Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczno-Artystyczna

Studenci

Rekrutacja 2017/2018

Dział Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór dla studentów na wyjazd ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

W ramach programu Erasmus+ www.erasmus.org.pl/)można ubiegać się o wyjazd do:

NAZWA UCZELNIKRAJMIASTOKIERUNEKJĘZYKSTRONA INTERNETOWA
VYSOKA SKOLA TECHNICKA A EKONOMICKA V CESKYCH BUDEJOVICICHCZECHYCZESKIE BUDZIEJOWICEBUDOWNICTWOANGIELSKIwww.vstecb.cz
TECHNISCHE HOCHSCHULE NURNBERG GEORG SIMON OHMNIEMCYNORYMBERGAARCHITEKTURAANGIELSKI J.NIEMIECKI (PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ)www.thm.de
ALTINBAS UNIVERISTESITURCJASTAMBUŁARCHITEKTURAANGIELSKIwww.kemerburgaz.edu.tr
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVESŁOWACJABRATYSŁAWAARCHITEKTURA WNĘTRZANGIELSKIwww.stuba.sk
UNIVERZA V LJUBLJANISŁOWENIALUBLANAWZORNICTWOANGIELSKIwww.uni-lj.si
MIMAR SINAN FINE ARTS UNIVERSITYTURCJASTAMBUŁWZORNICTWOANGIELSKIwww.msgsu.edu.tr
DEGGENDORF INSITUTE OF TECHNOLOGYNIEMCYDEGGENDORFMECHATRONIKA BUDOWNICTWONIEMIECKI ANGIELSKIwww.dit.edu
TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSENNIEMCYGIESSENARCHITEKTURA MECHATRONIKANIEMIECKI ANGIELSKI(podstawowa znajomość)www.thm.de
UNIVERZITA V LIBERCICZECHYLIBERECWZORNICTWOANGIELSKIwww.tul.cz
UNIVERSITE JEAN MONNETFRANCJASAINT-ETIENNEARCHITEKTURA WNĘTRZ GRAFIKAFRANCUSKIwww.portail.univ-st-etienne.fr
BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICSWĘGRYBUDAPESTARCHITEKTURAANGIELSKIwww.kth.bme.hu
`

O uczestnictwo w programie Erasmus+ może ubiegać się osoba, która:

 • posiada aktywny status studenta
 • ukończył pierwszy rok studiów
 • złoży w wyznaczonym terminie wszystkie dokumenty
 • złoży w wyznaczonym terminie wszystkie niezbędne dokumenty
 • zna język angielski co najmniej na poziomie B1 i zda test językowy, który tą znajomość potwierdzi

Dokumenty, które należy złożyć, by ubiegać się o wyjazd w ramach programu Erasmus+:

 • formularz zgłoszeniowy
 • średnia ocen ze studiów oraz średnia ocen z ostatniego semestru (wydawane przez dziekanat)
 • portfolio (głównie prace semestralne)
 • CV w j. polskim
 • list motywacyjny w j.polskim

Wszystkie dokumenty należy złożyć do 13 listopada 2017r. (poniedziałek) u Pana Dziekana (Katowice, ul. Rolna 43) lub w Dziekanacie.

Kontakt: dwz@wst.com.pl

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

O wyjazd na studia może ubiegać się student WST w Katowicach, który:

 • posiada aktywny status studenta
 • ukończył pierwszy rok studiów
 • złoży w wyznaczonym terminie wszystkie dokumenty
 • zna język angielski co najmniej na poziomie B1 i zda test językowy, który tą znajomość potwierdzi

Studenci mogą wyjechać na studia jedynie do uczelni zagranicznych z którymi WST w Katowicach ma podpisane umowy partnerskie

Kryteria kwalifikacji.

Podstawowe kryteria kwalifikacji studentów:

 • średnia ocen ze studiów oraz średnia ocen z ostatniego semestru
 • poziom znajomości języka angielskiego
 • poziom znajomości języka lokalnego, jeżeli wymaga tego uczelnia partnerska
 • portfolio
 • ocena ewentualnej szczególnej aktywności studenta i/lub działalności na rzecz uczelni
 • ocena poziomu motywacji kandydatów i stopnia samooceny przydatności wyjazdu dla dalszej drogi naukowej bądź zawodowej

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy
 • średnia ocen ze studiów oraz średnia ocen z ostatniego semestru (wydawane przez dziekanat)
 • portfolio (głownie prace semestralne)
 • CV w języku polskim
 • list motywacyjny w języku polskim

  • Terminy rekrutacji ogłaszane są na stronie internetowej WST w Katowicach, w zakładce Erasmus+.

   W procesie rekrutacji zapewnia się równość szans wszystkich studentów.

Procedura rekrutacji

Procedura rekrutacji studentów

Rekrutacja studentów odbywa się zazwyczaj na początku semestru zimowego. Jeśli zachodzi taka potrzeba to jest przeprowadzana kolejna rekrutacja tak aby studenci mogli wyjechać na studia w semestrze letnim.

Informacje o rekrutacji umieszczane są na stronie internetowej uczelni oraz studenci informowani są o tym podczas zajęć przez wykładowców

Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów:

 • selekcja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów
 • test językowy
 • rozmowa z kandydatem w języku angielskim, tylko w przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało identyczne wyniki w dotychczasowej procedurze rekrutacyjnej

W terminie 21 dni od zakończenia rekrutacji student zostanie powiadomiony w formie pisemnej o wyniku uzyskanym w procesie rekrutacji.

Wyjazd na stypendium

OBOWIĄZKI STUDENTA ZAKWALIFIKOWANEGO NA WYJAZD

 • Przed wyjazdem student zobowiązany jest uzgodnić Porozumienie o programie studiów. tzw. Learning Agreement. W celu podpisania LA student zobowiązany jest skontaktować się z uczelnią partnerską, wybrać przedmioty z Katalogu Przedmiotów, a następnie uzupełnić LA. Tak przygotowaną LA należy przedłożyć zarówno uczelni macierzystej, jak i uczelni partnerskiej. LA musi być podpisane przed wyjazdem przez uczelnię macierzystą oraz uczelnie partnerską. Wszelkie zmiany w LA powinny być dokonywane za zgodą zarówno uczelni macierzystej, jak i uczelni partnerskiej w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pobytu w uczelni partnerskiej.
 • Przed wyjazdem student podpisuje umowę finansową i dopiero po podpisaniu umowy student może otrzymać wsparcie finansowe. Umowa zostaje sporządzona w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach. Na podstawie umowy wypłacane jest stypendium. Stypendium wypłacane jest w dwóch transzach: 80% przed wyjazdem i 20% po powrocie z pobytu w uczelni partnerskiej. W umowie określone są zasady rozliczenia pobytu na stypendium.
 • Po powrocie ze stypendium student zobowiązany jest wypełnić raport on-line EU survey.
 • Przed rozpoczęciem i po zakończeniu okresu mobilności student zobowiązany jest wypełnić test biegłości językowej. Test ten zostanie udostępniony studentowi w narzędziu online OLS – Online Linguistic Support.
 • Każdy stypendysta programu Erasmus+ musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez NFZ. Karta EKUZ obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Ubezpieczenie to może nie być wystarczające, dlatego też Uczelnia zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.
 • Stypendysta programu Erasmus+ zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 • Po powrocie ze stypendium student zobowiązany jest dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:
  • wykaz zaliczeń (Transcript of records)
  • zaświadczenie potwierdzające dokładny okres pobytu na studiach.
 • W przypadku rezygnacji z wyjazdu należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie DWZ w celu efektywnego wykorzystania wszystkich środków.

W trakcie przygotowywania do wyjazdu student może liczyć na pomoc koordynatorów Programu Erasmus+ w zakresie wszelkich formalności związanych z wyjazdem. Student może kontaktować się z DWZ osobiście, mailowo lub telefonicznie. Również w trakcie realizacji mobilności w uczelni partnerskiej student powinien pozostawać w kontakcie z koordynatorami programu Erasmus+ i informować ich na bieżąco o wszelkich problemach. Koordynatorzy programu Erasmus+ zobowiązani są monitorować mobilność studentów w trakcie jej trwania.

Przeliczanie ocen

Informacja o sposobie przeliczania ocen otrzymanych w uczelni przyjmującej po zrealizowaniu mobilności.

Zgodnie z Regulaminem Studiów WST w Katowicach stosuje się następującą skalę ocen oraz odpowiadające im oceny w systemie ECTS:

 • bardzo dobry - 5,0 A
 • plus dobry - 4,5 B
 • dobry - 4,0 C
 • plus dostateczny - 3,5 D
 • dostateczny - 3,0 E
 • niedostateczny - 2,0 F

Oceny uzyskane przez studenta podczas pobytu na stypendium przeliczane są wg powyższej skali ocen.

Zasady finansowania

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 202 50 34, fax. 32 252 28 75, mail:
Wydział Zabrze, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 27 11 327, fax. 32 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie