AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

UZNANIE MOBILNOŚCI

Studenci AŚ wyjeżdżający na studia do uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ aby zaliczyć semestr zobowiązani są do zdobycia odpowiedniej ilości punktów ECTS podczas pobytu na stypendium.

Ilość punktów, którą student musi uzyskać w uczelni partnerskiej jest taka sama jaką student uzyskałby podczas danego semestru w uczelni macierzystej.

Liczba punktów, którą student musi uzyskać za semestr waha się od 27 do 33 punktów ECTS, przy czym ogólna liczba punktów, którą student musi uzyskać w danym roku akademickim wynosi 60 punktów ECTS.

Dokumentem określającym liczbę punktów oraz przedmioty, które powinien zrealizować student jest Online Learning Agreement. OLA jest ustalane indywidualnie i podpisywane przez wszystkie strony przed wyjazdem.

Po powrocie ze stypendium studenci zobowiązani są przedstawić Transcript of Records (wykaz zaliczeń). W wykazie zaliczeń zawarte są wszystkie przedmioty oraz zajęcia

w których uczestniczył student wraz z uzyskaną liczbą punktów ECTS, oraz wyniki jakie student osiągnął wyrażone zarówno w miejscowej skali ocen, jak i w skali ECTS.


Na podstawie wykazu zaliczeń pracownicy dziekanatu AŚ dokonują zaliczenia semestru.

Zgodnie z regulaminem studiów AŚ stosuje się następującą skalę ocen oraz odpowiadające im oceny w systemie ECTS:

  • bardzo dobry - 5,0 A
  • plus dobry - 4,5 B
  • dobry - 4,0 C
  • plus dostateczny - 3,5 D
  • dostateczny - 3,0 E
  • niedostateczny - 2,0 F (konieczne i możliwe uzupełnienie braków)
  • niedostateczny - 2,0 - F (nie ma możliwości poprawy, równoznaczne z powtarzaniem semestru lub skreśleniem z listy studentów)

Oceny uzyskane przez studenta podczas pobytu na stypendium przeliczane są wg powyższej skali ocen.

Okres studiów realizowany podczas mobilności edukacyjnej jest uznawany jako element programu studiów realizowanego przez studenta w uczelni macierzystej.

Wyjazdy pracowników AŚ do uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ są wliczane do dorobku naukowego.

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie