AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Opłaty

Harmonogram płatności czesnego w roku akademickim 2023/2024
(Studia Stacjonarne i Niestacjonarne)

Zasady wystawiania faktur VAT za usługi edukacyjne

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) stosuje się następujące zasady przy wystawianiu faktur potwierdzających wniesienie opłaty za usługi edukacyjne:

  • Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi edukacyjne wystawia się wyłącznie na podmiot (studenta/słuchacza), z którym zawarta została umowa o naukę.
  • Dokonanie wpłaty przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika z tytułu świadczonych przez Uczelnię usług edukacyjnych nie zmienia faktu, że usługobiorcą jest pracownik. W takiej sytuacji w wystawionej fakturze pracownik (student) zostanie wskazany jako NABYWCA, natomiast pracodawca będzie figurował jako PŁATNIK.
  • Faktura VAT potwierdzająca dokonanie opłaty z tytułu świadczonych usług edukacyjnych może zostać wystawiona na pracodawcę jako nabywcę usługi, wyłącznie w takim przypadku, gdy pracodawca zawrze z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach umowę cywilnoprawną na przejęcie zobowiązania z tytułu odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz oddelegowanego pracownika.
  • Fakturę VAT dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osobą jest student, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawia się tylko i wyłącznie na żądanie tych osób.

W związku z powyższym, na podstawie art.106i ust. 6 ustawy o VAT, fakturę VAT wystawiamy na żądanie studenta zgłoszone:

  • do końca miesiąca w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty nie później niż 15 dnia następnego miesiąca po otrzymaniu części lub całości zapłaty od nabywcy,
  • nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania-jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie miesiąca o którym mowa w pkt.1

Fakturę wystawiamy na żądanie studenta zgłoszone w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano opłaty za studia.

Po upływie tego terminu nie będzie możliwe wystawienie faktury. Uczelnia może wystawić zaświadczenie o wysokości dokonanej wpłaty.

Żądanie zgłasza się drogą mailową, na adres:

Faktury po wystawieniu zostają przekazane do odbioru do Kwestury (pokój A 012).

Załączniki:

Regulamin finansowy - WST KatowiceRegulamin finansowy

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie