Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | MedycznaRewitalizacja budynku szkoły w Zabrzu na potrzebu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach szansą na rozwój edukacyjny, społeczny, kulturalny i gospodarczy.

Unia Europejska wspiera rozój Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

W kwietniu 2011 roku Nasza Uczelnia otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu pt. "Rewitalizacja budynku szkoły w Zabrzu na potrzeby Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach szansą na rozwój edukacyjny, społeczny, kulturalny i gospodarczy". 07 kwietnia 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego, podjął Uchwałę nr 866/38/IV/2011 o wyborze projektów do dofinansowania, w ramach Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja- „duże miasta” Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych VI Priorytetu Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Całkowita koszt realizacji naszego projektu wynosi 12 452 407.22 PLN, a kwota dofinansowania 10 584 546,13 PLN, co stanowi 85 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.


rewitalizowany budynek w zabrzu – stan poprzedni
Rysunek 1. Rewitalizowany budynek w Zabrzu – stan dotychczasowy

rewitalizowany budynek w zabrzu – wizualizacja
Rysunek 2. Rewitalizowany budynek w Zabrzu – wizualizacja

Projekt obejmuje rozbudowę i kompleksowy remont niezagospodarowanego, zabytkowego budynku wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia oraz zakup niezbędnego wyposażenia Ośrodka Kultury i Edukacji WST w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 3-5 znajdującego się na obszarze rewitalizowanym.

Celem ogólnym realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej Zabrza poprzez remont i rozbudowę zabytkowego, niezagospodarowanego budynku w obszarze rewitalizowanym z jego adaptacją na cele społeczne, kulturalne gospodarcze i edukacyjne. Celem bezpośrednim projektu jest gentryfikacja społeczna, kulturowa i ekonomiczna, tracącego atrakcyjność centrum Zabrza oraz podniesienie wartości substancji miejskiej poprzez remont i rozbudowę zabytkowego, niezagospodarowanego, niszczejącego budynku wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i uruchomienie w nim Ośrodka Kultury i Edukacji WST , co przyczyni się do likwidacji występujących problemów gospodarczych, społecznych, edukacyjnych i kulturalnych na obszarze rewitalizowanym.

Projekt obejmuje realizację 9 głównych zadań:

 • Zadanie 1. Przygotowanie projektu
 • Zadanie 2. Roboty konstrukcyjne
 • Zadanie 3. Roboty adaptacyjne, wykończeniowe i instalacyjne
 • Zadanie 4. Nadbudowa dodatkowej kondygnacji
 • Zadanie 5. Elementy pozostałych prac oraz zagospodarowanie terenu
 • Zadanie 6. Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego
 • Zadanie 7. Zakup mebli i wyposażenia
 • Zadanie 8. Zarządzenie projektem i nadzór
 • Zadanie 9. Promocja projektu

Realizacja projektu przewidywana jest w latach 2011 - 2012 r. przy czym, faza przygotowawcza projektu (Zadanie 1), polegająca na opracowaniu projektu koncepcyjnego wykonania robót budowlanych, opisie technicznym budynku i analizach specjalistycznych, studium wykonalności, projektu budowlanego i projektów wykonawczych oraz uzyskaniu niezbędnych pozwoleń została rozpoczęta w 2010 roku.

W wyniku realizacji projektu nastąpi remont i rozbudowa niezagospodarowanego budynku byłej szkoły w rewitalizowanym obszarze miasta Zabrze. Projekt zakłada remont 3 kondygnacyjnego budynku oraz jego rozbudowę o dodatkową kondygnację o powierzchni 390,61 m2.

W ramach projektu spełnione zostaną cele społeczno-kulturalne, gospodarcze i edukacyjne poprzez następujące działania:

 • Uruchomienie społecznej poradni psychologicznej
 • Uruchomienie społecznej poradni prawnej
 • Uruchomienie biura karier
 • Organizacja szkoleń komputerowych z zakresu podstaw oprogramowania biurowego i obsługi komputera
 • Organizacja kursów florystycznych
 • Organizacja kursów przedsiębiorczości
 • Zorganizowanie Letniego Ogrodu Sztuki przed budynkiem WST
 • Uruchomienie bezprzewodowego Internetu
 • Organizacja Fashion Day in Zabrze
 • Organizacja dwudniowego Festiwalu Filmowego
 • Organizowanie Konkursu fotograficznego
 • Organizowanie warsztatów tańca, aktorstwa i fotografii
 • Organizowanie warsztatów (np. aktorskich, fotograficznych, rysunku)
 • Uruchomienie galerii wystawowej w rewitalizowanym budynku Ośrodka WST
 • Otwarcie mini kawiarenki internetowej
 • Uruchomienie Uniwersytetu Dziecięcego
 • Prowadzenie kształcenia na kierunkach techniczno –artystycznych

Nowe obiekty będą przyjazne dla środowiska oraz dostępne dla osób niepełnosprawnych, co jest zgodne z politykami horyzontalnymi UE.

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie