AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Informacje i Regulaminy

UMIĘDZYNARODOWIENIE UCZELNI

 • Wymiana międzynarodowa studentów i pracowników Uczelni, zastosowanie i wdrażanie wypracowanych rozwiązań poznanych w toku zdobywania doświadczeń zagranicznych.
 • Rozwijanie kompetencji osobistych i zawodowych pracowników i studentów w procesie mobilności poprzez udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach i wydarzeniach o zasięgu międzynarodowym.
 • Wspieranie działań innowacyjnych.
 • Doskonalenie infrastruktury Uczelni oraz doskonalenie systemu obsługi studenta, także pod kątem studentów z zagranicy.
 • Organizowanie konferencji i seminariów naukowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
 • Wymiana pracowników w zakresie wyjazdów szkoleniowych i dydaktycznych oraz naukowych i wdrażanie doświadczeń i innowacyjnych rozwiązań zdobytych zagranicą.
 • Rozpoznawalność i uznawalność międzynarodowych osiągnięć naukowych i dydaktycznych w procesie ewaluacji zawodowej pracowników.


Umowy dwustronne

Przy poszukiwaniu uczelni partnerskich następujące kryteria są brane pod uwagę:

 • podobieństwo oferty edukacyjnej,
 • jakość edukacji,
 • infrastruktura uczelni,
 • oferta zajęć dodatkowych,
 • umiędzynarodowienie uczelni.

Po przeanalizowaniu tych aspektów koordynatorzy programu Erasmus+ nawiązują kontakt z wybranymi uczelniami i przedstawiają ofertę WST w Katowicach. Jeśli obie strony są zainteresowane współpracą umowa dwustronna zostaje podpisana. Umowy zawierane są na formularzu dostępnym na stronie: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/. Zakres współpracy zostaje uzgodniony z uczelnią partnerską. Ostateczną decyzję o podpisaniu umowy dwustronnej podejmuje Rektor WST w Katowicach. Umowa jest podpisywana przez Rektora WST w Katowicach. Koordynatorzy programu Erasmus+ są odpowiedzialni za przestrzeganie warunków umowy z poszczególnymi uczelniami partnerskimi.

WST w Katowicach ma podpisane umowy dwustronne z 8 uczelniami partnerskimi z Niemiec, Czech, Słowacji, Słowenii oraz Turcji. WST w Katowicach współpracuje z uczelniami partnerskimi w zakresie wymiany studentów (wyjazdy na studia), pracowników dydaktycznych oraz kadry administracyjnej.Uznanie mobilności dla studentów i pracowników

Studenci WST w Katowicach wyjeżdżający na studia do uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ aby zaliczyć semestr zobowiązani są do zdobycia odpowiedniej ilości punktów ECTS podczas pobytu na stypendium. Dokumentem określającym liczbę punktów oraz przedmioty, które powinien zrealizować student jest Learning Agreement (porozumienie o programie zajęć). LA jest ustalany indywidualnie i podpisywany przed wyjazdem. W sytuacji gdy jakiś przedmiot w uczelni macierzystej jest kontynuowany przez więcej niż jeden semestr może zaistnieć potrzeba aby student, przed rozpoczęciem kolejnego semestru, nadrobił dany przedmiot po powrocie z uczelni partnerskiej. Takie sytuacje powinny jednak należeć do rzadkości.

Wyjazd pracowników WST w Katowicach do uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ jest wliczany do dorobku naukowego.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+Zasady rekrutacji studentów na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Zasady finansowania wyjazdów w programie Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017Zasady finansowania wyjazdów w programie Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie