powrocie ze stypendium student zobowiązany jest dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:
  • wykaz zaliczeń (Transcript of records)
  • zaświadczenie potwierdzające dokładny okres pobytu na studiach.
 • W przypadku rezygnacji z wyjazdu należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie DWZ w celu efektywnego wykorzystania wszystkich środków.

W trakcie przygotowywania do wyjazdu student może liczyć na pomoc koordynatorów Programu Erasmus+ w zakresie wszelkich formalności związanych z wyjazdem. Student może kontaktować się z DWZ osobiście, mailowo lub telefonicznie. Również w trakcie realizacji mobilności w uczelni partnerskiej student powinien pozostawać w kontakcie z koordynatorami programu Erasmus+ i informować ich na bieżąco o wszelkich problemach. Koordynatorzy programu Erasmus+ zobowiązani są monitorować mobilność studentów w trakcie jej trwania.

Przeliczanie ocen

Informacja o sposobie przeliczania ocen otrzymanych w uczelni przyjmującej po zrealizowaniu mobilności.

Zgodnie z Regulaminem Studiów WST w Katowicach stosuje się następującą skalę ocen oraz odpowiadające im oceny w systemie ECTS:

 • bardzo dobry - 5,0 A
 • plus dobry - 4,5 B
 • dobry - 4,0 C
 • plus dostateczny - 3,5 D
 • dostateczny - 3,0 E
 • niedostateczny - 2,0 F

Oceny uzyskane przez studenta podczas pobytu na stypendium przeliczane są wg powyższej skali ocen.

Zasady finansowania

Karta Studenta Erasmus+

Platforma OLS - wsparcie językowe online

PLATFORMA OLS (Online Linguistic Support) - wsparcie językowe online

 • Każdy student wyjeżdżający na studia w ramach programu Erasmus+ jest zobowiązany do wzięcia udziału w teście biegłości językowej on-line przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności. Wyjątek stanowią osoby, dla których dany język jest językiem ojczystym. Wypełnienie tego zobowiązania jest warunkiem koniecznym do pozytywnego rozliczenia studenta z wyjazdu.
 • Testy językowe OLS realizowane są w formule online.
 • Na podstawie wyniku testu w OLS poziom biegłości językowej studenta zostanie określony na jednym z następujących poziomów: A1, A2, B1, B2, C1, C2.
 • Kurs językowy jest przydzielany automatycznie tym uczestnikom, którzy w pierwszym teście językowym uzyskali wynik nie wyższy niż B1. Kurs językowy jest realizowany w tym języku, w którym został wypełniony test biegłości językowej i języka tego nie można zmienić.
 • Studentom, którzy w pierwszym teście językowym uzyskali wynik pomiędzy B2 a C2 uczelnia przyznaje kurs językowy w głównym języku nauki lub w języku kraju (local language), pod warunkiem, że język ten jest dostępny na platformie OLS.
 • W ciągu maksymalnie 30 dni od otrzymania licencji na kurs, należy zalogować się do tego kursu. Po upływie 30 dni licencja wygasa.
 • Więcej informacji na temat platformy OLS można znaleźć tutaj: erasmusplusols.eu

Wyjazdy na praktykę

W ramach programu Erasmus+ studenci WST w Katowicach mogą wyjeżdżać na praktyki do krajów programu.

 • Można wyjechać na praktykę do:
  • przedsiębiorstw (zarówno prywatnych, jak i państwowych)
  • organów publicznych na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym
  • instytutów badawczych
  • fundacji
  • szkół/instytutów/ośrodków edukacji
  • organizacji non-profit, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych
  • instytucji szkolnictwa wyższego z kraju programu posiadającej Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego
 • Aby zrealizować praktykę w ramach programu Erasmus+ student musi samodzielnie znaleźć instytucję przyjmującą (firmę/przedsiębiorstwo), w której ww. praktyki miałyby miejsce.
 • Wyjazdy podczas studiów realizowane są najczęściej w wakacje.
 • Wyjazdy w czasie trwania roku akademickiego są możliwe po uzyskaniu zgody na indywidualną organizację studiów.
 • Czas trwania: 2 miesiące (60 dni) – 12 miesięcy
 • Staż absolwencki: absolwenci WST w Katowicach mogą wyjechać na staż/praktykę (staż musi się odbyć w ciągu roku od zakończenia studiów), pod warunkiem, że student zostanie zakwalifikowany na wyjazd na ostatnim roku studiów (gdy ma jeszcze status studenta). Taki wyjazd wliczany jest do ‘kapitału mobilności’ danego studenta.
 • W ramach programu Erasmus+ można otrzymać stypendium.Stawki stypendialne na wyjazd na praktykę obowiązujące w ramach umowy na rok 2021/2022:
 • Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w €
  Grupa 1 –Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 620
  Grupa 2 – Austdia, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 600
  Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 550

 • OFERTY PRATKYK można znaleźć tutaj
© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie