AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Master of business administration - zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji- nowość, Katowice

Master of Business Administration - Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Organizacji- NOWOŚĆ

Master of business administration - zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji- nowość, Katowice

CEL STUDIÓW

Nadrzędnym celem studiów Master of Business Administration - zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji jest wykształcenie specjalistów, którzy będą potrafili łączyć tradycyjne umiejętności zarządzania biznesem z troską o aspekty ekologiczne, społeczne i ekonomiczne zrównoważonego rozwoju.

Ideą studiów jest dostarczenie Słuchaczom głębokiego zrozumienia zrównoważonego rozwoju, w tym związanych z nim koncepcji, teorii i praktyk. Słuchacze dowiedzą się, jak te aspekty wpływają na biznes i jak można je integrować w strategię organizacji. Studia skupiają się na rozwijaniu umiejętności zarządzania, takich jak przywództwo, planowanie strategiczne, zarządzanie projektami i komunikacja, które są niezbędne do efektywnego kierowania organizacją zorientowaną na zrównoważony rozwój. Program ma na celu przygotowanie Absolwentów do działania na międzynarodowych rynkach, z uwzględnieniem różnic kulturowych, regulacji i wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Studia te stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalistów, którzy mogą skutecznie kierować organizacjami w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.

ADRESACI STUDIÓW

Studia Master of Business Administration - zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji są adresowane głównie do osób, które już pracują zawodowo i chcą rozwijać swoje umiejętności zarządzania oraz zdobywać wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju, są to głównie przedsiębiorcy i menedżerowie, osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub prowadzące własne firmy. Program MBA skierowany jest także do osób które są zwolennikami zrównoważonego rozwoju i chcą pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie, aby mogli realnie przyczynić się do rozwiązywania globalnych problemów środowiskowych.

PROGRAM STUDIÓW:

Program studiów składa się z 9 modułów:

 • STRATEGIA I ZARZĄDZANIE – obejmujący m.in. tematykę nowoczesnych modeli biznesowych oraz strategii rozwoju organizacji i planowania biznesu,
 • PRAWO W BIZNESIE – obejmujący m.in. tematykę prawa gospodarczego i handlowego, prawa cywilnego i prawa pracy oraz prawa zamówień publicznych, a także elementy odpowiedzialności prawnej członków Rad Nadzorczych i Zarządów,
 • EKONOMIA I FINANSE – obejmujący m.in. tematykę ekonomii menedżerskiej, strategii finansowych i podatkowych, zarządzania finansami i ryzykiem finansowym, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej i controlingu, analizy ekonomiczno – finansowej oraz, pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
 • LEADERSHIP – obejmujący m.in. tematykę przywództwa oraz zarządzania talentami i kapitałem ludzkim, coachingu, networkingu oraz psychologii w biznesie i rozwoju odporności psychicznej,
 • MARKETING W BIZNESIE – obejmujący m.in. tematykę marketingu i badań marketingowych, PR i strategii marketingowych, języka perswazji i sztuki przygotowywania tekstów biznesowych oraz copywritingu w praktyce i storytellingu w reklamie i marketingu,
 • TRENING MENEDŻERSKI – obejmujący m.in. tematykę Design Thinking, rozwoju kariery zawodowej, wystąpień publicznych i autoprezentacji, budowanie zespołu, zarzadzanie zmianą i negocjacji w biznesie, komunikacji interpersonalnej i kreowania wizerunku Managera, worklife balance, komunikacji w środowisku międzykulturowym i międzypokoleniowym,
 • ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE – obejmujący m.in. tematykę wprowadzenia i regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, strategii i modeli biznesowych opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju, zrównoważonych zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw oraz podejścia GPM do zrównoważonego zarządzania projektami,
 • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A RAPORTOWANIE DANYCH – ESG – obejmujący m.in. tematykę dyrektywy CSRD: zrównoważony rozwój w raportowaniu niefinansowym spółek, elementów zrównoważonego rozwoju w standardach ISO 26000, SA 8000, SMETA, zrównoważonego rozwoju w raportach CSR, istotę, proces, standardów i wskaźników raportowania niefinansowego oraz zbierania i analizy danych na potrzeby raportowania niefinansowego,
 • NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA I PROBLEM SOLVING - obejmujący m.in. tematykę technik, narzędzi i podejść, które pomagają organizacjom efektywnie zarządzać zasobami, procesami i ludźmi, a także rozwiązywać różnorodne wyzwania i problemy biznesowe.

ABSOLWENT STUDIÓW:

Absolwent studiów Master of Business Administration - zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji to osoba wyposażona w kompleksową wiedzę i umiejętności, które pozwalają jej skutecznie zarządzać organizacjami, uwzględniając aspekty zrównoważonego rozwoju, potrafi planować, wdrażać i oceniać działania biznesowe, które przyczyniają się do osiągnięcia równowagi między efektywnością ekonomiczną a korzyściami społecznymi i ochroną środowiska. Absolwent posiada także umiejętność innowacyjnego i kreatywnego myślenia co pozwala mu na opracowywanie nowatorskich rozwiązań, które integrują cele biznesowe z celami zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym Absolwent studiów Master of Business Administration – zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

CERTYFIKATY:

Studia przygotowują do certyfikacji:

Certyfikat GPM-b(Green Project Management- Basic), który jest uznany na całym świecie jako standard kompetencji w zarządzaniu projektami zrównoważonymi. Potwierdza wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania zrównoważonych metod w zarządzaniu projektami, co umożliwia efektywną implementację zmian w realizowanych przedsięwzięciach na korzyść środowiska i społeczeństwa.

Koszt certyfikatu dla słuchaczy studiów: 199$ netto (cena regularna 299$ netto)

Więcej informacji na stronie: Certyfikacja - GPM EMEA (gpm-emea.org)

Certyfikat menadżera ds. raportowania danych niefinansowych – który odnosi się do procesu zbierania, analizy i publikacji informacji dotyczących działań i wpływu organizacji na aspekty społeczne, środowiskowe i zrównoważonego rozwoju. Te dane niefinansowe pomagają zainteresowanym stronom, takim jak inwestorzy, klienci, pracownicy i społeczeństwo, zrozumieć bardziej kompleksowy obraz działalności firmy poza jej wynikami finansowymi. Obejmuje to różnorodne kategorie informacji, takie jak:

 • Dane środowiskowe: Informacje dotyczące emisji gazów cieplarnianych, zużycia wody, zarządzania odpadami i innych aspektów wpływu firmy na środowisko naturalne.
 • Dane społeczne: Informacje na temat praktyk zatrudnienia, relacji z pracownikami, zarządzania łańcuchem dostaw, inwestycji społecznych i innych kwestii społecznych.
 • Dane zrównoważonego rozwoju: Informacje dotyczące działań związanych z zrównoważonym rozwojem, takie jak cele zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG), inicjatywy społecznej odpowiedzialności biznesu i innych programów zrównoważonego rozwoju.

Koszt certyfikatu: 600 zł

Certyfikat Green Belt Lean Six Sigma – który dowodzi ukończeniu szkolenia i zrozumieniu narzędzi i technik Lean Six Sigma na poziomie Green Belt. Lean Six Sigma to podejście do doskonalenia procesów biznesowych, które łączy w sobie zarówno metodologię Six Sigma, która skupia się na redukcji wariacji i błędów, jak i narzędzia Lean, które koncentrują się na eliminacji marnotrawstwa w procesach.

Koszt certyfikatu: 600 zł

KADRA:

dr hab. inż. Marek Jabłoński, prof. Uniwersytetu WSB MERITO w Poznaniu


Wykładowca akademicki, Prezes Zarządu renomowanej firmy OTTIMA plus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach założonej w 1999 roku. Wiceprezes Zarządu Południowego Klastra Kolejowego z siedzibą w Katowicach, jedynego klastra z Polski, który znajduje się w gronie członków założycieli Unikatowego Europejskiego Stowarzyszenia Klastrów Kolejowych (ERCI) zarejestrowanego z siedzibą w Brukseli. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Autor wielu innowacyjnych rozwiązań dla biznesu i przemysłu oraz kierownik lub członek zespołów projektowych dla ponad 1000 projektów eksperckich i doradczych w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Autor licznych monografii, publikacji, artykułów i koncepcji naukowych wydawanych w Polsce i na arenie międzynarodowej w prestiżowych wydawnictwach, m.in. Taylor & Francis Group - Routledge, Palgrave Macmillan, Springer Nature, Nova Publishers, IGI Global. Autor wielu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach o światowym zasięgu z wysokim wskaźnikiem Impact Factor. Wieloletni doradca polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania strategicznego i zarządzania finansami w tym modeli biznesu, zarządzania wartością, zarządzania wynikami, mechanizmów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zainteresowania naukowe skoncentrowane są m.in. na zagadnieniach projektowania nowoczesnych modeli biznesu, w tym cyfrowych modeli biznesu. Uznany ekspert w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym oraz szerokiej problematyki technologii transportu kolejowego.

marek.jablonski@ottima-plus.com.pl


dr hab. inż. Adam Jabłoński, prof. Uniwersytetu WSB MERITO w Poznaniu


Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu WSB MERITO w Poznaniu.

Wykładowca akademicki, Wiceprezes Zarządu renomowanej firmy OTTIMA plus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach założonej w 1999 roku. Prezes Zarządu Południowego Klastra Kolejowego z siedzibą w Katowicach, jedynego klastra z Polski, który znajduje się w gronie członków założycieli Unikatowego Europejskiego Stowarzyszenia Klastrów Kolejowych (ERCI) zarejestrowanego z siedzibą w Brukseli. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Aktywny uczestnik projektu badawczego w ramach programu HORYZONT 2021-2027 pn. „Supporting and standardizing climate services in Europe and beyond”, który jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum złożone z 31 podmiotów. Autor wielu innowacyjnych rozwiązań dla biznesu i przemysłu oraz kierownik lub członek zespołów projektowych dla ponad 1000 projektów eksperckich i doradczych w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Autor licznych monografii, publikacji, artykułów i koncepcji naukowych wydawanych w Polsce i na arenie międzynarodowej w prestiżowych wydawnictwach, m.in. Taylor & Francis Group - Routledge, Palgrave Macmillan, Springer Nature, Nova Publishers, IGI Global. Autor wielu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach o światowym zasięgu z wysokim wskaźnikiem Impact Factor. Wieloletni doradca polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania strategicznego i zarządzania finansami w tym modeli biznesu, zarządzania wartością, zarządzania wynikami, mechanizmów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zainteresowania naukowe skoncentrowane są na zagadnieniach projektowania nowoczesnych modeli biznesu, w tym szczególnie cyfrowych modeli biznesu. Uznany ekspert w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym oraz szerokiej problematyki technologii transportu kolejowego.

adam.jablonski@ottima-plus.com.pl


dr hab. Anna Adamus Matuszyńska, prof. UE w Katowicach

Socjolog, specjalista zarządzania komunikacją, profesor uczelniany w Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Trener i szkoleniowiec w zakresie komunikowania, public relations, zarządzania zespołami oraz raportowania niefinansowego i ESG. W latach 1994-95 stypendystka Uniwersytetu w Cambridge, w 1994 – 1999 członek międzynarodowego zespołu badawczego w Uniwersytecie w Cambridge, stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars w roku 1997, stypendystka Leverhulme Foundation w 2000/2001. Organizator V European Conference on Peacemaking and Conflict Resolution w Katowicach we wrześniu 2001, współorganizator cyklicznej konferencji: PR Forum. Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Uczestnik międzynarodowych konferencji i sympozjów, ekspert kilku projektów europejskich. Trener i konsultant agencji public relations, firm doradczych i szkoleniowych w zakresie public relations, zarządzania i komunikowania. Zrealizowała liczne projekty doradcze i szkoleniowe. Autorka publikacji z zakresu konfliktu społecznego, zarządzania personelem, public relations. Doświadczenie w dziedzinie prowadzenia szkoleń: Szkolenia w zakresie: sprzedaży, negocjacji, public relations, budowania wizerunku, komunikowania interpersonalnego, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, zarządzania zespołami, zarządzania konfliktami, ESG i raportowania niefinansowego, między innymi dla: banków: PKO BP; PKO S.A.; ING BSL; BZ WBK; Banki Spółdzielcze, NB, Kredyt Banku, Millenium Bank; firm m.in.: Hotel Sheraton, ENION, OTIS, BMW, GINO ROSSI, PGNiG, INSTANTA, KRD,ZRE, Vattenfall, Partner Serwis sp. z o.o., Sudzucker Polska S.A.; ZWiK sp. z o.o. w Zabrzu, BWI sp. z o.o., Hochtief Polska, Fluor S.A., HOOP Polska sp. z o.o., ECO SA, Valeo Autosystemy Sp. z o.o., ECO S.A.. PERN Przyjaźń S.A., KOPEX S.A., PKP PLK S.A.; ALIPLAST i wielu innych; organizacji samorządowych takich jak: Urząd Miasta Gliwice, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Małopolski Urząd Marszałkowski, i innych; instytucje ochrony zdrowia: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach; Śląska Izba Lekarska.


Marcin Szota


Absolwent Politechniki Śląskiej na wydziale Inżynierii Materiałowej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej na wydziale Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Przedsiębiorczość i Zarządzanie Firmą Wyższej Szkoły Humanitas, oraz uzyskał tytuł Executive MBA, Akademii WSB. Od 2008 specjalizuje się w optymalizacji procesów biznesowych metodami Lean, Six Sigma oraz Kaizen. Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt. Doświadczony w budowaniu zespołów interdyscyplinarnych ukierunkowanych na optymalizację procesów, coach Liderów Projektów. Prowadził audyty zewnętrzne 5S oraz szkolenia z zakresu m.in. Six Sigma (poziom Yellow, Green i Black Belt), SPC, MSA, SMED, Kaizen, Value Stream Mapping, oraz TPM dla międzynarodowych firm produkcyjnych. Koordynował projekty na poziomie Green oraz Black Belt. Budował strategię i wskaźniki strategiczne, operacyjne, oraz optymalizował procesy z oszczędnością na rocznym poziomie VPC 2%. Wykładowca akademicki metod Lean i Six Sigma na Politechnice Śląskiej, Akademii WSB, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości, Uczelni Łazarskiego (Quality MBA), oraz Akademii Śląskiej.


Ewa Palarczyk


Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz studiów podyplomowych na Politechnice Śląskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej oraz wielu programów menedżerskich, m.in. w IMD w Lozannie. Ewa Palarczyk wykorzystuje unikalne połączenie 20+ letniego doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu strategii biznesowych, zarządzania projektami oraz zrównoważonego rozwój i ESG, aby wspierać liderów i organizacje w osiąganiu celów biznesowych, społecznych i środowiskowych. Wiedzę i umiejętności w zarządzaniu projektami zdobywała w kraju i za granicą, realizując, przygotowując i nadzorując dziesiątki projektów, w tym mega inwestycje, m.in. jako Dyrektor Wykonawczy ds. Projektów Inwestycyjnych w TAURON Polska Energia S.A., Prezes Zarządu TAURON Ekoenergia sp. z o.o., członek Komitetu Inwestycyjnego Grupy TAURON oraz członek wielu rad nadzorczych, Dyrektor Oddziału KOPEX S.A. w Turcji. Przez szereg lat uczestniczyła w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu strategii korporacyjnej, CSR, inwestycyjnej.

Ewa Palarczyk posiada również bogate doświadczenie trenerskie i dydaktyczne, a także doradzając i rozwijając kompetencje zarządzania projektami i zrównoważonego rozwoju w wielu dużych firmach, głównie przemysłowych. Jako Prezes Zarządu GPM EMEA, promowała zrównoważone zarządzanie projektami w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce. Jest także autorką publikacji i prelegentem na licznych konferencjach w zakresie zarządzania projektami i zrównoważonego rozwoju.

kierunek
Master of Business Administration - Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Organizacji

rodzaj studiów
studia podyplomowe

tryb studiów
hybrydowa (1-2 zjazdy stacjonarne w semestrze) zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, przeciętnie 2-3 razy w miesiącu

czas trwania:
1,5 roku ( 3 semestry)

czesne za semestr:
3 900 zł (3 raty x 1 370 zł )

opłata wpisowa:
0,00 zł

DOFINANSOWANIE KURSÓW I SZKOLEŃ
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS): tutaj

WARUNKI REKRUTACJI

rekrutacja online

Kontakt:

mgr Ewelina Muszyńska-Zaczkowska
Tel. 885-399-800
e-mail:

Zobacz zdjęcia


PARTNERZY:
© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie