Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczno-Artystyczna

Dyplomy

Terminarz obron 2017/2018Terminarz obron 2017/2018

Obrony dyplomówZagadnienia dyplomowe

Obrony dyplomówUchwała Rady Wydziału Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Nr 6/23/09/2015 z dnia 23.09.2015 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru karty wydania tematu pracy dyplomowej

§1

Rada Wydziału przyjęła uchwałę dotyczącą wprowadzenie karty tematu pracy dyplomowej.

§2

Karta wydaniu tematu pracy dyplomowej obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016.

§3

Termin złożenia karty wydania tematu pracy dyplomowej we właściwym Dziekanacie mija 30. listopada roku akademickiego, w którym przewidziana jest obrona pracy dyplomowej.

§4

Wzór karty stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik:

Obrony dyplomówUchwała Senatu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Nr 8/17/06/2012 z dnia 21.06.2012 roku w sprawie zatwierdzenia zasad dyplomowania

§1

Senat podjął uchwałę określającą i ujednolicającą zasady dyplomowania.

§2

Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem promotora - samodzielnego pracownika naukowego WST lub osoby uprawnionej przez Radę Wydziału WST.

§3

Temat pracy dyplomowej powinien być zgodny z kierunkiem studiów.

§4

Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony z promotorem nie później niż do końca pierwszego semestru seminarium dyplomowego, zatwierdzony przez Dziekana po uprzedniej akceptacji przez kierownika katedry wiodącej dla danego kierunku.

§5

Wymagania oraz zakres merytoryczny prac dyplomowych ustalają kierownicy katedr w porozumieniu z promotorami prac dyplomowych.

§6

Praca powinna składać się z następujących zasadniczych części:

 • Strona tytułowa zgodna z obowiązującym wzorem wraz z zatwierdzonym tytułem pracy (tj. podpis promotora z datą)
 • Oświadczenie studenta o samodzielnym sporządzeniu pracy dyplomowej – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
 • Oświadczenie promotora o opiece nad przygotowaną pracą dyplomową – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
 • Spis treści
 • Wstęp zawierający m.in. cel i zakres pracy dyplomowej
 • Przegląd literatury przedmiotu
 • Opis projektu odpowiedni do tematu pracy
 • Podsumowanie i wnioski
 • Bibliografia
 • Streszczenie w języku angielskim w przypadku prac dyplomowych dla studiów II stopnia oraz magisterskich
 • Załączniki - spis załączników
 • Elektroniczna wersja treści pracy na płycie CD (plansza graficzne w zapisie JPG)

§7

Wymogi dotyczące maszynopisu pracy dyplomowej:

 • format arkusza papieru: A4 (pisane dwustronnie),
 • czcionka: Times New Roman,
 • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt.,
 • odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
 • marginesy : górny : 2,5 cm; dolny : 2,5 cm; prawy : 1,5 cm; lewy : 3,5 cm
 • stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów),
 • każdy akapit należy rozpoczynać wcięciem 0,5 cm,
 • wszystkie strony pracy są uwzględniane w numeracji ciągłej, pierwsza strona jest stroną tytułową i nie jest numerowana, w numeracji stron należy stosować cyfry arabskie,
 • numer i tytuł tabeli w tekście umieszcza się nad tabelą,
 • numer i tytuł rysunku, fotografii lub wykresu w tekście umieszcza się pod rysunkiem, fotografią lub wykresem,
 • pod tabelą, rysunkiem lub wykresem należy umieścić źródło, które opisuje się podobnie jak przypisy, lecz bez skrótów, źródło powinno być pisane drukiem o dwa stopnie mniejszym niż tekst podstawowy.

§8

Pracę dyplomową należy złożyć w terminie obowiązującym w harmonogramie roku akademickiego. Niezłożenie pracy w wyznaczonym terminie skutkuje przeniesieniem obrony na kolejną sesję dyplomowania.

Złożenie pracy może nastąpić po uprzedniej akceptacji pracy przez Promotora. Wymagane jest pisemne potwierdzenie z datą przyjęcia na stronie tytułowej pracy.

§9

Wymagane dokumenty do przeprowadzenia procesu dyplomowania:

 • 3 egzemplarze części pisemnej pracy: jeden dla recenzenta i drugi w miękkiej oprawie (drukowany dwustronnie) dla celów archiwalnych z potwierdzeniem przyjęcia przez promotora należy złożyć w Dziekanacie, trzeci egzemplarz należy osobiście dostarczyć promotorowi
 • elektroniczna wersja treści pracy na płycie CD (plansza graficzne w zapisie JPG)-3 płyty dołączone do pracy pisemnej
 • jeden komplet plansz w teczce zamkniętej opisanej z przodu i na grzbiecie teczki - dotyczy studentów, którzy przygotowują plansze. Część graficzna obejmuje plansze formatu 70cm x 100 cm. Niedopuszczalne jest składanie plansz w teczce papierowej/kartonowej. Plansze należy przynieść w zamkniętej teczce w dniu egzaminu dyplomowego bezpośrednio na obronę.
 • indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta z końcowego semestru
 • 6 zdjęć dyplomowych (4,5 cm x 6,5 cm)
 • dowód osobisty wraz z jego kserokopią
 • zaświadczenie z Kwestury o niezaleganiu z płatnościami oraz zaświadczenie o uregulowaniu opłaty za proces dyplomowania

Brak któregoś z elementów powoduje automatyczne skierowanie obrony pracy dyplomowej na kolejną sesję.

§10

Termin obrony pracy dyplomowej wyznaczany jest przez Dziekana.

§11

 • Do egzaminu dyplomowego dyplomant możne przystąpić po uprzednim dopuszczeniu pracy dyplomowej przez recenzenta.
 • Recenzent składa recenzję pracy dyplomowej nie później niż na dwa dni przed wyznaczonym terminem obrony
 • Wzór oceny pracy dyplomowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§12

Szczegółowy przebieg egzaminu dyplomowego określa Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

§13

Studentów przygotowujących pracę dyplomową przed wejściem w życie niniejszej uchwały obowiązują dotychczasowe zasady.

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.10.2012 roku.

Podpisano
prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski
Rektor Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

załączniki:

Obrony dyplomówRozporządzenie Rektora Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Nr 18/WST/2012 z dnia 22.05.2011 roku w sprawie prac dyplomowych

§1

Studenci zobowiązani są do dostarczenia części graficznej pracy dyplomowej (plansz) w zamkniętej teczce w dniu egzaminu dyplomowego bezpośrednio na obronę.

§2

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 01.06.2012 r.

Obrony dyplomówUchwała Senatu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Nr 3/23/06/2012 z dnia 23.06.2015 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru oceny pracy dyplomowej

§1

Senat Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach przyjął uchwałę akceptującą nowy wzór oceny pracy dyplomowej.

§2

Przyjęty wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

załącznik:

Obrony dyplomówUchwała Senatu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Nr 7/22/12/2014 z dnia 16.12.2014 roku w sprawie wpisania dodatkowych informacji o absolwencie w suplemencie do dyplomu

W punkcie 6. suplementu do dyplomu istnieje możliwość wpisania informacji dodatkowych o absolwencie. Mogą to być informacje o zaliczonych praktykach ponadprogramowych oraz innych osiągnięciach.

§1

Senat Uczelni podjął uchwałę określającą warunki oraz procedurę przekazania przez studenta informacji dodatkowej do suplementu.

§2

Określono następujące warunki wpisania informacji dodatkowych:

 • Do suplementu wpisywane są tylko osiągnięcia udokumentowane, przekazane przez studenta wraz z pracą dyplomową do dziekanatu i zaakceptowane przez Dziekana właściwego Wydziału.
 • Dodatkowe osiągnięcia powinny mieć związek z realizowaną dyscyplina studiów.
 • Osiągnięcia świadczące o zdobyciu przez studentów dodatkowych umiejętności lub kompetencji dotyczą:
  • zaliczenia praktyk ponadprogramowych
  • udziału w kołach naukowych
  • wydania publikacji (efekt pracy w kołach naukowych)
  • udziału w samorządzie i organizacjach studenckich
  • udziału w projektach mobilności akademickiej
  • otrzymywania stypendium za wyniki w nauce
  • osiągnięć w sporcie akademickim
  • nagród w ramach studiów
  • udziału w konferencjach
  • inne potwierdzające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
 • Potwierdzeniem rodzaju aktywności jest podpis opiekuna lub kopie dokumentów.

§3

Określono następującą procedurę przygotowania i przekazania przez studenta:

 • Student pobiera formularz – ‘wniosek o wpisanie informacji dodatkowych w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów’
 • Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 • W formularzu student zapisuje informacje świadczące o zdobyciu dodatkowych umiejętności lub kompetencji pozostające w bezpośrednim związku z realizowanym tokiem studiów.
 • W przypadku braku informacji student wpisuje stwierdzenie – „nie dotyczy”
 • Wniosek należy podpisać.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik:

Obrony dyplomówUchwała Senatu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Nr 8/22/12/2014 z dnia 16.12.2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad procedury antyplagiatowej

§1

Senat przyjął uchwałę dotyczącą trybu i zasad funkcjonowania procedury antyplagiatowej w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

§2

Zgodnie z Regulaminem Studiów praca dyplomowa przeznaczona do obrony powinna być wykonana samodzielnie. W celu zapewnienia spełnienia powyższego wymogu ustala się zasady postępowania antyplagiatowego – procedurę antyplagiatową.

§3

Procedura antyplagiatowa dotyczy wszystkich prac dyplomowych powstających w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Przejście procedury antyplagiatowej jest warunkiem dopuszczenia pracy do obrony.

§4

 • Procedura obejmuje wszystkich studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach oraz osoby prowadzące prace dyplomowe.
 • Przedmiotem procedury jest opis procesu antyplagiatowego studentów realizujących studia pierwszego, drugiego oraz jednolite magisterskie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
 • Określa się ponadto zasady wykorzystania systemu plagiat.pl

§5

Warunki dopuszczenia do procedury antyplagiatowej:

 • Teksty prac dyplomowych przeznaczonych do obrony powinny być złożone w dziekanacie w postaci wydruku komputerowego oraz w formie pliku elektronicznego w formacie RTF, DOC (Microsoft Word) lub PDF (tylko takie prace, w których zawarty jest tekst możliwy do skopiowania i wklejenia), zapisanego na nośniku CD lub DVD, na co najmniej 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony.
 • Teksty prac w postaci wydruku komputerowego oraz w postaci pliku elektronicznego muszą być identyczne. Kontroli identyczności tekstów dokonuje pracownik dziekanatu, odbierający tekst od studenta. W przypadku stwierdzenia różnic między tekstami praca nie zostanie dopuszczona do procedury antyplagiatowej.
 • Prace dyplomowe będą sprawdzane pod kątem samodzielności ich wykonania przy wykorzystaniu elektronicznego systemu antyplagiatowego Plagiat.pl.

§6

Określa się następujący tryb sprawdzania samodzielności wykonania pracy dyplomowej:

 • Sprawdzenie prac polega na zidentyfikowaniu nieuprawnionych zapożyczeń dotyczących znaczących fragmentów tekstu.
 • Wprowadzenie tekstów sprawdzanych prac do systemu Plagiat.pl jest wykonywane przez pracowników dziekanatu.
 • Ocena, czy praca zawiera nieuprawnione zapożyczenia dokonywana jest na podstawie raportu podobieństwa generowanego przez system Plagiat.pl. /załącznik nr 1 do uchwały/
 • Ocena sprawdzanych prac ma charakter dwuetapowy.
  • Etap pierwszy jest obowiązkowy i polega na wprowadzeniu przez pracownika dziekanatu tekstu ocenianej pracy do systemu plagiat.pl.
  • Etap drugi jest dokonywany jest w przypadku prac, co do których istnieje podejrzenie dokonania nieuprawnionych zapożyczeń. Etap ten jest koordynowany przez promotora pracy i pełnomocnika dziekana ds. autorstwa prac studenckich lub inne wyznaczone przez Dziekana właściwego Wydziału osoby.
 • Prace kierowane są do drugiego etapu oceny gdy na podstawie oględzin raportu podobieństwa stwierdza się występowanie któregoś z poniższych zastrzeżeń:
  • Współczynnik podobieństwa (generowany przez system Plagiat.pl) wynosi co najmniej 50%
  • Współczynnik podobieństwa 2 (generowany przez system Plagiat.pl) wynosi co najmniej 5%
  • Praca zawiera długie fragmenty tekstu (co najmniej 50 słów) zidentyfikowane przez system Plagiat.pl jako „podobne”
  • Występuje duża ilość potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła
 • W przypadku braku występowania zastrzeżeń wymienionych w punkcie 5 praca zostaje uznana za samodzielną i kierowana jest do obrony wraz z potwierdzeniem w postaci raportu prawdopodobieństwa w wersji skróconej
 • W przypadku wystąpienia zastrzeżeń wymienionych w punkcie 5 Promotorowi oraz pełnomocnikowi dziekana ds. autorstwa prac studenckich przekazywany jest raport prawdopodobieństwa w wersji rozszerzonej. Promotor oraz pełnomocnik zobowiązani są do analizy raportu pod względem niesamodzielności i sformułowania odpowiedniego wniosku do Dziekana.
 • Jeżeli wynik analizy wymienionej w punkcie 7 stwierdza, że praca nie zawiera niedopuszczalnych zapożyczeń, Dziekan podejmuje decyzję o dopuszczeniu jej do obrony, a do pracy dołączany jest raport prawdopodobieństwa w wersji skróconej wraz z analizą parafowaną przez osoby oceniające. /załącznik nr 2 do uchwały/
 • Jeżeli wynik analizy wymienionej w punkcie 7 stwierdza, że praca zawiera niedopuszczalne zapożyczenia (plagiat), Dziekan podejmuje decyzję o nie dopuszczeniu jej do obrony, a wobec autora wszczyna jest postępowanie dyscyplinarne zgodne z art. art.211 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 25 lipca 2005 z późniejszymi zmianami.
 • Od decyzji Dziekana przysługuje odwołanie do Rektora.
 • Uchwała obowiązuje dla prac przygotowywanych od roku akademickiego 2015/2016.

załącznik:

Obrony dyplomówZARZĄDZENIE REKTORA nr 135/WST/2015 z dnia 01.07.2015 r. w sprawie warunków odbioru dyplomu ukończenia studiów

§1

Dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu wydawany jest w terminie 30 dni od daty ukończenia studiów (obrony pracy dyplomowej).

§2

 • Warunkiem odebrania dyplomu jest złożenie w Dziekanacie wypełnionej karty obiegowej absolwenta – załącznik nr 1 do zarządzenia.
 • Kartę obiegową absolwenta należy wydrukować dwustronnie.
 • Na karcie wymagane jest poświadczenie uregulowania wszystkich zobowiązań wobec wszystkich wymienionych jednostek (data, podpis/pieczątka).

§3

 • Na wniosek absolwenta uczelnia wydaje odpis dyplomu w języku obcym (angielski, niemiecki) w terminie 30 dni od dnia złożenie wniosku.
 • Wniosek należy złożyć w terminie do 30 dni od daty ukończenia studiów (obrony pracy dyplomowej) wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty.

załącznik:

Obrony dyplomówZARZĄDZENIE REKTORA nr 135/WST/2015 z dnia 01.07.2015 r. w sprawie warunków odbioru dyplomu ukończenia studiów

ZARZĄDZENIE REKTORA

nr 167/WST/2017

z dnia 18.05.2017 r.

w sprawie warunków odbioru dyplomu ukończenia studiów

§1

Dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu sporządzany i wydawany jest w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów (obrony pracy dyplomowej).

§2

 • Warunkiem odebrania dyplomu jest złożenie w Dziekanacie wypełnionej karty obiegowej absolwenta – załącznik nr 1 do zarządzenia.
 • Kartę obiegową absolwenta należy wydrukować dwustronnie.
 • Na karcie wymagane jest poświadczenie uregulowania wszystkich zobowiązań wobec wszystkich wymienionych jednostek (data, podpis/pieczątka).

  §3

 • Na wniosek absolwenta uczelnia wydaje dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na język obcy (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski).
 • Na wniosek absolwenta uczelnia wydaje odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
 • Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2 są wydawane w terminie 30 dni od dnia złożenie wniosku.
 • Wniosek należy złożyć wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty oraz fotografią.

§4

Traci moc zarządzenie nr 135/WST/2015 z dnia 01.07.2015 r.

załącznik:

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 202 50 34, fax. 32 252 28 75, mail:
Wydział Zabrze, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 27 11 327, fax. 32 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie