Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | MedycznaBudowa i oposażenie w aparaturę specjalistyczną PN-T Silesia w Katowicach - w ramach Centrum biurowo usługowego Brynów Center I - świadczącego usługi w zakresie innowacji i transferu technologii.

Unia Europejska wspiera rozój Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

31 sierpnia 2012 roku Nasza Uczelnia podpisała Umowę o dofinansowanie projektu pt.: Budowa i doposażenie w aparaturę specjalistyczną PN-T Silesia w Katowicach - w ramach Centrum biurowo-usługowego Brynów Center II - świadczącego usługi w zakresie innowacji i transferu technologii. Umowa była uwieńczeniem, trwającej od września 2011 roku, procedury aplikacyjnej w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na naszą nową inicjatywę - utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego (dalej: PN-T).

PN-T został utworzony Uchwałą Senatu w czerwcu 2011 roku jako podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, pełniąca funkcję Instytucji Otoczenia Biznesu, działająca na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. PN-T powołany został w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej Naszej Uczelni oraz świadczenia usług badawczych, o których mowa w § 3 Statutu WST w Katowicach.

Projekt dofinansowany w ramach Priorytetu I, Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zakłada budowę i doposażenie w aparaturę specjalistyczną siedziby Parku, która ma powstać w Katowicach przy ul. Gawronów w ramach budowy obiektu biurowo-usługowego Brynów Center I. Całkowita wartość projektu wynosi: 34 405 567,38 PLN, w tym koszty kwalifikowane: 23 733 983,64 PLN z czego 40% stanowi dotacja w wysokości: 9 493 593,45 PLN.

Główne zadanie inwestycyjne projektu zakłada budowę 6-cio kondygnacyjnego budynku (parter + 3 piętra oraz dwa poziomy parkingów podziemnych) o całkowitej powierzchni 11 196 m2. Osobnymi zadaniami projektu jest zakup wyposażenia PN-T , w tym sprzętu specjalistycznego do laboratorium mechatroniki. Nowy obiekt infrastrukturalny będzie przyjazny dla środowiska oraz dostępny dla osób niepełnosprawnych, a w zakresie zainstalowanego i uruchomionego sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia będzie realizował założenia polityki społeczeństwa informacyjnego - zgodne z politykami horyzontalnymi UE.

Rysunek 1: Siedziba Parku Naukowo-Technologicznego SILESIA w Katowicach

Celem ogólnym projektu jest transfer technologii i innowacyjności wśród przedsiębiorców regionu województwa śląskiego poprzez wzmocnienie potencjału jednostki naukowej - tu: WST w Katowicach - świadczącej usługi w zakresie transferu innowacji i technologii.

Celami bezpośrednimi projektu są:

 • Budowa infrastruktury potrzebnej do świadczenia usług w zakresie transferu technologii i innowacyjności.
 • Doposażenie w aparaturę specjalistyczną Centrum Transferu Technologii "Silesia".
 • Wprowadzenie nowych usług świadczonych przez Centrum Transferu Technologii "Silesia".
 • Wprowadzenie nowych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorstw przez Centrum Transferu Technologii "Silesia".
 • Zwiększenie liczby projektów badawczych.
 • Wdrożenie innowacji i/lub technologii opracowanych w szczególności przez studentów WST Katowice do działalności gospodarczej przedsiębiorców z województwa śląskiego.

Efektem (produktem) realizacji projektu będzie wybudowany oraz doposażony w aparaturę specjalistyczną nowy Park Naukowo-Technologiczny w Katowicach przy ul. Gawronów, z Centrum Transferu Technologii, laboratorium mechatroniki oraz powierzchniami biurowo-usługowymi do wynajęcia - czyli Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB).

Projekt zakłada realizację 5 głównych zadań:

 • Zadanie 1: Wytworzenie środków trwałych - Budowa.
 • Zadanie 2: Nabycie aparatury specjalistycznej- wyposażenia części badawczej IOB.
 • Zadanie 3: Nabycie wyposażenia technicznego do prac biurowych.
 • Zadanie 4: Nabycie wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowanie.
 • Zadanie 5: Promocja projektu.

Wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL bezpośrednio przyczyniło się do wzmocnienia potencjału Naszej Uczelni, umożliwiając nam rozpoczęcie nowej działalności w zakresie transferu innowacji i technologii, uzupełniającej działalność edukacyjną na kierunkach technicznych.
Działalność PN-T koncentrować się będzie na świadczeniu usług doradczych, szkoleniowych oraz informacyjnych w zakresie działań wspierających transfer i komercjalizację innowacyjnych technologii. Projekty badawcze będą realizowane przez Centrum Transferu Technologii (CTT), wchodzące w skład struktury PN-T. Działania badawczo-rozwojowe (B+R) prowadzone będą z wykorzystaniem aparatury specjalistycznej w pomieszczeniach o charakterze laboratoriów, usytuowanych na 3. piętrze budowanego w ramach projektu budynku.

Działalnością towarzyszącą będzie działalność badawczo- rozwojowa (B+R), w tym realizacja projektów badawczych w części laboratoryjnej, wyposażonej w ramach przedmiotowego projektu. Zakres funkcji realizowanych przez PN-T "Silesia" będzie przyporządkowany do poszczególnych kondygnacji w budynku, który powstanie w wyniku realizacji projektu. Poniżej opisano funkcjonalności w podziale na poszczególne piętra:


 • Parter:
  budynek w części parterowej zostanie przeznaczony na wynajem pod działalność usługowo - handlową.
 • Piętro 1:
  na powierzchni 1786,03 m2 zlokalizowane będą zespoły pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem na wynajem dla firm i instytucji o profilu innowacyjnym i technologicznym. Dochód z tej działalności będzie przeznaczony na cele statutowe PN-T "Silesia".
 • Piętro 2:
  siedziba PN-T "Silesia", w ramach której świadczone będą usługi skierowane zarówno do naukowców, jak i przedsiębiorców (w tym młodych, rozpoczynających działalność) oraz konsorcjów naukowo-biznesowych i instytucji badawczo - rozwojowych.
 • Piętro 3:
  część badawczo - rozwojowa przeznaczona na pomieszczenia laboratoryjne; w początkowej fazie (objętej przedmiotowym projektem) wyposażonej w aparaturę specjalistyczną do prowadzenia działalności B+R w zakresie mechatroniki; docelowo - z innych programów pomocowych - wyposażenie będzie uzupełnianie o nowe kierunki naukowe, w szczególności te wymienione w załączniku 1 do Uchwały nr 4/2007 Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie identyfikacji kierunków rozwoju technologicznego województwa śląskiego do roku 2020.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 40-555 Katowice, ul. Rolna 43
Park Naukowo-Technologiczny SILESIA w Katowicach


Osoba do kontaktu: Ewelina Muzyk-Dzieża, mail: , tel.: +48 721 060 610
Statut

Instytucji Otoczenia Biznesu Parku Naukowo-Technologicznego "Silesia" w Katowicach


Rozdział 1. - Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawą działania IOB Parku Naukowo Technologicznego "Silesia" w Katowicach jest:

 • Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 85, poz. 719).2)
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.);
 • niniejszy Statut.

§ 2

Siedzibą Parku Naukowo-Technologicznego "Silesia" jest Miasto Katowice.

§ 3

Park Naukowo-Technologiczny "Silesia" jest jednostką organizacyjną Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

§ 4

Ilekroć w przepisach Statutu używa się określenia:

§ 5

Ilekroć w przepisach Statutu używa się określenia:

 • PN-T - należy przez to rozumieć Park Naukowo-Technologiczny "Silesia"
 • Dyrektor – należy przez to rozumieć Dyrektora Parku Naukowo-Technologicznego "Silesia"
 • Rada Programowa - należy przez to rozumieć Radę Programową Park Naukowo-Technologiczny "Silesia".
 • WST - należy przez to rozumieć Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach

Rozdział 2. - Cele i przedmiot działania PN-T


 • Cele działania PN-T:
  • wzrost zasobności przedsiębiorstw i instytucji naukowo-badawczych zrzeszonych w IOB poprzez zarządzanie wiedzą i technologią sprzyjającą powstawaniu i wzroście liczby firm działających w oparciu o innowacje w wyniku procesów inkubacji i spin- off ,
  • zapewnienie wysokiej jakości usług oraz przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami,
  • oferowanie przedsiębiorcom, wykorzystującym nowe technologie, usług w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne,
  • stwarzanie przedsiębiorcom możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych
  • realizacja projektów i działań w zakresie energooszczędności i pasywności energetycznej budynków oraz wykorzystanie innowacyjnych technologii w zakresie wytwarzania, przetwarzania energii, w tym budowa i zarządzanie instalacjami OZE
 • Przedmiotem działania PN-T jest promowanie oraz popieranie rozwoju innowacji i konkurencyjności, świadczenie usług w zakresie: doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, stwarzanie przedsiębiorcom możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych oraz zarządzanie infrastrukturą techniczną, w tym instalacjami OZE.
 • Zakres działania PN-T obejmuje w szczególności:
  • funkcje infrastrukturalne związane z wynajmem powierzchni dla przedsiębiorstw;
  • działalność umożliwiającą przepływ informacji naukowych pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami z województwa śląskiego , w ramach Centrum Transferu Technologii.
  • działalność wdrożeniową laboratoriów Technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, w tym laboratoria mechatroniki, służące absolwentom WST w Katowicach, pracownikom naukowym oraz naukowcom, a także przedsiębiorcom, którzy będą mogli korzystać z laboratoryjnego sprzętu i usług; wyposażenie i infrastruktura laboratoriów w ramach PN-T nie będzie wykorzystywana na cele edukacyjne;
  • działalność gospodarczą podejmowaną w przedmiocie działalności PN-T, uszczegółowioną w odrębnych dokumentach rejestrowych i/lub koncesyjnych.

Rozdział 3. - Organizacja PN-T

§ 6

 • 1. PN-T kieruje oraz reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.
 • Dyrektor działa w zakresie udzielonych przez Rektora WST pełnomocnictw oraz na podstawie planu finansowego.
 • Dyrektor reprezentuje PN-T na zewnątrz.

§ 7

 • Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Księgowego oraz komórek organizacyjnych/działów PN-T.
 • Dyrektor podejmuje decyzje w formie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, instrukcji oraz poleceń służbowych.
 • Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w PN-T pracowników.

§ 8

 • Szczegółową strukturę organizacyjną PN-T, podział czynności i odpowiedzialności zatrudnionych osób określa Regulamin Organizacyjny PN-T.
 • Regulamin organizacyjny PN-T zatwierdzany jest przez Założyciela i Rektora WST.

Rozdział 4. - Gospodarka finansowa PN-T

§ 9

 • Podstawą gospodarki finansowej PN-T jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
 • PN-T pokrywa swoje wydatki z uzyskanych w ramach swojej działalności dochodów.
 • Prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej odbywa się zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 • Prowadzenie sprawozdawczości i innych dokumentów rozliczeniowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na zlecenie Założyciela lub Rektora WST.
 • PN-T prowadzi odrębny rachunek bankowy.
 • Majątek znajdujący się w zasobach PN-T stanowi własność WST.
 • PN-T przeznacza zysk na cele statutowe – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 85, poz. 719)

Rozdział 5. - Rada Programowa PN-T

§ 10

 • Rada Programowa PN-T jest organem o charakterze doradczym.
 • Członków Rady powołuje i odwołuje Rektor WST.
 • Zadania oraz sposób powołania i odwołania jej członków określi Regulamin nadany przez Rektora WST.
 • Z tytułu udziału w posiedzeniach Rady członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Rozdział 6. - Nadzór nad PN-T

§ 11

 • Nadzór nad działalnością PN-T sprawuje Rektor WST.
 • Rektor WST zatwierdza roczny plan rzeczowo-finansowy PN-T, strukturę i organizację oraz określa kierunki działania PN-T, a także dokonuje oceny działalności pod kątem wykonywanych zadań.

Rozdział 7. - Postanowienia końcowe

§ 12

Zmiany niniejszego statutu są dokonywane na podstawie Zarządzeń Rektora WST.

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie