Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Stypendia

Informacja o składaniu wniosków z dnia 30.07.2019r.

 • Wnioski o stypendia można składać w terminie od 16.09.2019r. do 20.10.2019r. w Kwesturze.
 • Możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają wszyscy studenci WST niezależnie od systemu studiów.
 • Pytania w sprawie zasad przyznawania i wypłacania stypendiów:
 • O stypendia można się również ubiegać w Urzędach Miast w swoim mieście oraz w Urzędach Pracy.

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ z dnia 08.07.2019 r.

Uwaga!

Wnioski o przyznanie stypendium oraz nowy regulamin świadczeń dla studentów na rok akademicki 2019/2020 dostępny będzie na stronie internetowej od 1 września 2019 roku.

Wnioski będzie można składać w terminie od 16 września do 20 października 2019 r.


INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ z dnia 25.06.2019 r.

W związku z otrzymaniem decyzji o wysokości dotacji na fundusz pomocy materialnej dla studentów na rok 2019 Rektor WST w Katowicach wydał zarządzenie o wypłacie ostatniej transzy stypendium za miesiąc czerwiec w podwójnej wysokości.

Wypłata nastąpi najpóźniej do końca miesiąca czerwca 2019 r.

Dotyczy stypendium rektora, stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.


Formy pomocy materialnej

 • stypendium socjalne
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora (za wyniki w nauce)
 • stypendium Rektora (za wyniki w sporcie)
 • stypendium ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców
 • zapomogi

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA

STYPENDIUM REKTORA:

Studenci, którzy starają się o stypendium Rektora za wyniki w nauce muszą posiadać wszystkie zaliczenia i egzaminy w pierwszych terminach (dopuszczalana jest jedna ocena niedostateczna). Średnia obliczana jest przez pracownika Dziekanatu, zgodnie z regulaminem studiów jest to średnia ważona.

STYPENDIUM SOCJALNE:

Dochód uprawniający do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej:

 • Rektor ustalił w roku akademickim miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne – na nieprzekraczalną kwotę: 1051,70 zł netto.
 • Podstawowym dokumentem przy składaniu wniosku o stypendium socjalne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok kalendarzowy 2018.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Stypendium przyznawane jest w danym roku akademickim na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie traci ważność w trakcie trwania roku akademickiego. Student musi okazać się nowym orzeczeniem.


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie