Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Dyplomy

Informacja dla dyplomantówInformacja dla dyplomantów

Terminy skladania prac dyplomowychTerminy składania prac dyplomowych

Terminarz obron 2019/2020Terminarz obron 2019/2020

Prosimy na bieżąco kontrolować, gdyż mogą jeszcze nastąpić przesunięcia.

Obrony dyplomówZagadnienia dyplomowe

Obrony dyplomówUchwała Rady Wydziału Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Nr 6/23/09/2015 z dnia 23.09.2015 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru karty wydania tematu pracy dyplomowej

§1

Rada Wydziału przyjęła uchwałę dotyczącą wprowadzenie karty tematu pracy dyplomowej.

§2

Karta wydaniu tematu pracy dyplomowej obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016.

§3

Termin złożenia karty wydania tematu pracy dyplomowej we właściwym Dziekanacie mija 30. listopada roku akademickiego, w którym przewidziana jest obrona pracy dyplomowej.

§4

Wzór karty stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik:

Obrony dyplomówUchwała Senatu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Nr 3/9/09/2017 z dnia 19.09.2017 roku w sprawie zatwierdzenia zasad dyplomowania

Obrony dyplomówRozporządzenie Rektora Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Nr 18/WST/2012 z dnia 22.05.2011 roku w sprawie prac dyplomowych

§1

Studenci zobowiązani są do dostarczenia części graficznej pracy dyplomowej (plansz) w zamkniętej teczce w dniu egzaminu dyplomowego bezpośrednio na obronę.

§2

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 01.06.2012 r.

Obrony dyplomówUchwała Senatu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Nr 3/23/06/2012 z dnia 23.06.2015 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru oceny pracy dyplomowej

§1

Senat Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach przyjął uchwałę akceptującą nowy wzór oceny pracy dyplomowej.

§2

Przyjęty wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

załącznik:

Obrony dyplomówUchwała Senatu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Nr 7/22/12/2014 z dnia 16.12.2014 roku w sprawie wpisania dodatkowych informacji o absolwencie w suplemencie do dyplomu

W punkcie 6. suplementu do dyplomu istnieje możliwość wpisania informacji dodatkowych o absolwencie. Mogą to być informacje o zaliczonych praktykach ponadprogramowych oraz innych osiągnięciach.

§1

Senat Uczelni podjął uchwałę określającą warunki oraz procedurę przekazania przez studenta informacji dodatkowej do suplementu.

§2

Określono następujące warunki wpisania informacji dodatkowych:

 • Do suplementu wpisywane są tylko osiągnięcia udokumentowane, przekazane przez studenta wraz z pracą dyplomową do dziekanatu i zaakceptowane przez Dziekana właściwego Wydziału.
 • Dodatkowe osiągnięcia powinny mieć związek z realizowaną dyscyplina studiów.
 • Osiągnięcia świadczące o zdobyciu przez studentów dodatkowych umiejętności lub kompetencji dotyczą:
  • zaliczenia praktyk ponadprogramowych
  • udziału w kołach naukowych
  • wydania publikacji (efekt pracy w kołach naukowych)
  • udziału w samorządzie i organizacjach studenckich
  • udziału w projektach mobilności akademickiej
  • otrzymywania stypendium za wyniki w nauce
  • osiągnięć w sporcie akademickim
  • nagród w ramach studiów
  • udziału w konferencjach
  • inne potwierdzające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
 • Potwierdzeniem rodzaju aktywności jest podpis opiekuna lub kopie dokumentów.

§3

Określono następującą procedurę przygotowania i przekazania przez studenta:

 • Student pobiera formularz – ‘wniosek o wpisanie informacji dodatkowych w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów’
 • Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 • W formularzu student zapisuje informacje świadczące o zdobyciu dodatkowych umiejętności lub kompetencji pozostające w bezpośrednim związku z realizowanym tokiem studiów.
 • W przypadku braku informacji student wpisuje stwierdzenie – „nie dotyczy”
 • Wniosek należy podpisać.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik:

Obrony dyplomówUchwała Senatu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Nr 8/22/12/2014 z dnia 16.12.2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad procedury antyplagiatowej

§1

Senat przyjął uchwałę dotyczącą trybu i zasad funkcjonowania procedury antyplagiatowej w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

§2

Zgodnie z Regulaminem Studiów praca dyplomowa przeznaczona do obrony powinna być wykonana samodzielnie. W celu zapewnienia spełnienia powyższego wymogu ustala się zasady postępowania antyplagiatowego – procedurę antyplagiatową.

§3

Procedura antyplagiatowa dotyczy wszystkich prac dyplomowych powstających w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Przejście procedury antyplagiatowej jest warunkiem dopuszczenia pracy do obrony.

§4

 • Procedura obejmuje wszystkich studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach oraz osoby prowadzące prace dyplomowe.
 • Przedmiotem procedury jest opis procesu antyplagiatowego studentów realizujących studia pierwszego, drugiego oraz jednolite magisterskie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
 • Określa się ponadto zasady wykorzystania systemu plagiat.pl

§5

Warunki dopuszczenia do procedury antyplagiatowej:

 • Teksty prac dyplomowych przeznaczonych do obrony powinny być złożone w dziekanacie w postaci wydruku komputerowego oraz w formie pliku elektronicznego w formacie RTF, DOC (Microsoft Word) lub PDF (tylko takie prace, w których zawarty jest tekst możliwy do skopiowania i wklejenia), zapisanego na nośniku CD lub DVD, na co najmniej 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony.
 • Teksty prac w postaci wydruku komputerowego oraz w postaci pliku elektronicznego muszą być identyczne. Kontroli identyczności tekstów dokonuje pracownik dziekanatu, odbierający tekst od studenta. W przypadku stwierdzenia różnic między tekstami praca nie zostanie dopuszczona do procedury antyplagiatowej.
 • Prace dyplomowe będą sprawdzane pod kątem samodzielności ich wykonania przy wykorzystaniu elektronicznego systemu antyplagiatowego Plagiat.pl.

§6

Określa się następujący tryb sprawdzania samodzielności wykonania pracy dyplomowej:

 • Sprawdzenie prac polega na zidentyfikowaniu nieuprawnionych zapożyczeń dotyczących znaczących fragmentów tekstu.
 • Wprowadzenie tekstów sprawdzanych prac do systemu Plagiat.pl jest wykonywane przez pracowników dziekanatu.
 • Ocena, czy praca zawiera nieuprawnione zapożyczenia dokonywana jest na podstawie raportu podobieństwa generowanego przez system Plagiat.pl. /załącznik nr 1 do uchwały/
 • Ocena sprawdzanych prac ma charakter dwuetapowy.
  • Etap pierwszy jest obowiązkowy i polega na wprowadzeniu przez pracownika dziekanatu tekstu ocenianej pracy do systemu plagiat.pl.
  • Etap drugi jest dokonywany jest w przypadku prac, co do których istnieje podejrzenie dokonania nieuprawnionych zapożyczeń. Etap ten jest koordynowany przez promotora pracy i pełnomocnika dziekana ds. autorstwa prac studenckich lub inne wyznaczone przez Dziekana właściwego Wydziału osoby.
 • Prace kierowane są do drugiego etapu oceny gdy na podstawie oględzin raportu podobieństwa stwierdza się występowanie któregoś z poniższych zastrzeżeń:
  • Współczynnik podobieństwa (generowany przez system Plagiat.pl) wynosi co najmniej 50%
  • Współczynnik podobieństwa 2 (generowany przez system Plagiat.pl) wynosi co najmniej 5%
  • Praca zawiera długie fragmenty tekstu (co najmniej 50 słów) zidentyfikowane przez system Plagiat.pl jako „podobne”
  • Występuje duża ilość potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła
 • W przypadku braku występowania zastrzeżeń wymienionych w punkcie 5 praca zostaje uznana za samodzielną i kierowana jest do obrony wraz z potwierdzeniem w postaci raportu prawdopodobieństwa w wersji skróconej
 • W przypadku wystąpienia zastrzeżeń wymienionych w punkcie 5 Promotorowi oraz pełnomocnikowi dziekana ds. autorstwa prac studenckich przekazywany jest raport prawdopodobieństwa w wersji rozszerzonej. Promotor oraz pełnomocnik zobowiązani są do analizy raportu pod względem niesamodzielności i sformułowania odpowiedniego wniosku do Dziekana.
 • Jeżeli wynik analizy wymienionej w punkcie 7 stwierdza, że praca nie zawiera niedopuszczalnych zapożyczeń, Dziekan podejmuje decyzję o dopuszczeniu jej do obrony, a do pracy dołączany jest raport prawdopodobieństwa w wersji skróconej wraz z analizą parafowaną przez osoby oceniające. /załącznik nr 2 do uchwały/
 • Jeżeli wynik analizy wymienionej w punkcie 7 stwierdza, że praca zawiera niedopuszczalne zapożyczenia (plagiat), Dziekan podejmuje decyzję o nie dopuszczeniu jej do obrony, a wobec autora wszczyna jest postępowanie dyscyplinarne zgodne z art. art.211 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 25 lipca 2005 z późniejszymi zmianami.
 • Od decyzji Dziekana przysługuje odwołanie do Rektora.
 • Uchwała obowiązuje dla prac przygotowywanych od roku akademickiego 2015/2016.

załącznik:

Obrony dyplomówZARZĄDZENIE REKTORA nr 167/WST/2017 z dnia 18.05.2017 r. w sprawie warunków odbioru dyplomu ukończenia studiów

ZARZĄDZENIE REKTORA

nr 167/WST/2017

z dnia 18.05.2017 r.

w sprawie warunków odbioru dyplomu ukończenia studiów

§1

Dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu sporządzany i wydawany jest w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów (obrony pracy dyplomowej).

§2

 • Warunkiem odebrania dyplomu jest złożenie w Dziekanacie wypełnionej karty obiegowej absolwenta – załącznik nr 1 do zarządzenia.
 • Kartę obiegową absolwenta należy wydrukować dwustronnie.
 • Na karcie wymagane jest poświadczenie uregulowania wszystkich zobowiązań wobec wszystkich wymienionych jednostek (data, podpis/pieczątka).

  §3

 • Na wniosek absolwenta uczelnia wydaje dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na język obcy (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski).
 • Na wniosek absolwenta uczelnia wydaje odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
 • Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2 są wydawane w terminie 30 dni od dnia złożenie wniosku.
 • Wniosek należy złożyć wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty oraz fotografią.

§4

Traci moc zarządzenie nr 135/WST/2015 z dnia 01.07.2015 r.

załącznik:

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie