Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczno-Artystyczna

Stypendia

Informacja wydziałowej komisji stypendialnej z dnia 17.11.2017r.

 • Decyzje w sprawie wniosków stypendialnych są do odbioru w Kwesturze. Prosimy o ich odbiór w godzinach urzędowania Rektoratu.

Informacja o składaniu wniosków z dnia 07.07.2017r.

 • Wnioski o stypendia można składać w terminie od 16 września do 15 października 2017r. w Kwesturze.
 • Możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają wszyscy studenci WST niezależnie od systemu studiów.
 • Pytania w sprawie zasad przyznawania i wypłacania stypendiów:
 • O stypendia można się również ubiegać w Urzędach Miast w swoim mieście oraz w Urzędach Pracy.
 • Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń określa Regulamin pomocy materialnej dla studentów. ...pobierz

Uwaga!

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku (specjalności) studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku (specjalności) studiów, stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomoga nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat (6 semestrów). (art. 184 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).

Formy pomocy materialnej

 • stypendium socjalne
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
 • zapomogi

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA

STYPENDIUM REKTORA:

Studenci, którzy starają się o stypendium Rektora muszą posiadać wszystkie zaliczenia i egzaminy w pierwszych terminach. Średnia obliczana jest przez pracownika Dziekanatu, zgodnie z regulaminem studiów jest to średnia ważona.

STYPENDIUM SOCJALNE:

Dochód uprawniający do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej:

 • Rektor ustalił w roku akademickim 2017/2018 miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne – na nieprzekraczalną kwotę: 1051,70 zł netto.
 • Podstawowym dokumentem przy składaniu wniosku o stypendium socjalne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok kalendarzowy 2016.

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Stypendium przyznawane jest w danym roku akademickim na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie traci ważność w trakcie trwania roku akademickiego. Student musi okazać się nowym orzeczeniem.


Uwaga!

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku (specjalności) studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku (specjalności) studiów, stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomoga nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat (6 semestrów). (art. 184 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).


UWAGA! ZMIANA W REGULAMINIE:

Stypendium od tego roku akademickiego przyznawane jest na rok akademicki, jednakże kwota stypendium ustalana jest osobno na semestr zimowy i na semestr letni, a jej wysokość może ulec zmianie. Powyższa zmiana regulaminu spowodowana jest tym, że informację o wysokości przyznanej dotacji na dany rok kalendarzowy uczelnia otrzymuje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w miesiącu kwietniu.

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 202 50 34, fax. 32 252 28 75, mail:
Wydział Zabrze, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 27 11 327, fax. 32 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie