Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

RekrutacjaWarunki rekrutacji

(studia I, II stopnia oraz Jednolite magisterskie)

Informacje dot. rekrutacji na studia Kryteria przyjęćWarunki rekrutacji na kierunki Architektura Wnętrz, Architektura, Wzornictwo, Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna, Grafika, Mechatronika, Informatyka, Pielęgniarstwo

 • Złożenie podania o przyjęcie na studia
 • Bez egzaminów wstępnych
 • Przyjęcia na podstawie złożonych dokumentów do wyczerpania limitów miejsc
 • Respektujemy zarówno stare jak i nowe świadectwa maturalne
 • Brak limitu wieku przy przyjęciu na studia

Informacje dot. rekrutacji na studia Kryteria przyjęćWarunki rekrutacji na kierunek lekarski

 • Złożenie dokumentów rekrutacyjnych
 • Przyjęcie na studia na podstawie przyznanej ilości punktów
 • Respektujemy każdy rodzaj matury
 • Brak limitu wieku przy przyjęciu na studia

KRYTERIA PRZYJĘĆ NA KIERUNEK LEKARSKI

 • Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów na Kierunku Lekarskim określone są w Uchwale Senatu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
 • Limit przyjęć określony jest na podstawie właściwego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.
 • Podstawą przyjęcia na kierunek lekarski stanowią wyniki egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów:
  • biologii – przedmiot obowiązkowy
  • chemii, fizyki lub matematyki – jeden wybrany przez kandydata.
 • Punkty przeliczane będą: 1% = 1 punkt – na poziomie rozszerzonym, 1% - 0,5 punkta – na poziomie podstawowym.
  Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 punktów za przedmiot. Łącznie 200 punktów.
 • Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości wydanym do roku 2004 lub nieposiadający egzaminu maturalnego z przedmiotu biologia (obowiązkowo) oraz drugiego przedmiotu: chemia, fizyka lub matematyka (do wyboru) , przystępują do egzaminu wstępnego na studia z ww. przedmiotów z zakresu poziomu rozszerzonego obowiązującego na egzaminie maturalnym i będą kwalifikowani na podstawie uzyskanych wyników egzaminu wstępnego.
 • Komisja rekrutacyjna na wniosek kandydata (tutaj) może uznać wyniki egzaminów wstępnych, jeżeli kandydat brał w nich udział w latach 2009/2019 i posiada zaświadczenie o liczbie punków uzyskanych podczas egzaminów wstępnych przeprowadzonych w WST lub innej uczelni medycznej.
 • Komisja rekrutacyjna na wniosek kandydata (tutaj), może przyjąć na studia z pominięciem kryteriów rekrutacyjnych osobę, która jest absolwentem studiów magisterskich na jednym z następujących kierunków: biologia, chemia, analityka medyczna, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia, weterynaria.
 • Rekrutacja prowadzona jest do 15 lipca. W przypadku niewyczerpania miejsc, ogłaszana jest rekrutacja uzupełniająca trwająca do dnia 31 sierpnia, z możliwością przedłużenia do 15 września.
 • Kandydat, który otrzymał decyzję o przyjęciu na studia zostaje wpisany na listę studentów kierunku lekarskiego, po podpisaniu umowy o usługi edukacyjne i uregulowaniu wszystkich wymaganych opłat tj. opłata rekrutacyjna w wysokości 100 zł wpłacana w momencie składania dokumentów oraz opłata wpisowa w wysokości 2400 zł w momencie podpisywania umowy o usługi edukacyjne.
 • Kandydat na studia po podpisaniu umowy otrzymuje skierowanie na badania lekarskie. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, podpisane przez lekarza medycyny pracy, należy dostarczyć w wyznaczonym terminie.

Informacje dodatkowe

 • Kandydaci legitymujący świadectwem ukończenia szkoły średniej poza granicami Polski przyjmowani są zgodnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi w WST oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi.
 • Kandydaci legitymujący dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia poza granicami Polski przyjmowani są zgodnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi w WST oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi.
 • Do świadectwa / dyplomu uzyskanego za granicą należy dołączyć tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACYJNYM – STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE – KIERUNEK LEKARSKI

 • Świadectwo dojrzałości (kserokopia + oryginał do wglądu)
 • Fotografia dowodowa: 3 sztuki (format 3,5cm x 4,5cm)
 • Fotografia w wersji elektronicznej (identyczna z dowodową) przesłana na adres: zdjecie@wst.com.pl
 • Dowód osobisty (należy mieć ze sobą podczas składania dokumentów, do okazania)
 • Dokument potwierdzający dokonanie opłaty rekrutacyjnej
 • Podanie - kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj)
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminami (do pobrania tutaj)
 • Ślubowanie (do pobrania tutaj)
 • Ankieta kandydata na studia (do pobrania tutaj)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania tutaj)

Informacje dot. rekrutacji na studia Wymagane dokumentyWymagane dokumenty

Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie), studia jednolite magisterskie


 • Świadectwo dojrzałości (kserokopia + oryginał do wglądu)
 • Fotografia dowodowa: 3 sztuki (format 3,5cm x 4,5cm)
 • Fotografia w wersji elektronicznej przesłana na adres: (wymagania techniczne fotorgafii elektronicznej tutaj)
 • Dowód osobisty (należy mieć ze sobą podczas składania dokumentów, do okazania)
 • Podanie Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych (do pobrania tutaj)
 • Podanie Wydział Nauk Medycznych (do pobrania tutaj)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania tutaj)

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)


 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia + oryginał lub odpis do wglądu)
 • Fotografia dowodowa: 3 sztuki (format 3,5cm x 4,5cm)
 • Fotografia w wersji elektronicznej przesłana na adres:
 • Dowód osobisty (należy mieć ze sobą podczas składania dokumentów, do okazania)
 • Podanie - kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania tutaj)

Informacje dot. rekrutacji na studia - Proces rekrutacyjnyRekrutacja osobista

Chcesz zapisać się na studia szybko i za jednym razem? Wybierz rekrutację osobistą i załatw wszystkie formalności od ręki!

 • Dostarczenie wymaganych dokumentów do dowolnego punktu rekrutacyjnego
 • Wpłacenie opłaty wpisowej oraz odebranie indywidualnego numeru konta w kasie uczelni
 • Podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych
 • Otrzymanie decyzji o przyjęciu do Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Informacje dot. rekrutacji na studia - Proces rekrutacyjnyRekrutacja na odległość

Mieszkasz daleko od Katowic? Nie masz możliwości dwukrotnego przyjazdu? Nic straconego, postępuj według wskazówek i zapisz się na studia!

 • Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty - zobacz wymagane dokumenty
 • W przypadku gdy nie masz jeszcze świadectwa dołącz koniecznie oświadczenie o dostarczeniu go do Uczelni w określonym terminie Pobierz oświadczenie
 • Komplet dokumentów prześlij pocztą na adres:
  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach,
  40-555 Katowice,
  ul. Rolna 43
  z dopiskiem "Dokumenty Rekrutacyjne"
 • Prześlij opłatę wpisową na rachunek bankowy:
  ING Bank Śląski 87 1050 1214 1000 0022 8423 0881
  Nazwa odbiorcy: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Przyjedź i podpisz umowę o świadczenie usług edukacyjnych
 • Odbierz decyzję o przyjęciu

Informacje dot. rekrutacji na studia Zasady rekrutacjiZasady rekrutacji cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim

Wszystkie dokumenty przedstawiane w procesie rekrutacyjnym muszą być w języku polskim. W przypadku dokumentów w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe na język polski.


I. Wymagane dokumenty

 • Wydrukowany i podpisany kwestionariusz osobowy
 • Fotografia dowodowa: 3 sztuki (format 3,5cm x 4,5cm)
 • Fotografia w wersji elektronicznej przesłana na adres:
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego lub oświadczenie o przystąpieniu do testu znajomości języka polskiego kserokopia paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika WST lub przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej
 • Kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika WST lub przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP lub potwierdzone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej albo kserokopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika WST lub przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, albo oświadczenie cudzoziemca ubiegającego się o przyjęcie na studia, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów w roku rekrutacji, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP lub potwierdzone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej (zaświadczenie lekarskie ważne jest przez okres 3 miesięcy, chyba że jego treść stwierdza inaczej)
 • Polskie świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis sporządzony przez wystawcę świadectwa dojrzałości) LUB zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego duplikat sporządzony przez wystawcę świadectwa zagranicznego lub jednostkę do tego uprawnioną) LUB inny dokument uzyskany zagranicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznany na podstawie umowy międzynarodowej za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej (wymóg legalizacji nie dotyczy dyplomu International Baccalaureate oraz dyplomu European Baccalaureate)
 • Tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument (wymóg tłumaczenia nie dotyczy dyplomu International Baccalaureate)

W przypadku studiów drugiego stopnia dodatkowo wymagany jest:

 • Zalegalizowany lub opatrzony apostille zagraniczny dyplom (oryginał) LUB inny dokument ukończenia uczelni uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, LUB odpis dyplomu studiów wyższych sporządzony przez uczelnię polską, która wydała dyplom upoważniający do podjęcia studiów drugiego stopnia
 • Tłumaczenie zagranicznego dyplomu na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dyplom
 • Suplement dyplomu lub transkrypt ocen
 • Tłumaczenie zagranicznego suplementu dyplomu lub transkryptu ocen na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dyplom

Cudzoziemcy pochodzenia polskiego lub posiadający Kartę Polaka proszeni są o kserokopię dokumentów poświadczających (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika WST lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej)

Każdy kandydat na studia zobowiązany jest do podpisania 2 egzemplarzy umowy o usługi edukacyjne wraz z informacjami dodatkowymi oraz dokonanie opłaty wpisowego. Wymagane w rekrutacji dokumenty należy złożyć osobiście lub wysłać je pocztą. Dokumenty wysłane pocztą elektroniczną nie są uwzględniane.

Informacje dot. rekrutacji na studia Materiały do pobraniaDokumenty rekrutacyjne do pobrania


Podanie - kwestionariusz osobowy:


Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych
(studia I stopnia - licencjackie/inżynierskie/jednolite studia magisterskie)(studia II stopnia - magisterskie)Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi
(studia I stopnia - licencjackie/jednolite studia magisterskie)Załączniki:W przypadku gdy nie masz jeszcze świadectwa dołącz koniecznie oświadczenie o dostarczeniu go do Uczelni w określonym terminie:


Informacje dot. rekrutacji na studia Wymagania techniczne fotografii elektronicznejWymagania techniczne fotografii elektronicznej

 • plik z fotografią powinien nosić nazwę: pesel_nazwisko.jpg (bez polskich znaków)

  Przykład: Jak Kowalski o nr PESEL 80123456789 powinien wysłać plik o nazwie: 80123456789_kowalski.jpg

 • fotografia musi spełniać poniżesze parametry:
  • Rozmiar fotografii po wydruku: 20x25mm w 300 dpi
  • Rozmiar w punktach: 236x295 pix
 • Fotografię należy przesyłać na adres:
 • W temacie wiadomości należy wpisać: nazwisko, imię, kierunek, tryb studiów, FOTOGRAFIA

  Przykład: Kowalski, Jan, AW, stacjonarne, FOTOGRAFIA

Uwaga!
Ze względu na duży odsetek zdjęć nie spełniających powyższych wymogów podajemy zalecenia odnośnie przygotowania zdjęć: Przy skanowaniu oryginalnych zdjęć legitymacyjnych proszę wybierać rozdzielczość skanowania min. 400 DPI. Przed wysłaniem proszę wyświetlić zdjęcie na ekranie - na przeciętnym monitorze powinno mieć minimum kilkanaście centymetrów wysokości. Zdjęcie może być większe - nie stanowi to problemu, natomiast nie może być zbyt małe.

uchwały rekrutacyjneUchwały rekrutacyjne

Biuro rekrutacji

woj. Śląskie,

Katowice, ul. Rolna 43
Biuro przy wejściu głównym
lub pok. A 011

tel. 32 60 72 440

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek - piątek / 08.30 - 15.00
 • sobota / 08.30 - 14.30 (w miesiącach lipiec - wrzesień - 9.00 - 14.00)
 • niedziela / 8.30 - 12.30 (w miesiącach lipiec - wrzesień - nieczynne)
Siedziba główna Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie