Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Studenci

Rekrutacja 2020/2021

Dział Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór dla studentów na wyjazd ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.

W ramach programu Erasmus+ www.erasmus.org.pl można ubiegać się o wyjazd do:

NAZWA UCZELNI KRAJ, MIASTO KIERUNEK JĘZYK STRONA INTERNETOWA KOD ERASMUSA
VYSOKA SKOLA TECHNICKA A EKONOMICKA V CESKYCH BUDEJOVICICH CZECHY, CZESKIE BUDZIEJOWICEBUDOWNICTWO ANGIELSKI www.vstecb.cz CZ CESKE04
UNIVERZITA V LIBERCI CZECHY, LIBEREC WZORNICTWO ANGIELSKI www.tul.cz CZ LIBEREC01
UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT-ETIENNE FRANCJA, SAINT ETIENNE ARCHITEKTURA WNĘTRZ,
GRAFIKA
FRANCUSKI www.univ-st-etienne.fr F ST-ETIE01
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE SAINT ETIENNE FRANCJA, SAINT ETIENNE ARCHITEKTURA (tylko nauczyciele akademiccy!) FRANCUSKI, ANGIELSKI www.st-etienne.archi.fr F ST-ETIE08
VILNIAUS KOLEGIJA/UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LITWA, WILNO WZORNICTWO ANGIELSKI www.en.viko.lt LT VILNIUS10
VILNIUS COLLEGE OF TECHNOLOGIES AND DESIGN LITWA, WILNO BUDOWNICTWO, GRAFIKA, MECHATRONIKA, WZORNICTWO ANGIELSKI www.en.vtdko.lt LT VILNIUS14
DEGGENDORF INSITUTE OF TECHNOLOGY NIEMCY, DEGGENDORF MECHATRONIKA, BUDOWNICTWO NIEMIECKI, ANGIELSKI www.dit.edu D DEGGEND01
TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN NIEMCY, GIESSEN ARCHITEKTURA, MECHATRONIKA ANGIELSKI, NIEMIECKI (podstawowa znajomość) www.thm.de D GIESSEN02
TECHNISCHE HOCHSCHULE NURNBERG GEORG SIMON OHM NIEMCY, NORYMBERGA ARCHITEKTURA (w niektórych przypadkach ARCHITEKTURA WNĘTZ) ANGIELSKI, J.NIEMIECKI (PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ) www.th-nuernberg.eu/ D NURNBER02
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE SŁOWACJA,BRATYSŁAWA ARCHITEKTURA WNĘTRZ ANGIELSKI www.stuba.sk SK BRATISL01
UNIVERZITA V LIBERCI SŁOWENIA, LUBLANA WZORNICTWO ANGIELSKI www.uni-lj.si SI LJUBLJA01
MIMAR SINAN FINE ARTS UNIVERSITY TURCJA, STAMBUŁ WZORNICTWO ANGIELSKI www.msgsu.edu.tr TR ISTANBU06
ALTINBAS UNIVERISTESI TURCJA, STAMBUŁ ARCHITEKTURA ANGIELSKI www.kemerburgaz.edu.tr TR ISTANBU38
BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS WĘGRY, BUDAPESZT ARCHITEKTURA, INFORMATYKA ANGIELSKI www.kth.bme.hu HU BUDAPES02
UNIVERSITA TELEMATICA E-CAMPUS WŁOCHY, NOVEDRATE BUDOWNICTWO, INFORMATYKA, WZORNICTWO ANGIELSKI www.uniecampus.it I COMO05
`

O uczestnictwo w programie Erasmus może ubiegać się osoba, która:

 • posiada aktywny status studenta
 • jest studentką/studentem WST (co najmniej drugi semestr studiów)
 • złoży w wyznaczonym terminie wszystkie dokumenty
 • zna język angielski co najmniej na poziomie B1 i zda test językowy, który tą znajomość potwierdzi

Dokumenty, które należy złożyć, by ubiegać się o wyjazd w ramach programu Erasmus+:

 • formularz zgłoszeniowy
 • średnia ocen ze studiów (wydawane przez dziekanat na prośbę studenta)
 • portfolio (głównie prace semestralne) – skany prac (najlepiej folder skompresowany)
 • CV w j. polskim
 • list motywacyjny w j.polskim

Wszystkie dokumenty(skany) należy wysłać mailem do 29 kwietnia 2020r. (Środa) na adres dwz@wst.com.pl

W razie pytań proszę o kontakt: dwz@wst.com.pl lub malgorzata.maloszyc@wst.com.pl

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021

O wyjazd na studia może ubiegać się student WST w Katowicach, który:

 • posiada aktywny status studenta
 • jest studentem WST (co najmniej drugi semestr studiów)
 • złoży w wyznaczonym terminie wszystkie dokumenty
 • zna język angielski co najmniej na poziomie B1 i zda test językowy, który tą znajomość potwierdzi

Studenci mogą wyjechać na studia jedynie do uczelni zagranicznych z którymi WST w Katowicach ma podpisane umowy partnerskie

Kryteria kwalifikacji.

Podstawowe kryteria kwalifikacji studentów:

 • średnia ocen ze studiów
 • poziom znajomości języka angielskiego
 • poziom znajomości języka lokalnego, jeżeli wymaga tego uczelnia partnerska
 • portfolio
 • ocena ewentualnej szczególnej aktywności studenta i/lub działalności na rzecz uczelni
 • ocena poziomu motywacji kandydatów i stopnia samooceny przydatności wyjazdu dla dalszej drogi naukowej bądź zawodowej

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy
 • portfolio (najlepiej na płycie CD)
 • CV w języku polskim
 • list motywacyjny w języku polskim

Terminy rekrutacji ogłaszane są na stronie internetowej WST w Katowicach, w zakładce Erasmus+.

W procesie rekrutacji zapewnia się równość szans wszystkich studentów.

Wszyscy studenci, którzy biorą udział w rekrutacji zostaną poinformowani drogą elektroniczną w terminie maksymalnie 21 dni od zakończenia rekrutacji o otrzymanej liczbie punktów i wyniku rekrutacji.

Studentowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od poinformowania o wyniku rekrutacji. Odwołanie powinno mieć charakter pisemny i należy je złożyć na ręce Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

W razie gdyby nie zgłosiła się odpowiednia liczba kandydatów zostaje przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na takich samych zasadach jak rekrutacja podstawowa.

Procedura rekrutacji

Procedura rekrutacji studentów

Rekrutacja studentów odbywa się zazwyczaj na początku semestru letniego. Jeśli zachodzi taka potrzeba to jest przeprowadzana kolejna rekrutacja (w semestrze zimowym) tak aby studenci mogli wyjechać na studia w semestrze letnim.

Informacje o rekrutacji umieszczane są na stronie internetowej uczelni oraz studenci informowani są o tym podczas zajęć przez wykładowców

Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów:

 • selekcja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów
 • test językowy
 • rozmowa z kandydatem w języku angielskim, tylko w przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało identyczne wyniki w dotychczasowej procedurze rekrutacyjnej

W terminie 21 dni od zakończenia rekrutacji student zostanie powiadomiony w formie elektronicznej o wyniku uzyskanym w procesie rekrutacji.

Wyjazd na stypendium

OBOWIĄZKI STUDENTA ZAKWALIFIKOWANEGO NA WYJAZD

 • Przed wyjazdem student zobowiązany jest uzgodnić Porozumienie o programie studiów. tzw. Learning Agreement. W celu podpisania LA student zobowiązany jest skontaktować się z uczelnią partnerską, wybrać przedmioty z Katalogu Przedmiotów, a następnie uzupełnić LA. Tak przygotowaną LA należy przedłożyć zarówno uczelni macierzystej, jak i uczelni partnerskiej. LA musi być podpisane przed wyjazdem przez uczelnię macierzystą oraz uczelnie partnerską. Wszelkie zmiany w LA powinny być dokonywane za zgodą zarówno uczelni macierzystej, jak i uczelni partnerskiej w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pobytu w uczelni partnerskiej.
 • Przed wyjazdem student podpisuje umowę finansową i dopiero po podpisaniu umowy student może otrzymać wsparcie finansowe. Umowa zostaje sporządzona w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach. Na podstawie umowy wypłacane jest stypendium. Stypendium wypłacane jest w dwóch transzach: 80% przed wyjazdem i 20% po powrocie z pobytu w uczelni partnerskiej. W umowie określone są zasady rozliczenia pobytu na stypendium.
 • Po powrocie ze stypendium student zobowiązany jest wypełnić raport on-line EU survey.
 • Przed rozpoczęciem i po zakończeniu okresu mobilności student zobowiązany jest wypełnić test biegłości językowej. Test ten zostanie udostępniony studentowi w narzędziu online OLS – Online Linguistic Support.
 • Każdy stypendysta programu Erasmus+ musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez NFZ. Karta EKUZ obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Ubezpieczenie to może nie być wystarczające, dlatego też Uczelnia zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.
 • Stypendysta programu Erasmus+ zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 • Po powrocie ze stypendium student zobowiązany jest dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:
  • wykaz zaliczeń (Transcript of records)
  • zaświadczenie potwierdzające dokładny okres pobytu na studiach.
 • W przypadku rezygnacji z wyjazdu należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie DWZ w celu efektywnego wykorzystania wszystkich środków.

W trakcie przygotowywania do wyjazdu student może liczyć na pomoc koordynatorów Programu Erasmus+ w zakresie wszelkich formalności związanych z wyjazdem. Student może kontaktować się z DWZ osobiście, mailowo lub telefonicznie. Również w trakcie realizacji mobilności w uczelni partnerskiej student powinien pozostawać w kontakcie z koordynatorami programu Erasmus+ i informować ich na bieżąco o wszelkich problemach. Koordynatorzy programu Erasmus+ zobowiązani są monitorować mobilność studentów w trakcie jej trwania.

Przeliczanie ocen

Informacja o sposobie przeliczania ocen otrzymanych w uczelni przyjmującej po zrealizowaniu mobilności.

Zgodnie z Regulaminem Studiów WST w Katowicach stosuje się następującą skalę ocen oraz odpowiadające im oceny w systemie ECTS:

 • bardzo dobry - 5,0 A
 • plus dobry - 4,5 B
 • dobry - 4,0 C
 • plus dostateczny - 3,5 D
 • dostateczny - 3,0 E
 • niedostateczny - 2,0 F

Oceny uzyskane przez studenta podczas pobytu na stypendium przeliczane są wg powyższej skali ocen.

Zasady finansowania

Karta Studenta Erasmus+

Platforma OLS - wsparcie językowe online

PLATFORMA OLS (Online Linguistic Support) - wsparcie językowe online

 • Każdy student wyjeżdżający na studia w ramach programu Erasmus+ jest zobowiązany do wzięcia udziału w teście biegłości językowej on-line przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności. Wyjątek stanowią osoby, dla których dany język jest językiem ojczystym. Wypełnienie tego zobowiązania jest warunkiem koniecznym do pozytywnego rozliczenia studenta z wyjazdu.
 • Testy językowe OLS realizowane są w formule online.
 • Na podstawie wyniku testu w OLS poziom biegłości językowej studenta zostanie określony na jednym z następujących poziomów: A1, A2, B1, B2, C1, C2.
 • Kurs językowy jest przydzielany automatycznie tym uczestnikom, którzy w pierwszym teście językowym uzyskali wynik nie wyższy niż B1. Kurs językowy jest realizowany w tym języku, w którym został wypełniony test biegłości językowej i języka tego nie można zmienić.
 • Studentom, którzy w pierwszym teście językowym uzyskali wynik pomiędzy B2 a C2 uczelnia przyznaje kurs językowy w głównym języku nauki lub w języku kraju (local language), pod warunkiem, że język ten jest dostępny na platformie OLS.
 • W ciągu maksymalnie 30 dni od otrzymania licencji na kurs, należy zalogować się do tego kursu. Po upływie 30 dni licencja wygasa.
 • Więcej informacji na temat platformy OLS można znaleźć tutaj: www.erasmusplus.org.pl/wskazówki ols
© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie