Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczno-Artystyczna

Jakość kształcenia

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK)
Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Wprowadzenie

Jakość kształcenia Wydziału jest niezaprzeczalnie ważnym wyróżnikiem charakteryzującym Wydział oraz pracowników będących nauczycielami akademickimi, jak również pracowników administracyjnych. Jednocześnie jest czynnikiem warunkującym dalszy rozwój Wydziału oraz wzmocnienie jej pozycji w regionalnym, krajowym i europejskim systemie szkolnictwa wyższego. W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia wprowadzono na WST w Katowicach WSZJK na podstawie zarządzenia Rektora nr 81/WST/2011 z dnia 25.11.2011 roku.

Misją Wydziału jest wszechstronne przygotowanie studentów do skutecznego konkurowania na lokalnym, krajowymi i międzynarodowym rynku pracy poprzez realizowanie wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych, odpowiadających wyzwaniom współczesności.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia, Rektor Uczelni powołał na Wydziale Uczelnianą Radę oraz Zespoły ds. Jakości Kształcenia działające w ramach poszczególnych kierunków.

Założenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Jednym z głównych warunków odpowiedniej realizacji zadań Wydziału i wypełniania nakreślonej misji jest wprowadzenie i realizowanie założeń Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia z uwzględnieniem wszystkich aspektów, które mogą wpływać na jego przebieg i jakość, a także na zarządzanie Uczelnią.

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia:

 • w głównej mierze opiera się na realizacji postanowień Procesu Bolońskiego
 • jest zgodny z założeniami i wytycznymi systemu polskiego szkolnictwa wyższego – Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym,
 • jest zbieżny ze wskazówkami dotyczącymi zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego
 • jest ściśle powiązany i zharmonizowany z misją Uczelni,
 • zawiera mechanizmy monitorowania i premiowania działań zmierzających do poprawy jakości kształcenia.

Podstawowe cele Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

 • Stałe monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia Wydziale jako całości oraz na jego kierunkach
 • Stworzenie mechanizmów zarządzania, monitorowania i permanentnego doskonalenia systemu
 • Podnoszenie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów na Wydziale
 • Udział interesariuszy wewnętrznych, tj. studentów, władz Wydziału, pracowników akademickich i administracyjnych w tworzeniu i realizowaniu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Udział interesariuszy zewnętrznych, tj. kandydatów na studia, absolwentów Wydziału, pracodawców i innych podmiotów współpracujących w tworzeniu i realizowaniu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Uczelni
 • Podnoszenie atrakcyjności studiowania na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych w Katowicach.

Aula Główna - woj. Śląskie - Katowice
Aula Główna


Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii
w Zabrzu


Aula Główna Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Aula Główna Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii


Park Naukowo-Technologiczny Silesia - woj. Śląskie - Katowice
Park Naukowo-Technologiczny Silesia
w Katowicach


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 202 50 34, fax. 32 252 28 75, mail:
Wydział Zabrze, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 27 11 327, fax. 32 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie