Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

RekrutacjaWarunki rekrutacji

STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE
I STOPNIA, II STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Informacje dot. rekrutacji na studia Kryteria przyjęćkierunki: PIELEGNIARSTWO, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, ARCHITEKTURA, WZORNICTWO, BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GRAFIKA, MECHATRONIKA, INFORMATYKA

Szczegółowe zasady i tryb przyjęćna studia określone są w uchwałach Senatu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

 • Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowani są:
  • na podstawie złożonych dokumentów.
  • bez egzaminów wstępnych
  • do wyczerpania limitów miejsc
  • bez ograniczenia wieku kandydatów
 • Kandydat na kierunek Pielęgniarstwo po podpisaniu umowy otrzymuje skierowanie na badania lekarskie. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, podpisane przez lekarza medycyny pracy, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. 2019 poz. 1651). Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć w wyznaczonym terminie.

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym - studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

 • świadectwo dojrzałości (skan + oryginał do wglądu w momencie podpisywania umowy o usługi edukacyjne)
 • fotografia dowodowa biometryczna: 2 sztuki (format 3,5cm x 4,5cm)
 • fotografia elektroniczna identyczna z dowodową (musi spełniać poniższe parametry):
  • rozmiar fotografii po wydruku: 20x25mm w 300 dpi
  • rozmiar w punktach: 236x295 pix
 • dowód osobisty (do wglądu w momencie podpisywania umowy o usługi edukacyjne)
 • dokument (skan) potwierdzający dokonanie opłaty rekrutacyjnej, dane odbiorcy: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, nr konta - ING Bank Śląski 87 1050 1214 1000 0022 8423 0881
 • ślubowanie
 • ankieta kandydata na studia
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • zaświadczenie lekarskie ( skierowanie na badania lekarskie wydawane jest w momencie podpisywania umowy o usługi edukacyjne) dotyczy tylko kierunku Pielęgniarstwo

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym - studia II stopnia

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (skan + oryginał do wglądu w momencie podpisywania umowy o usługi edukacyjne)
 • fotografia dowodowa biometryczna: 2 sztuki (format 3,5cm x 4,5cm)
 • fotografia elektroniczna identyczna z dowodową (musi spełniać poniższe parametry):
  • rozmiar fotografii po wydruku: 20x25mm w 300 dpi
  • rozmiar w punktach: 236x295 pix
 • dowód osobisty (do wglądu w momencie podpisywania umowy o usługi edukacyjne)
 • dokument (skan) potwierdzający dokonanie opłaty rekrutacyjnej,
  dane odbiorcy: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach,
  nr konta - ING Bank Śląski 87 1050 1214 1000 0022 8423 0881
 • ślubowanie
 • ankieta kandydata na studia
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacje dot. rekrutacji na studia Kryteria przyjęćkierunek Lekarski

Szczegółowe zasady i tryb przyjęć na studia na Kierunku Lekarskim określone są w Uchwale Senatu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

 • Limit przyjęć określony jest na podstawie właściwego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.
 • Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
  • biologia – przedmiot obowiązkowy
  • chemia / fizyka / matematyka – jeden wybrany przez kandydata.
   Przelicznik punktów:
  • egzamin na poziome rozszerzonym – wynik na świadectwie 1% = 1 punkt
  • egzamin na poziome podstawowym – wynik na świadectwie 1% dzielony na 2.
   Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 punktów za przedmiot.
 • Kandydaci nieposiadający egzaminu maturalnego z przedmiotu biologia (obowiązkowo) oraz drugiego przedmiotu: chemia/fizyka/matematyka (do wyboru), przystępują do egzaminu wstępnego na studia z ww. przedmiotów z zakresu poziomu rozszerzonego obowiązującego na egzaminie maturalnym i będą kwalifikowani na podstawie uzyskanych wyników z egzaminu wstępnego.
 • Próg akceptacji uwzględnia limit przyjęć przyznany WST. Minimalna liczba punktów kwalifikacyjnych kandydata nie może być niższa niż 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania. Próg akceptacji może być zmniejszony w przypadku zagrożenia niewypełnienia limitu przyjęć lub zwolnienia się miejsca na liście rankingowej.
 • Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości wydane do 2004 roku - szczegóły w Uchwale Senatu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.
 • Uczelnia uznaje wyniki Uczelnianych Egzaminów Wstępnych (UEW) przeprowadzonych na innych uczelniach na arkuszach egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego przygotowanych przez CKE i ocenianych według zasad ustalonych przez CKE z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na wybrany kierunek. Wynik UEW zachowuje ważność tylko w danym roku rekrutacji.
 • Kandydaci szeregowani są na liście rankingowej na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym w kolejności wg malejącej liczby uzyskanych punktów.
 • Postępowanie rekrutacyjne / składanie dokumentów: 04.05.2020 r. - 15.09.2020 r.:
 • Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia na studia, pod warunkiem:
  • uzyskania przez kandydata ilości punktów kwalifikacyjnych zgodnych co najmniej z progiem akceptacji,
  • przedłożeniu kompletu dokumentów wymaganych przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach (WST), w terminie wskazanym przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej,
  • podpisania umowy o usługi edukacyjne,
  • uregulowaniu wszystkich wymaganych przez WST opłat.
 • Kandydat na studia po podpisaniu umowy otrzymuje skierowanie na badania lekarskie. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, podpisane przez lekarza medycyny pracy, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. 2019 poz. 1651). Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć w wyznaczonym terminie.

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym - studia jednolite magisterskie – Kierunek Lekarski

 • świadectwo dojrzałości (skan + oryginał do wglądu w momencie podpisywania umowy o usługi edukacyjne)
 • fotografia dowodowa biometryczna: 2 sztuki (format 3,5cm x 4,5cm)
 • fotografia elektroniczna identyczna z dowodową (musi spełniać poniższe parametry):
  • rozmiar fotografii po wydruku: 20x25mm w 300 dpi
  • rozmiar w punktach: 236x295 pix
 • dowód osobisty (do wglądu w momencie podpisywania umowy o usługi edukacyjne)
 • dokument (skan) potwierdzający dokonanie opłaty rekrutacyjnej,
  dane odbiorcy: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach,
  nr konta - ING Bank Śląski 87 1050 1214 1000 0022 8423 0881
 • ślubowanie
 • ankieta kandydata na studia
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • zaświadczenie lekarskie ( skierowanie na badania lekarskie wydawane po zakwalifikowaniu kandydata przez komisję rekrutacyjną w momencie podpisywania umowy o usługi edukacyjne)

Informacje dot. rekrutacji na studia Wymagane dokumentyINFORMACJE DODATKOWE (dotyczy wszystkich kierunków studiów).

 • Kandydaci legitymujący świadectwem / dyplomem ukończenia szkoły średniej poza granicami Polski przyjmowani są zgodnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi w WST oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi. Szczegóły w Uchwale Senatu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.
 • Świadectwa i inne dokumenty sporządzone w innym języku niż polski powinny zostać przetłumaczone przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie powinno zostać poświadczone przez polskiego konsula.

Biuro rekrutacji

woj. Śląskie,

Katowice, ul. Rolna 43
Biuro przy wejściu głównym
lub pok. A 011

tel. 609-848-998

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek - piątek / 08.30 - 15.00
 • sobota / 08.30 - 14.30 (w miesiącach lipiec - wrzesień - 9.00 - 14.00)
 • niedziela / 8.30 - 12.30 (w miesiącach lipiec - wrzesień - nieczynne)
Siedziba główna Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie