Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Praktyki

Praktyki studenckie dla studentów rozpoczynających studia po 01.10.2015

Instrukcje dla studentówInstrukcje postępowania

Praktyki studenckiePraktyki studenckie

Praktyki studenckieProgram praktyk

Opiekunowie praktykOpiekunowie praktyk

Praktyki studenckie dla studentów rozpoczynających studia przed 01.10.2015

Praktyki studenckiePraktyki studenckie

Studenckie praktyki są obligatoryjne i stanowią integralną część programu nauczania na kierunkach prowadzonych w WST w Katowicach. Zaliczenie praktyk, w wyznaczonym terminie, jest warunkiem zaliczenia danego semestru. Program praktyk dostępny jest w gablocie na terenie Uczelni.

Studenci są zobowiązani do zaliczenia następujących praktyk:

Po pierwszym roku studiów:

 • dla studentów kierunku architektura:
  • praktyka rysunkowa - 1 tydzień
  • praktyka budowlana - 2 tygodnie
 • dla studentów kierunku architektura wnętrz:
  • rysunkowo - malarska - 3 tygodnie
  • praktyka budowlano-inwentaryzacyjna - 2 tygodnie
 • dla studentów kierunku budownictwo:
  • praktyka budowlana - 3 tygodnie
 • dla studentów kierunku gospodarka przestrzenna:
  • praktyka inwentaryzacyjna - 1 tydzień
 • dla studentów kierunku wzornictwa:
  • praktyka artystyczna - 2 tygodnie

Po drugim roku studiów:

 • dla studentów kierunku architektura:
  • praktyka inwentaryzacyjna - 2 tygodnie
 • dla studentów kierunku architektura wnętrz:
  • praktyka dyplomowa - 2 tygodnie
 • dla studentów kierunku budownictwo:
  • praktyka budowlana specjalnościowa - 2 tygodnie
 • dla studentów kierunku gospodarka przestrzenna:
  • praktyka projektowa - 1 tydzień
 • dla studentów kierunku grafika:
  • praktyka projektowa - 2 tygodnie

Po trzecim roku studiów:

 • dla studentów kierunku architektura:
  • praktyka dyplomowa - 2 tygodnie
 • dla studentów kierunku budownictwo:
  • praktyka budowlana specjalnościowa dyplomowa - 4 tygodnie
 • dla studentów kierunku gospodarka przestrzenna:
  • praktyka dyplomowa - 2 tygodnie
 • dla studentów kierunku wzornictwo:
  • praktyka projektowa dyplomowa - 4tygodnie

Po czwartym roku studiów:

 • dla studentów kierunku grafika:
  • praktyka projektowa dyplomowa - 2 tygodnie

UWAGA! Studenci przedostatnich lat studiów zobowiązani są ustalić zasady zaliczenia praktyki z Promotorem pracy dyplomowej


Praktyki studenckieDzienniczki praktyk studenckich

Praktyki studenckiePraktyki studenckie - krok po kroku

 • Wydrukuj porozumienie dla właściwej dla danego roku praktyki w dwóch egzemplarzach i wpisz swoje dane
 • Zgłoś się z porozumieniem do instytucji (firma budowlana, biuro architektoniczne, jednostka samorządowa itp.) w której będziesz odbywać praktykę i ustal termin odbywania praktyki
 • Osoba odpowiedzialna za praktykę wyraża zgodę na przyjęcie studenta, co potwierdza czytelnym podpisem i pieczątką instytucji w dokumencie
 • Z tak wypełnionym i podpisanym porozumieniem oraz z potwierdzeniem działalności wybranej instytucji (np. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego) zgłaszasz się do Dziekanatu, gdzie składasz dwa egzemplarze do podpisu dla Dziekana w wyznaczonym terminie i otrzymasz dzienniczek praktyk, który należy wypełnić zgodnie z instrukcją w trakcie trwania praktyk. Dzienniczek jest dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki i stanowi podstawę do jej zaliczenia.
 • Sprawdzone i podpisane porozumienie przez Dziekana stanowi już zawartą umowę pomiędzy Uczelnią a instytucją przyjmującą studenta na praktykę w związku z tym jeden egzemplarz porozumienia należy odebrać i przekazać do miejsca odbywanej praktyki
 • Niezłożenie w wyznaczonym terminie porozumienia wiąże się z niewydaniem karty okresowych osiągnieć studenta
 • Termin zaliczenia praktyk zostanie wyznaczony we wrześniu i będzie podany do wiadomości studentom na stronie internetowej i w gablotach

Praktyki studenckieSkierowania na praktyki

Do skierowania na praktykę należy dołączyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej firmy.

Architektura Wnętrz

praktyki budowlano-inwentaryzacyjnapraktyki budowlano-inwentaryzacyjna
praktyki dyplomowepraktyki dyplomowe

Architektura

praktyki budowlanepraktyki budowlane
praktyki inwentaryzacyjnepraktyki inwentaryzacyjne
praktyki dyplomowepraktyki dyplomowe

Budownictwo

praktyki budowlanepraktyki budowlane
praktyki specjalnościowepraktyki specjalnościowe
praktyki dyplomowepraktyka dyplomowa

Gospodarka Przestrzenna

praktyki inwentaryzacyjnepraktyki inwentaryzacyjne
praktyki projektowepraktyki projektowe
praktyki dyplomowepraktyki dyplomowe

Wzornictwo

praktyki dyplomowepraktyki dyplomowe

Grafika

praktyki projektowepraktyki projektowe
praktyki dyplomowepraktyki dyplomowe

Mechatronika

praktyki mechatronikapraktyki dla III/IV roku

Praktyki studenckieProgram praktyk

ANKIETY

AnkietyAnkieta dot. oceny praktyk studenckich


W związku z działaniami związanymi z Wewnętrznym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia oraz zgodnie z Regulaminem Praktyk Zawodowych informujemy, że praktyki zawodowe podlegają kontroli ze strony Uczelni.
Osobami uprawnionymi do kontroli praktyk zawodowych ze strony Uczelni są pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk studenckich oraz kierownicy Katedry, zgodnie z prowadzonymi na Wydziale kierunkami studiów:

Studia I stopnia


Opiekun/Kierownik kierunku

Kierunek

E-mail

dr inż. arch. Jakub Świerzawski/
dr inż. arch. Cezary Wawrzyniak
Architektura jakub.swierzawski@wst.com.pl
dr inż. arch. Teresa Biernot Architektura Wnętrz teresa.biernot@wst.com.pl
dr inż. Andrzej Mokrosz Budownictwo andrzej.mokrosz@wst.com.pl
mgr inż. arch. Sylwia Pawlikowska-Musiewicz Gospodarka przestrzenna sylwia.musiewicz@wst.com.pl
dr Tomasz Jędrzejko/
dr Artur Masternak
Grafika tomasz.jedrzejko@wst.com.pl
dr inż. Lucjan Kozielski Mechatronika lucjan.kozielski@wst.com.pl

Studia II stopnia


Opiekun/kierownik kierunku

Kierunek

E-mail

dr inż. arch. Kinga Palus/
dr inż. arch. Cezary Wawrzyniak
Architektura kinga.palus@wst.com.pl
dr inż. arch. Justyna Juroszek/
dr inż arch. Teresa Biernot
Architektura wnętrz justyna.jaroszek@wst.com.pl
mgr inż. Przemysław Smalec Budownictwo przemyslaw.smalec@wst.com.pl
© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie