Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Jakość kształceniaWewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK)
Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk StosowanychWprowadzenie
Jakość kształcenia Wydziału jest niezaprzeczalnie ważnym wyróżnikiem charakteryzującym Wydział oraz pracowników będących nauczycielami akademickimi, jak również pracowników administracyjnych. Jednocześnie jest czynnikiem warunkującym dalszy rozwój Wydziału oraz wzmocnienie jej pozycji w regionalnym, krajowym i europejskim systemie szkolnictwa wyższego.

Misją Wydziału jest wszechstronne przygotowanie studentów do skutecznego konkurowania na lokalnym, krajowymi i międzynarodowym rynku pracy poprzez realizowanie wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych, odpowiadających wyzwaniom współczesności.

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych jest częścią Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Cele Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia:

 • stałe monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia na Wydziale jako całości oraz na jego kierunkach
 • stworzenie mechanizmów zarządzania, monitorowania i permanentnego doskonalenia systemu
 • podnoszenie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów na Wydziale
 • udział interesariuszy wewnętrznych
 • udział interesariuszy zewnętrznych
 • podnoszenie atrakcyjności studiowania na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych.

Działaniem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia objęci są studenci wszystkich poziomów i form studiów na prowadzonych kierunkach, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz administracyjni Wydziału, a także podmioty związane z realizacją procesu kształcenia.

Zadania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia:

 • systematyczne doskonalenie jakości kształcenia na Wydziale,
 • gromadzenie, opracowywanie i analizowanie danych pozwalających na doskonalenie jakości kształcenia,
 • analizę i doskonalenie programów kształcenia w celu zapewniania najlepszego przygotowania do poruszania się na rynku pracy,
 • analizę i weryfikację zakładanych efektów kształcenia na prowadzonych kierunkach,
 • doskonalenie obsady zajęć dydaktycznych oraz kompetencji kadry dydaktycznej,
 • analizę i weryfikację procesu i organizacji kształcenia,
 • monitorowanie opinii studentów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz innych uczestników procesu dydaktycznego na temat jakości i efektywności kształcenia badanie opinii pracowników o warunkach kształcenia,
 • propagowanie informacji dotyczących działań podnoszących jakość kształcenia oraz wspieranie i popularyzowanie najlepszych rozwiązań,
 • monitorowanie skuteczności oraz doskonalenie działania WSZJK.

Metody badania procesu kształcenia

Analiza opisowAnaliza opisów modułów i kart przedmiotów.

protokoly z zebranProtokoły z zebrań katedr/kierunków

analiza raporowAnaliza raportów samooceny

hospitacje zajecHospitacje zajęć dydaktycznych

formularz aktywnosciFormularze aktywności naukowej i pozanaukowej

formularz aktywnosciAnaliza prac dyplomowych i oceń końcowych absolwentów

analiza dzialalnosciAnaliza działalności studentów

ankieta studenckaAnkieta studencka oceny zajęć oraz pracowników naukowo-dydaktycznych

analiza programuAnaliza programu kształcenia oraz organizacji studiów

analiza spelnieniaAnaliza spełnienia efektów kształcenia

ocena praktykOcena praktyk studenckich

dzialanosc komisji dyscyplinarnejDziałalność Komisji Dyscyplinarnej

dzialanlosc dzialuDziałalność Działu Współpracy z Zagranicą

dzialanosc komisji stypendialnejDziałalność Komisji Stypendialnej

Aula Główna - woj. Śląskie - Katowice
Aula Główna


Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Wydział Nauk Medycznych
w Zabrzu


Aula Główna Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Aula Główna Wydziału Nauk Medycznych


Park Naukowo-Technologiczny Silesia - woj. Śląskie - Katowice
Park Naukowo-Technologiczny Silesia
w Katowicach


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie