AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Rekrutacja

Zarządzanie - NOWOŚĆ - studia I i II stopnia

Studia Zarządzania w woj. Śląskim, Katowice

OPIS KIERUNKU

Studia dostarczają zaawansowanej i praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z nowoczesnym zarządzaniem przygotowując profesjonalistów – menadżerów do wyzwań, jakimi będą mogli sprostać w organizacjach biznesowych, publicznych czy społecznych. Studia pozwalają zarówno na budowanie i rozwijanie relacji z kadrą akademicką z doświadczeniem międzynarodowym jak również ekspertami i menadżerami stosującymi na co dzień nowoczesne i skuteczne metody zarządzania. Podjęcie studiów licencjackich lub magisterskich na kierunku Zarządzanie, to rozpoczęcie przygody intelektualnej i towarzyskiej, podczas której priorytetem jest wielowymiarowy rozwój kompetencyjny każdego studenta. Pozwala to zarówno na przygotowanie się do kariery zawodowej jako profesjonalny menadżer jak i jako osoba samozatrudniona.

KANDYDAT NA KIERUNEK ZARZĄDZANIE I STOPNIA POWINIEN M.IN:

 • interesować się zagadnieniami menadżerskimi w połączeniu z rozwojem osobistym
 • być osobą przedsiębiorczą, lubiącą podejmować wyzwania biznesowe, finansowe lub zarządcze,
 • być gotowym do nauki profesjonalnego i praktycznego zarządzania w organizacjach biznesowych, publicznych lub społecznych,
 • chcieć rozwijać swoje umiejętności związane między innymi z pracą zespołową, podstawami psychologii menadżerskiej oraz zrównoważonym rozwojem.

SPECJALNOŚCI W JĘZYKU POLSKIM NA STUDIACH I STOPNIA (LICENCJACKICH):


Specjalizacja - kierunek ZarządzanieHR business manager

specjalność kierowana do osób interesujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, nowoczesnymi trendami w HR, rekrutacją i selekcją personelu, diagnozą i oceną kompetencji pracowników oraz zarządzaniem talentami, budowaniem zaangażowania wśród pracowników.

Specjalizacja - kierunek ZarządzanieMenadżer finansowo-kadrowy

to specjalność kierowana do osób, które chcą być profesjonalistami z zakresu programów finansowych i kadrowych. W ramach zajęć studenci dowiedzą się m.in. jak prowadzić dokumentację pracowniczą i naliczać wynagrodzenia, poznają strategie finansowe i podatkowe przedsiębiorstw, zapoznają się z elementami prawa pracy.

Specjalizacja - kierunek ZarządzanieStartup manager - własna firma w praktyce

to specjalność, która pozwoli na praktyczne przygotowanie do prowadzenia swojej firmy, przejść z pomocą mentorów całą ścieżkę od pierwszego pomysłu do własnego biznesu i zakończyć studia profesjonalną prezentacją biznesu przed inwestorami. Studenci poznają nowoczesne narzędzia do budowania modeli biznesowych.

Specjalizacja - kierunek ZarządzanieMenadżer miasta i metropolii

to specjalność dla osób interesujących się tematyką z zakresu Smart City i partycypacji społecznej, rozwojem lokalnym, rewitalizacją i projektami publicznymi oraz analizą i planowaniem przestrzennym.

Specjalizacja - kierunek ZarządzaniePsychologia w biznesie

to specjalność, w ramach której studenci poznają tajniki psychologii, które mogą być pomocne zarówno w zarządzaniu małą firmą jak i dużym przedsiębiorstwem. Studenci nauczą się jak budować relacje oraz co to jest empatia. Poznają tajniki ludzkiego mózgu w celu lepszej i wnikliwszej odpowiedzi na potrzeby konsumentów i bardziej trafnego kształtowania decyzji biznesowych.

Specjalizacja - kierunek ZarządzanieZarządzanie projektami

to specjalność pozwalająca na rozwój umiejętności planowania, organizowania, realizacji i kontroli projektów. Poznane metody, techniki i nowoczesne narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami pozwolą samodzielnie oraz w zespole pracować nad realizacją określonego projektu. Studenci poznają zasady komunikowania i współpracy w zespole projektowym, narzędzia oraz metodyki wspomagające zarządzanie projektem.STUDIA I STOPNIA

Studenci kierunku Zarządzanie uzyskują nowoczesną wiedzą teoretyczną oraz umiejętności praktyczne m.in. w zakresie zagadnień podstawowych związanych z prawem w biznesie, analizą danych biznesowych czy przedmiotami społeczno-humanistycznymi. Studia dostarczają też zaawansowanej wiedzy w ramach modułów kierunkowych obejmujących m.in. ekonomię menadżerską, zarządzanie i marketing, zrównoważone zarządzanie projektami czy finanse dla menadżerów. Studenci odbywają także praktyczne treningi osobiste i zawodowe. Istotnym elementem studiów są moduły swobodnego wyboru w zakresie psychologiczno-menadżerskim, finansowo-księgowym oraz green management. Studenci uczestniczą także w praktykach, zajęciach informacyjno-szkoleniowych oraz przygotowujących do pracy dyplomowej. Pracują także projektowo i interdyscyplinarnie na realnych studiach przypadków i z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury i specjalistycznego oprogramowania.


CZAS TRWANIA

3 lata studia licencjackie (6 semestrów) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne).

Wybrane przedmioty - kierunek ZarządzanieWYBRANE PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 • Ochrona własności przemysłowej i prawo autorskie
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Język perswazji i sztuka przygotowania tekstów biznesowych - copywriting w praktyce
 • Przedsiębiorczość - warsztaty praktyczne (case study)
 • Kultura organizacyjna i ZZL w organizacji
 • Zarządzanie rozwojem zrównoważonym
 • Finanse menedżerskie
 • Public Relations i strategie marketingowe - warsztaty praktyczne
 • Trening Team Building i komunikacji interpersonalnej
 • Rozwój odporności psychicznej i metody radzenia sobie ze stresem
 • Enterprise Value Management
 • Green Design and Technologies

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwenci kierunku Zarządzanie nabywają niezbędne kompetencje potrzebne na obecnym oraz przyszłym rynku pracy. Umożliwiają one satysfakcjonującą karierę zawodową poprzez rozwój i awanse w dotychczasowej organizacji, podjęcie nowej pracy lub poprzez samozatrudnienie, w tym w szczególności zgodnie z charakterem wybranej specjalności studiów. Absolwenci są także przygotowani do pracy w środowiskach i organizacjach międzynarodowych, doskonaląc kompetencje poznawcze i językowe oraz zdobywając wartościowe kontakty podczas studiów korzystając także z programów wymiany akademickiej.


STUDIA II STOPNIA

Studenci kierunku Zarządzanie II stopnia uzyskują zaawansowaną, nowoczesną wiedzą teoretyczną oraz umiejętności praktyczne Studia dostarczają też zaawansowanej wiedzy w ramach modułów kierunkowych obejmujących m.in. współczesne zarządzanie, prawo przedsiębiorców oraz trening menadżerski. Istotnym elementem studiów są moduły swobodnego wyboru w zakresie data science oraz modułu międzynarodowo-menadżerskiego. Studenci uczestniczą także w praktykach, zajęciach informacyjno-szkoleniowych oraz przygotowujących do pracy dyplomowej. Pracują także projektowo i interdyscyplinarnie na realnych studiach przypadków i z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury i specjalistycznego oprogramowania.


KANDYDAT NA KIERUNEK ZARZĄDZANIE II STOPNIA POWINIEN M.IN:

 • wykazywać zainteresowanie problemami związanymi z nowymi trendami w zakresie zarządzania, w tym w zakresie realizacji funkcji planowania, organizowania, motywowania i kontroli oraz osiągania celów biznesowych i społecznych w organizacji,
 • być otwarty na odmienność, inność kultur i jednostek, posiadać kompetencje interpersonalne i społeczne, które może doskonalić w trakcie studiów, w tym szczególnie umiejętność krytycznego myślenia i wrażliwość etyczną,
 • wykazywać zainteresowanie problemami z zakresu życia gospodarczego jak i życia społeczeństw, oraz być otwartym na stałe pogłębianie wiedzy i ciągły samorozwój,
 • rozumieć istotę poszanowania, przestrzegania i profesjonalnego stosowania przepisów prawa, w tym prawa przedsiębiorców oraz wykazywać otwartość na rozwiązywanie problemów zachodzących w przedsiębiorstwie, organizacji lub instytucji publicznej.

SPECJALNOŚCI W JĘZYKU POLSKIM NA STUDIACH II STOPNIA (MAGISTERSKICH):


Specjalizacja - kierunek ZarządzanieMENADŻER ZDROWIA

Specjalność dla menadżerów chcących pogłębić wiedzę i kompetencje między innymi z zakresu strategii zarządzania placówkami ochrony zdrowia oraz aspektami jakości, ekonomii i prawa w praktyce podmiotów ochrony zdrowia. Studia zgłębiają wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, outsourcingu, czy zarządzania projektami. Pomagają w profesjonalnym przygotowaniu do aktywności medialnych, public relations oraz do komunikacji z trudnym pacjentem i zarządzania konfliktem w organizacji. Dostarczają także praktycznych narzędzi optymalizacyjnych, w tym z zakresu lean managementu czy wirtualizacji systemów.

Specjalizacja - kierunek ZarządzanieMENADŻER PROJEKTU

Specjalność dla menadżerów chcących pogłębić wiedzę i kompetencje między innymi z zakresu metodyk zarządzania projektami oraz aspektami komunikacji w zespole projektowym. Studia zgłębiają wiedzę z zakresu zrównoważonego zarządzania projektami czy też zarządzania ryzykiem, kontraktami i roszczeniami w projekcie. Pomagają w profesjonalnym przygotowaniu do praktycznego wykorzystywania komputerowych narzędzi wspomagania zarządzania projektami oraz do procedowania zamówień publiczne w projektach. Dostarczają także praktycznych narzędzi optymalizacyjnych, w tym z zakresu lean managementu czy budżetowania i ocena efektywności ekonomicznej projektów.

Specjalizacja - kierunek ZarządzanieMENADŻER ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I ESG

Specjalność dla menadżerów chcących pogłębić wiedzę i kompetencje między innymi z zakresu zrozumienia zrównoważonego rozwoju, w tym związanych z nim koncepcji, teorii i praktyk. Studenci dowiedzą się, jak te aspekty wpływają na biznes i jak można je integrować w strategię organizacji. Studia skupiają się na rozwijaniu umiejętności zrównoważonego zarządzania, takich jak przywództwo, planowanie strategiczne, zarządzanie projektami i komunikacja, które są niezbędne do efektywnego kierowania organizacją zorientowaną na zrównoważony rozwój. Program ma na celu przygotowanie Absolwentów do działania na międzynarodowych rynkach, z uwzględnieniem różnic kulturowych, regulacji i wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Studia te stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalistów, którzy mogą skutecznie kierować organizacjami w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.


CZAS TRWANIA

1,5 roku studia magisterskie (3 semestry) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne).


Wybrane przedmioty - kierunek ZarządzanieWYBRANE PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 • Nowoczesne koncepcje zarządzania i modele biznesowe
 • Analiza i wizualizacja danych biznesowych
 • Wirtualizacja procesów w organizacji
 • Etyka i etykieta menedżera
 • Psychologia menedżerska
 • Prawo gospodarcze i handlowe w praktyce
 • Trening zarządzania zmianą
 • Trening komunikacji w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym
 • Trening kreowania wizerunku menedżera

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwenci kierunku Zarządzanie II stopnia nabywają niezbędne kompetencje potrzebne na obecnym oraz przyszłym rynku pracy. Umożliwiają one satysfakcjonującą karierę zawodową poprzez rozwój i awanse w dotychczasowej organizacji, podjęcie nowej pracy lub poprzez samozatrudnienie, w tym w szczególności zgodnie z charakterem wybranej specjalności studiów. Absolwenci są także przygotowani do pracy w środowiskach i organizacjach międzynarodowych, doskonaląc kompetencje poznawcze i językowe oraz zdobywając wartościowe kontakty podczas studiów korzystając także z programów wymiany akademickiej.


PERSPEKTYWY PRACY

w tym między innymi:

 • sektor małych i średnich przedsiębiorstw,
 • duże firmy, w tym korporacje globalne i międzynarodowe,
 • jednostki publiczne, urzędy, instytucje samorządowe,
 • agencje pośrednictwa pracy i rekrutacji,
 • działy finansowo-księgowe,
 • firmy doradczo-konsultingowe,
 • zespoły projektowo-badawcze,
 • jednostki systemu ochrony zdrowia,
 • uczelnie i instytucje naukowo badawcze,
 • własna firma – samozatrudnienie,
 • ekspert - freelancer.

kierunek
Zarządzanie

rodzaj studiów
I stopnia (studia licencjackie)
II stopnia (studia uzupełniające magisterskie)


rekrutacja online

tryb studiów
I stopnia - studia stacjonarne
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
czesne za semestr: 2.650zł (4 raty x 700 zł/6 rat x 470 zł)

I stopnia - studia niestacjonarne
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
czesne za semestr: 2.650zł (4 raty x 700 zł/6 rat x 470 zł)

II stopnia - studia stacjonarne
czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
czesne za semestr: 2.750zł (4 raty x 720 zł/6 rat x 480 zł)

II stopnia - studia niestacjonarne
czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
czesne za semestr: 2.750zł (4 raty x 720 zł/6 rat x 480 zł)

WARUNKI REKRUTACJI© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie