AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

UZNANIE MOBILNOŚCI

Studenci AŚ wyjeżdżający na studia do uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ aby zaliczyć semestr zobowiązani są do zdobycia odpowiedniej ilości punktów ECTS podczas pobytu na stypendium.

Ilość punktów, którą student musi uzyskać w uczelni partnerskiej jest taka sama jaką student uzyskałby podczas danego semestru w uczelni macierzystej.

Liczba punktów, którą student musi uzyskać za semestr waha się od 27 do 33 punktów ECTS, przy czym ogólna liczba punktów, którą student musi uzyskać w danym roku akademickim wynosi 60 punktów ECTS.

Dokumentem określającym liczbę punktów oraz przedmioty, które powinien zrealizować student jest Learning Agreement. LA jest ustalany indywidualnie i podpisywany przez wszystkie strony przed wyjazdem.

Po powrocie ze stypendium studenci zobowiązani są przedstawić Transcript of Records (wykaz zaliczeń). W wykazie zaliczeń zawarte są wszystkie przedmioty oraz zajęcia

w których uczestniczył student wraz z uzyskaną liczbą punktów ECTS, oraz wyniki jakie student osiągnął wyrażone zarówno w miejscowej skali ocen, jak i w skali ECTS.


Na podstawie wykazu zaliczeń pracownicy dziekanatu AŚ dokonują zaliczenia semestru.

Zgodnie z regulaminem studiów AŚ stosuje się następującą skalę ocen oraz odpowiadające im oceny w systemie ECTS:

  • plus dobry - 4,5 B
  • dobry - 4,0 C
  • plus dostateczny - 3,5 D
  • dostateczny - 3,0 E
  • niedostateczny - 2,0 F

Oceny uzyskane przez studenta podczas pobytu na stypendium przeliczane są wg powyższej skali ocen.

Okres studiów realizowany podczas mobilności edukacyjnej jest uznawany jako element programu studiów realizowanego przez studenta w uczelni macierzystej.

Wyjazdy pracowników AŚ do uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ są wliczane do dorobku naukowego.

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie