Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

RekrutacjaWarunki rekrutacji

STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE
I STOPNIA, II STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Informacje dot. rekrutacji na studia Kryteria przyjęćkierunki: PIELEGNIARSTWO, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, ARCHITEKTURA, WZORNICTWO, BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GRAFIKA, MECHATRONIKA, INFORMATYKA

Rekrutacja drogą elektroniczną

rekrutacja online

Rekrutacja drogą tradycyjną (dokumenty składane osobiście w biurze rekrutacji) - opcja nieaktywna do odwołania z powodu epidemi Covid 19

Szczegółowe zasady i tryb przyjęć na studia określone są w uchwałach Senatu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

 • Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowani są:
  • na podstawie złożonych dokumentów.
  • bez egzaminów wstępnych
  • do wyczerpania limitów miejsc
  • bez ograniczenia wieku kandydatów
 • Kandydat na kierunek Pielęgniarstwo po podpisaniu umowy otrzymuje skierowanie na badania lekarskie. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, podpisane przez lekarza medycyny pracy, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. 2019 poz. 1651). Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć w wyznaczonym terminie.

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym - studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

 • formularz rekrutacyjny wypełniony online
 • świadectwo dojrzałości (skan + oryginał do wglądu w momencie podpisywania umowy o usługi edukacyjne)
 • fotografia dowodowa biometryczna: 2 sztuki (format 3,5cm x 4,5cm)
 • fotografia elektroniczna identyczna z dowodową (musi spełniać poniższe parametry):
  • format: jpg, png
  • rozmiar fotografii po wydruku: 20x25mm w 300 dpi
  • rozmiar w punktach: 236x295 pix
 • dowód osobisty (do wglądu w momencie podpisywania umowy o usługi edukacyjne)
 • dokument (skan) potwierdzający dokonanie opłaty rekrutacyjnej, dane odbiorcy: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, nr konta - ING Bank Śląski: Indywidualny Numer Rachunku przypisany do danych Studenta widoczny po aplikowaniu na dany kierunek w zakładce płatności.
 • ślubowanie
 • ankieta kandydata na studia
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • zaświadczenie lekarskie ( skierowanie na badania lekarskie wydawane jest w momencie podpisywania umowy o usługi edukacyjne) dotyczy tylko kierunku Pielęgniarstwo

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym - studia II stopnia

 • formularz rekrutacyjny wypełniony online
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (skan + oryginał do wglądu w momencie podpisywania umowy o usługi edukacyjne)
 • fotografia dowodowa biometryczna: 2 sztuki (format 3,5cm x 4,5cm)
 • fotografia elektroniczna identyczna z dowodową (musi spełniać poniższe parametry):
  • format: jpg, png
  • rozmiar fotografii po wydruku: 20x25mm w 300 dpi
  • rozmiar w punktach: 236x295 pix
 • dowód osobisty (do wglądu w momencie podpisywania umowy o usługi edukacyjne)
 • dokument (skan) potwierdzający dokonanie opłaty rekrutacyjnej,
  dane odbiorcy: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach,
  nr konta - ING Bank Śląski: Indywidualny Numer Rachunku przypisany do danych Studenta widoczny po aplikowaniu na dany kierunek w zakładce płatności.
 • ślubowanie
 • ankieta kandydata na studia
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacje dot. rekrutacji na studia Kryteria przyjęćkierunek Lekarski

1. Szczegółowe zasady i tryb przyjęć na studia na Kierunku Lekarskim określone są w Uchwale Senatu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

 • Limit przyjęć określony jest na podstawie właściwego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.
 • Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
  • biologia – przedmiot obowiązkowy
  • chemia / fizyka / matematyka – jeden wybrany przez kandydata.
   Przelicznik punktów:
  • egzamin na poziome rozszerzonym – wynik na świadectwie 1% = 1 punkt
  • egzamin na poziome podstawowym – wynik na świadectwie 1% dzielony na 2.
   Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 punktów za przedmiot.
 • Kandydaci nieposiadający egzaminu maturalnego z przedmiotu biologia (obowiązkowo) oraz drugiego przedmiotu: chemia/fizyka/matematyka (do wyboru), przystępują do egzaminu wstępnego na studia z przedmiotów biologia i chemia z zakresu poziomu rozszerzonego obowiązującego na egzaminie maturalnym i będą kwalifikowani na podstawie uzyskanych wyników z egzaminu wstępnego.
 • Próg akceptacji uwzględnia limit przyjęć przyznany WST. Minimalna liczba punktów kwalifikacyjnych kandydata nie może być niższa niż 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania. Próg akceptacji może być zmniejszony w przypadku zagrożenia niewypełnienia limitu przyjęć lub zwolnienia się miejsca na liście rankingowej.
 • Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości wydane do 2004 roku - szczegóły w Uchwale Senatu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.
 • Uczelnia uznaje wyniki Uczelnianych Egzaminów Wstępnych (UEW) przeprowadzonych na innych uczelniach na arkuszach egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego przygotowanych przez CKE i ocenianych według zasad ustalonych przez CKE z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na wybrany kierunek. Wynik UEW zachowuje ważność tylko w danym roku rekrutacji.
 • Kandydaci szeregowani są na liście rankingowej na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym w kolejności wg malejącej liczby uzyskanych punktów.
 • Postępowanie rekrutacyjne / składanie dokumentów: 04.05.2020 r. - 15.09.2020 r.:
 • Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia na studia, pod warunkiem:
  • uzyskania przez kandydata ilości punktów kwalifikacyjnych zgodnych co najmniej z progiem akceptacji,
  • przedłożeniu kompletu dokumentów wymaganych przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach (WST), w terminie wskazanym przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej,
  • podpisania umowy o usługi edukacyjne,
  • uregulowaniu wszystkich wymaganych przez WST opłat.
 • Kandydat na studia po podpisaniu umowy otrzymuje skierowanie na badania lekarskie. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, podpisane przez lekarza medycyny pracy, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. 2019 poz. 1651). Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć w wyznaczonym terminie.

Harmonogram Rekrutacji

rekrutacja online

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym

 • formularz rekrutacyjny wypełniony online
 • świadectwo dojrzałości (skan + oryginał do wglądu w momencie podpisywania umowy o usługi edukacyjne)
 • fotografia dowodowa biometryczna: 2 sztuki (format 3,5cm x 4,5cm)
 • fotografia elektroniczna identyczna z dowodową (musi spełniać poniższe parametry):
  • format: jpg, png
  • rozmiar fotografii po wydruku: 20x25mm w 300 dpi
  • rozmiar w punktach: 236x295 pix
 • dowód osobisty (do wglądu w momencie podpisywania umowy o usługi edukacyjne)
 • dokument (skan) potwierdzający dokonanie opłaty rekrutacyjnej,
  dane odbiorcy: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach,
  nr konta - ING Bank Śląski: Indywidualny Numer Rachunku przypisany do danych Studenta widoczny po aplikowaniu na dany kierunek w zakładce płatności.
 • ślubowanie
 • ankieta kandydata na studia
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • zaświadczenie lekarskie ( skierowanie na badania lekarskie wydawane po zakwalifikowaniu kandydata przez komisję rekrutacyjną w momencie podpisywania umowy o usługi edukacyjne)

Informacje dot. rekrutacji na studia Wymagane dokumentyINFORMACJE DODATKOWE (dotyczy wszystkich kierunków studiów).

 • Kandydaci legitymujący świadectwem / dyplomem ukończenia szkoły średniej poza granicami Polski przyjmowani są zgodnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi w WST oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi. Szczegóły w Uchwale Senatu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.
 • Świadectwa i inne dokumenty sporządzone w innym języku niż polski powinny zostać przetłumaczone przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie powinno zostać poświadczone przez polskiego konsula.

Informacje dot. rekrutacji na studia Zasady rekrutacjiZASADY REKRUTACJI CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM NA KIERUNKACH PIELEGNIARSTWO, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, ARCHITEKTURA, WZORNICTWO, BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GRAFIKA, MECHATRONIKA, INFORMATYKA


Szczegółowe zasady i tryb przyjęć na studia określone są w uchwałach Senatu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.


 • Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowani są:
  • na podstawie złożonych dokumentów.
  • bez egzaminów wstępnych
  • do wyczerpania limitów miejsc
  • bez ograniczenia wieku kandydatów
 • Kandydat na kierunek Pielęgniarstwo po podpisaniu umowy otrzymuje skierowanie na badania lekarskie. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, podpisane przez lekarza medycyny pracy, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. 2019 poz. 1651). Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć w wyznaczonym terminie.

Wymagane dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym (studia I stopnia oraz studia jednolite magisterskie):


 • formularz rekrutacyjny wypełniony online
 • Dokument potwierdzający posiadanie polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki, lub objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), lub posiadanie potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dokument potwierdzający ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim. W przypadku braku ww. dokumentu kandydat ma możliwość uzyskania w procesie rekrutacji potwierdzenia przez uczelnię przyjmującą, że stopień znajomości języka polskiego kandydata pozwala na podjęcie studiów w języku polskim
 • Polskie świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis sporządzony przez wystawcę świadectwa dojrzałości) lub zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego duplikat sporządzony przez wystawcę świadectwa zagranicznego lub jednostkę do tego uprawnioną) lub inny dokument uzyskany zagranicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznany na podstawie umowy międzynarodowej za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej (wymóg legalizacji nie dotyczy dyplomu International Baccalaureate oraz dyplomu European Baccalaureate)
 • Tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument (wymóg tłumaczenia nie dotyczy dyplomu International Baccalaureate)
 • fotografia dowodowa biometryczna: 2 sztuki (format 3,5cm x 4,5cm)
 • fotografia elektroniczna identyczna z dowodową (musi spełniać poniższe parametry):
  • format: jpg, png
  • rozmiar fotografii po wydruku: 20x25mm w 300 dpi
  • rozmiar w punktach: 236x295 pix
 • dowód tożsamości (do wglądu w momencie podpisywania umowy o usługi edukacyjne)
 • dokument (skan) potwierdzający dokonanie opłaty rekrutacyjnej
 • ślubowanie
 • ankieta kandydata na studia
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • zaświadczenie lekarskie ( skierowanie na badania lekarskie wydawane jest w momencie podpisywania umowy o usługi edukacyjne) dotyczy tylko kierunku Pielęgniarstwo

Cudzoziemcy pochodzenia polskiego lub posiadający Kartę Polaka proszeni są o kserokopię dokumentów poświadczających (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika WST lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej).

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.


W przypadku studiów II stopnia dodatkowo wymagany jest:


 • Zalegalizowany lub opatrzony apostille zagraniczny dyplom (oryginał) lub inny dokument ukończenia uczelni uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, lub odpis dyplomu studiów wyższych sporządzony przez uczelnię polską, która wydała dyplom upoważniający do podjęcia studiów drugiego stopnia Tłumaczenie zagranicznego dyplomu na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dyplom Suplement dyplomu lub transkrypt ocen

Informacje dot. rekrutacji na studia Zasady rekrutacjiZASADY REKRUTACJI CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM NA KIERUNKU LEKARSKIM


Szczegółowe zasady i tryb przyjęć na studia na Kierunku Lekarskim określone są w Uchwale Senatu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.


 • Limit przyjęć określony jest na podstawie właściwego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.
 • Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyników maturalnych z przedmiotów:
  • biologia - przedmiot obowiązkowy
  • chemia / fizyka / matematyka – jeden wybrany przez kandydata.
 • Kandydaci nieposiadający wyników maturalnych z przedmiotu biologia (obowiązkowo) oraz drugiego przedmiotu: chemia/fizyka/matematyka (do wyboru), przystępują do egzaminu wstępnego na studia z przedmiotów biologia i chemia zakresu poziomu rozszerzonego obowiązującego na egzaminie maturalnym i będą kwalifikowani na podstawie uzyskanych wyników z egzaminu wstępnego.
 • Próg akceptacji uwzględnia limit przyjęć przyznany WST. Minimalna liczba punktów kwalifikacyjnych kandydata nie może być niższa niż 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania. Próg akceptacji może być zmniejszony w przypadku zagrożenia niewypełnienia limitu przyjęć lub zwolnienia się miejsca na liście rankingowej.
 • Uczelnia uznaje wyniki Uczelnianych Egzaminów Wstępnych (UEW) przeprowadzonych na innych uczelniach na arkuszach egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego przygotowanych przez CKE i ocenianych według zasad ustalonych przez CKE z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na wybrany kierunek. Wynik UEW zachowuje ważność tylko w danym roku rekrutacji.
 • Kandydaci szeregowani są na liście rankingowej na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym w kolejności wg malejącej liczby uzyskanych punktów.
 • Postępowanie rekrutacyjne / składanie dokumentów: 04.05.2020 r. - 15.09.2020 r.:
 • Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia na studia, pod warunkiem:
  • uzyskania przez kandydata ilości punktów kwalifikacyjnych zgodnych co najmniej z progiem akceptacji,
  • przedłożeniu kompletu dokumentów wymaganych przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach (WST), w terminie wskazanym przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej,
  • podpisania umowy o usługi edukacyjne,
  • uregulowaniu wszystkich wymaganych przez WST opłat.
 • Kandydat na studia po podpisaniu umowy otrzymuje skierowanie na badania lekarskie. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, podpisane przez lekarza medycyny pracy, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. 2019 poz. 1651). Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć w wyznaczonym terminie.

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym - studia jednolite magisterskie – Kierunek Lekarski


 • formularz rekrutacyjny wypełniony online
 • dokument potwierdzający posiadanie polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki, lub objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), lub posiadanie potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • polskie świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis sporządzony przez wystawcę świadectwa dojrzałości) lub zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego duplikat sporządzony przez wystawcę świadectwa zagranicznego lub jednostkę do tego uprawnioną) lub inny dokument uzyskany zagranicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznany na podstawie umowy międzynarodowej za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej (wymóg legalizacji nie dotyczy dyplomu International Baccalaureate oraz dyplomu European Baccalaureate)
 • tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument (wymóg tłumaczenia nie dotyczy dyplomu International Baccalaureate)
 • dowód tożsamości (do wglądu w momencie podpisywania umowy o usługi edukacyjne)
 • fotografia dowodowa biometryczna: 2 sztuki (format 3,5cm x 4,5cm)
 • fotografia elektroniczna identyczna z dowodową (musi spełniać poniższe parametry):
  • format: jpg, png
  • rozmiar fotografii po wydruku: 20x25mm w 300 dpi
  • rozmiar w punktach: 236x295 pix
 • dokument (skan) potwierdzający dokonanie opłaty rekrutacyjnej
 • ślubowanie
 • ankieta kandydata na studia
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • zaświadczenie lekarskie ( skierowanie na badania lekarskie wydawane po zakwalifikowaniu kandydata przez komisję rekrutacyjną w momencie podpisywania umowy o usługi edukacyjne)
 • Dokument potwierdzający ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim. W przypadku braku ww. dokumentu kandydat ma możliwość uzyskania w procesie rekrutacji potwierdzenia przez uczelnię przyjmującą, że stopień znajomości języka polskiego kandydata pozwala na podjęcie studiów w języku polskim

Informacje dot. rekrutacji na studia Zasady rekrutacjiZASADY REKRUTACJI CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM NA KIERUNKU LEKARSKIM


Szczegółowe zasady i tryb przyjęć na studia na Kierunku Lekarskim określone są w Uchwale Senatu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.


 • Limit przyjęć określony jest na podstawie właściwego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.
 • Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyników maturalnych z przedmiotów:
  • biologia - przedmiot obowiązkowy
  • chemia / fizyka / matematyka – jeden wybrany przez kandydata.
 • Kandydaci nieposiadający wyników maturalnych z przedmiotu biologia (obowiązkowo) oraz drugiego przedmiotu: chemia/fizyka/matematyka (do wyboru), przystępują do egzaminu wstępnego na studia z przedmiotów biologia i chemia zakresu poziomu rozszerzonego obowiązującego na egzaminie maturalnym i będą kwalifikowani na podstawie uzyskanych wyników z egzaminu wstępnego.
 • Próg akceptacji uwzględnia limit przyjęć przyznany WST. Minimalna liczba punktów kwalifikacyjnych kandydata nie może być niższa niż 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania. Próg akceptacji może być zmniejszony w przypadku zagrożenia niewypełnienia limitu przyjęć lub zwolnienia się miejsca na liście rankingowej.
 • Uczelnia uznaje wyniki Uczelnianych Egzaminów Wstępnych (UEW) przeprowadzonych na innych uczelniach na arkuszach egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego przygotowanych przez CKE i ocenianych według zasad ustalonych przez CKE z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na wybrany kierunek. Wynik UEW zachowuje ważność tylko w danym roku rekrutacji.
 • Kandydaci szeregowani są na liście rankingowej na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym w kolejności wg malejącej liczby uzyskanych punktów.
 • Postępowanie rekrutacyjne / składanie dokumentów: 04.05.2020 r. - 15.09.2020 r.:
 • Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia na studia, pod warunkiem:
  • uzyskania przez kandydata ilości punktów kwalifikacyjnych zgodnych co najmniej z progiem akceptacji,
  • przedłożeniu kompletu dokumentów wymaganych przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach (WST), w terminie wskazanym przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej,
  • podpisania umowy o usługi edukacyjne,
  • uregulowaniu wszystkich wymaganych przez WST opłat.
 • Kandydat na studia po podpisaniu umowy otrzymuje skierowanie na badania lekarskie. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, podpisane przez lekarza medycyny pracy, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. 2019 poz. 1651). Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć w wyznaczonym terminie.

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym - studia jednolite magisterskie – Kierunek Lekarski


 • formularz rekrutacyjny wypełniony online
 • dokument potwierdzający posiadanie polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki, lub objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), lub posiadanie potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • polskie świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis sporządzony przez wystawcę świadectwa dojrzałości) lub zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego duplikat sporządzony przez wystawcę świadectwa zagranicznego lub jednostkę do tego uprawnioną) lub inny dokument uzyskany zagranicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznany na podstawie umowy międzynarodowej za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej (wymóg legalizacji nie dotyczy dyplomu International Baccalaureate oraz dyplomu European Baccalaureate)
 • tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument (wymóg tłumaczenia nie dotyczy dyplomu International Baccalaureate)
 • dowód tożsamości (do wglądu w momencie podpisywania umowy o usługi edukacyjne)
 • fotografia dowodowa biometryczna: 2 sztuki (format 3,5cm x 4,5cm)
 • fotografia elektroniczna identyczna z dowodową (musi spełniać poniższe parametry):
  • format: jpg, png
  • rozmiar fotografii po wydruku: 20x25mm w 300 dpi
  • rozmiar w punktach: 236x295 pix
 • dokument (skan) potwierdzający dokonanie opłaty rekrutacyjnej
 • ślubowanie
 • ankieta kandydata na studia
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • zaświadczenie lekarskie ( skierowanie na badania lekarskie wydawane po zakwalifikowaniu kandydata przez komisję rekrutacyjną w momencie podpisywania umowy o usługi edukacyjne)
 • kandydaci, których językiem ojczystym nie jest język angielski, zobowiązani są do okazania dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. W przypadku braku ww. dokumentu kandydat przystępuje do testu z języka angielskiego na poziomie B2 przeprowadzanego na uczelni.

Biuro rekrutacji

woj. Śląskie,

Katowice, ul. Rolna 43
Biuro przy wejściu głównym
lub pok. A 011

tel. 609-848-998

32 60-72-440

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek - piątek / 09.00 - 15.00
Siedziba główna Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

rekrutacja online
© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie