Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Stypendia

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ z dnia 20.11.2018 r.

Od dnia 24 listopada 2018 (sobota) zapraszamy do Kwestury po odbiór decyzji w sprawie stypendiów.


Informacja z dnia 16.10.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków stypendialnych został przedłużony do dnia 31.10.2018 r. Wszelkich informacji udzielają Pełnomocnicy Rektora ds. stypendiów. Zapraszamy do kontaktu.


Informacja z dnia 5.09.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że Pełnomocnik Rektora ds. stypendiów będzie dostępny dla Państwa również w soboty (Dział Stypendiów, pokój A009) w następujących dniach:

 • 29 września od 9.00 do 14.00
 • 6 października od 8.30 do 14.30
 • 13 października od 8.30 do 14.30

Informacja o składaniu wniosków z dnia 27.07.2018r.

 • Wnioski o stypendia można składać w terminie od 15 września do 16 października 2018r. w Kwesturze.
 • Możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają wszyscy studenci WST niezależnie od systemu studiów.
 • Pytania w sprawie zasad przyznawania i wypłacania stypendiów:
 • O stypendia można się również ubiegać w Urzędach Miast w swoim mieście oraz w Urzędach Pracy.
 • Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń określa Regulamin pomocy materialnej dla studentów. ...pobierz

Uwaga!

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku (specjalności) studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku (specjalności) studiów, stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomoga nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat (6 semestrów). (art. 184 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).

Formy pomocy materialnej

 • stypendium socjalne
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora za wyniki w nauce
 • stypendium Rektora za wyniki w sporcie
 • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
 • zapomogi

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA

STYPENDIUM REKTORA:

Studenci, którzy starają się o stypendium Rektora za wyniki w nauce muszą posiadać wszystkie zaliczenia i egzaminy w pierwszych terminach (dopuszczalana jest jedna ocena niedostateczna). Średnia obliczana jest przez pracownika Dziekanatu, zgodnie z regulaminem studiów jest to średnia ważona.

STYPENDIUM SOCJALNE:

Dochód uprawniający do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej:

 • Rektor ustalił w roku akademickim 2018/2019 miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne – na nieprzekraczalną kwotę: 1051,70 zł netto.
 • Podstawowym dokumentem przy składaniu wniosku o stypendium socjalne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok kalendarzowy 2017.

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Stypendium przyznawane jest w danym roku akademickim na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie traci ważność w trakcie trwania roku akademickiego. Student musi okazać się nowym orzeczeniem.


Uwaga!

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku (specjalności) studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku (specjalności) studiów, stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomoga nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat (6 semestrów). (art. 184 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).


UWAGA! ZMIANA W REGULAMINIE:

Na prośbę Studentów i Samorządu Studenckiego zostały wprowadzone dwie istotne zmiany w regulaminie na rok akademicki 2018/2019 określającym zasady przyznawania stypendiów:

 • aby starać się o stypendium rektora dopuszczalne jest posiadanie jednej oceny niedostatecznej, a tym samym możliwość posiadania jednego egzaminu lub jednego zaliczenia w II terminie w danym roku akademickim
 • studenci działający w barwach uczelni – Akademickiego Związku Sportowego WST w Katowicach – mogą starać się o stypendium rektora za wyniki sportowe, jeżeli zajmą I, II lub III miejsce w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich lub międzynarodowych, indywidualnie bądź drużynowo bez wykazywania średniej ocen.

Stypendium od roku akademickiego 2017/2018 przyznawane jest na rok akademicki, jednakże kwota stypendium ustalana jest osobno na semestr zimowy i na semestr letni, a jej wysokość może ulec zmianie. Powyższa zmiana regulaminu spowodowana jest tym, że informację o wysokości przyznanej dotacji na dany rok kalendarzowy uczelnia otrzymuje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w miesiącu kwietniu.

WNIOSKI DO POBRANIA

Uwaga! Przy ubieganiu się o stypendium za wyniki w nauce nie ma konieczności wpisywania uzyskanych ocen oraz obliczania średniej - robi to pracownik Rektoratu.

Od roku akademickiego 2018/2019 dopuszczalana jest również jedna ocena niedostateczna.

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie