Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Konkurs na LOGO PNT

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Parku
Naukowo-Technologicznego Silesia

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
 
1. Konkurs obejmuje stworzenie projektu graficznego logo Parku
Naukowo-Technologicznego Silesia w Katowicach, zwanego dalej „PNT”.
2. Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Techniczna znajdująca się
przy ul. Rolnej 43 w Katowicach.

§ 2. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

1. Celem konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego (logo) PNT.
2. Logo PNT powinno spełniać następujące założenia:
a. powinno być zaprojektowane zgodnie z aktualnymi trendami projektowania
logo;
b. powinno wskazywać na profil instytucji.
3. Wybrane logo będzie przeznaczone w szczególności do celów: promocyjnych,
identyfikacyjnych oraz reprezentacyjnych.
4. Logo będzie wykorzystywane w związku z działalnością PNT, w szczególności
umieszczane będzie na: plakatach, ulotkach, nośnikach elektronicznych i w Internecie,
nośnikach reklamy zewnętrznej, gadżetach promocyjno-reklamowych.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. W konkursie może wziąć udział każda osoba (zwana dalej Uczestnikiem) jeśli spełnia
warunki niniejszego Regulaminu.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie
Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Osobą najbliższą
jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub
stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także
osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

§ 4. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

1. Prace powinny być autorskie oraz realizowane i zgłaszane do konkursu indywidualnie.
2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie brały udziału
w innych konkursach.
3. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć maksymalnie trzy projekty.
4. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny, jednakże Uczestnik ponosi wszelkie koszty
związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej.
6. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do nadesłania w wyznaczonym terminie swojej
pracy oraz wymaganych załączników.
7. Grafika powinna być nadesłana w sposób elektroniczny oraz papierowy (szczegółowe
wymagania zostały określone w §5).
8. Prace należy zatytułować: „LOGO PNT”.
9. Uczestnik konkursu musi złożyć oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków
uczestnictwa w konkursie (załącznik do regulaminu).
10. Grafika musi być na tyle uniwersalna, aby można było ją wykorzystywać w różnego
typu materiałach informacyjno-promocyjnych oraz rozpowszechniać za pomocą
dostępnych kanałów czy narzędzi komunikacji.

§ 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE GRAFIKI

1. Praca konkursowa musi być pozbawiona graficznych i tekstowych elementów
identyfikujących uczestnika Konkursu.
2. Praca konkursowa zaprezentowana w formie wydruku powinna zostać opisana przez
uczestnika konkursu (zindeksowana).
3. Wydruk powinien być w formacie A4 (1 sztuka w wersji podstawowej).
4. W formie elektronicznej należy dostarczyć następujące elementy: logo podstawowe
w wersji kolorowej, monochromatycznej oraz achromatycznej.
5. Pliki elektroniczne wektorowe należy dostarczyć w formatach do wyboru: PDF, PNG i
TIF, a pliki otwarte w formacie EPS zapisane na nośniku CD/DVD.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie
określonym w §5 i §7, projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w niniejszym
Regulaminie.
2. Uczestnik Konkursu składa oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków
uczestnictwa w konkursie, w treści załącznika do regulaminu.
3. Projekty nadesłane na konkurs nie będą zwracane Uczestnikom.

§ 7. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC

1. Projekty wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 1 kwietnia 2018 zatytułowaną „LOGO PNT” na adres:

E- mail:
biuro.pntsilesia@gmail.com
Adres korespondencyjny:
Ulica Rolna 43,
40-001 Katowice
(Pokój B303.1)

2. Projekty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie będą brały udziału w konkursie.

§ 8. KRYTERIA OCENY PRAC I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Oceny złożonych projektów i wyłonienia najlepszego projektu dokona Komisja
Konkursowa składającą się z przedstawicieli Organizatora.
2. Przedstawicielami Organizatora w rozumieniu regulaminu są:
a. Sonia Gierlotka;
b. Alina Karnabał;
c. Katarzyna Łuczak.
3. Po dokonaniu oceny spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w konkursie,
prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: spełnienie warunków
opisanych w Regulaminie, czytelność komunikatu, walory estetyczne, walory
kompozycyjne oraz możliwości technologicznego eksploatowania projektu na różnych
obszarach.
4. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszego projektu z nadesłanych prac na
konkurs do dnia 15 kwietnia 2018. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie
internetowej Organizatora oraz Parku Naukowo-Technologicznego Silesia, a także na
ich portalach społecznościowych.
5. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze
odwoławczej.

§ 9. NAGRODA

1. Osoba, która wygra konkurs zostanie powiadomiona na wskazany uprzednio adres
e-mail Uczestnika podany w Formularzu Zgłoszeniowym ( załącznik do regulaminu).
2. Za projekt, który wybierze Komisja Konkursowa, przyznana zostanie.
3. Nagroda:
Nagroda główna:
500 zł oraz dyplom

§ 10. WYKORZYSTANIE PROJEKTU I PRAWA AUTORSKIE

1. W ciągu 10 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu, Organizator zawrze
z autorem zwycięskiego projektu odrębną umowę o przeniesieniu na Organizatora
wszelkich majątkowych praw autorskich do opracowanego projektu, w szczególności:
a. utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy utworu każdą
możliwą techniką dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich
(drukarską, fotograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego, analogową,
cyfrową), w szczególności: poprzez drukowanie, skanowanie, wykonywanie
odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magnetooptycznych,
cyfrowych, techniką video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika;
b. wprowadzania do pamięci komputera (w tym do serwera Organizatora i jego
podmiotów), przesyłania przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej
i teleinformatycznej, w tym Internetu;
c. publicznego udostępniania, wystawiania, wyświetlania, w szczególności na:
ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w prasie, w Internecie, na plakatach,
w folderach i ulotkach;
d. nieograniczonego w czasie zezwolenia na wykonywanie przez Organizatora
zależnych praw autorskich w tym, w szczególności: w zakresie tworzenia
opracowań utworu, tj. jego tłumaczenia, modyfikacji lub adaptacji do potrzeb
Organizatora oraz rozpowszechniania tak powstałych opracowań utworu.
2. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem
Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej
niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego
projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego
wykorzystania.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem
błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników konkursu.
2. Prace konkursowe złożone po terminie oraz złożone przez osoby i podmioty
nieuprawnione podlegają wykluczeniu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego
wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów
prawa oraz, że zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej
niepublikowane. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną
w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do konkursu, bądź naruszenia
praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
4. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów
i dokumentów zgłoszeniowych.
5. Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia
konkursu, wyłonienia laureata i przyznania nagrody.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz,
przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o zmianach w regulaminie oraz
o odwołaniu bądź przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Organizatora.
7. Zgłoszenie do Konkursu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a także
nie stanowi podstawy roszczeń względem Organizatora o zawarcie umowy ani innych
roszczeń odszkodowawczych w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy.
8. Ewentualne spory między Uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze
negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich
rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.
11. Pytania dotyczące Regulaminu Konkursu należy kierować do pracownika Parku
Naukowo Technologicznego – Kingi Bugla - na adres e-mail:
biuro.pntsilesia@gmail.com

powrót

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie