Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | MedycznaKompleksowy program rozwoju Uczelni szansą dla lepszego rozwoju studentów i Uczelni

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wartość projektu: 7 998 721,13 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 7 758 759,47 zł.

Cel projektu: Wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania w Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach poprzez:

 • opracowanie i realizację 3 zmodyfikowanych programów kształcenia na kierunkach:
 • Gospodarka Przestrzenna
 • Architektura
 • Architektura
 • realizację wsparcia dla studentów w postaci trzech elementów:
 • szkoleń certyfikowanych i zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje,
 • wizyt studyjnych,
 • spotkań z pracodawcami w ramach form aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami
 • realizację warsztatów podnoszących komp. kadry kierowniczej i admin , dydaktycznej a także wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania i zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia
 • w okresie od 01.05.2019 do 30.04.2023 prowadzących do:

 • zwiększenia dostępności do programów kształcenia dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności i podniesienie kompetencji praktycznych odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, dla studentów na 3 kierunkach objętych wsparciem w projekcie, a w konsekwencji do zwiększenia efektywności zatrudnieniowej studentów WST ,
 • podniesienia kompetencji: zawod. i/lub analit. i/lub komunik. i/lub przeds., a w konsekwencji do zwiększenia efektywności zatrudnieniowej studentów WST
 • wsparcia procesów kształcenia i zarządzania na Uczelni, w tym podniesienia kompetencji osób należących do kadry kierowniczej i administracyjnej i osób należących do kadry dydaktycznejZapytania ofertoweZapytania ofertowe


Zapytania ofertowe 14.08.2019 - Zapytanie ofertowe "Modyfikacja programu kształcenia, przygotowanie sylabusów, opracowanie materiałów dydaktycznych, korekta językowa i edytorska na kierunku Architektura studia I oraz II stopnia"

Wskazanie wybranych ofert, które uzyskały największą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w zapytaniu ofertowym:

1. Modyfikacja programów kształcenia:

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wymagane są min. 3 osoby w zespole zmieniającym programy kształcenia.

W związku z powyższym do realizację zadania wskazani są:

 • Barbara Uherek-Bradecka
 • Jakub Świerzawski
 • Aleksander Ostenda

2. Opracowanie sylabusów, opracowanie materiałów dydaktycznych, sprawdzenie zgodności materiałów oraz korekta – do realizacji zadań wskazane zostały osoby wymienione poniżej:

 • Architektura I stopnia - przedmioty:
  • Budowanie środowiska (modelu) cyfrowego do celów analitycznych i projektowych. Brak złożonych ofert.
  • Rozwój zrównoważony w architekturze. Wybór oferty - Barbara Uherek-Bradecka.
 • Architektura II stopnia - przedmioty:
  • Rozwiązania futurystyczne w projektowaniu środowiska człowieka oraz Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w zawodzie architekta. Wybór oferty - Jakub Świerzawski.
  • Optymalizacja rozwiązań i procesów w zawodzie architekta. Wybór oferty - Barbara Uherek-Bradecka

  Na zadania z brakiem ofert Zamawiający dokona wyboru Wykonawców z wyłączeniem zasady konkurencyjności.Zapytania ofertowe 14.08.2019 - Zapytanie ofertowe "Modyfikacja programu kształcenia, przygotowanie sylabusów, opracowanie materiałów dydaktycznych, korekta językowa i edytorska na kierunku Gospodarka Przestrzenna"

Wskazanie wybranych ofert, które uzyskały największą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w zapytaniu ofertowym:

1. Modyfikacja programów kształcenia:

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wymagane są min. 3 osoby w zespole zmieniającym programy kształcenia.

W związku z powyższym do podpisania umowy na realizację zadania wskazani są:

 • Małgorzata Twardzik
 • Magda Tunkel
 • Aleksander Ostenda

2. Opracowanie sylabusów, opracowanie materiałów dydaktycznych, sprawdzenie zgodności materiałów oraz korekta – jak poniżej: Historia Sztuki i Architektury. Wybór oferty - Magda Tunkel. Procesy Urbanizacji, Wybór oferty - Sylwia Pawlikowska-Musiewicz. Metodologia badań społecznych. Wybór oferty - Aleksander Ostenda. Statyka budowli. Wybór oferty - Krzysztof Skrzypiec. Planowanie miejscowe i polityka przestrzenna gminy. Wybór oferty - Magda Tunkel. Konserwacja i modernizacja zabytków. Wybór oferty - Magda Tunkel. Podstawy ustrojowo-prawne samorządów. Wybór oferty - Małgorzata Twardzik. Organizacja procesu budowlanego. Wybór oferty - Krzysztof Skrzypiec. Dane przestrzenne. Brak złożonych ofert. Remediacja i recykling terenów. Wybór oferty - Justyna Gorgoń. Mobilność miejska. Wybór oferty -Zygmunt Konopka. Technologie sieciowe WebGis. Brak złożonych ofert. Publiczne zasoby geograficzno-kartograficzne. Brak złożonych ofert. Procesy degradacji i gentryfikacji. Wybór oferty - Justyna Gorgoń. Analiza przestrzenna czynników społeczno-kulturowych. Wybór oferty - Małgorzata Twardzik. Analiza przestrzenna czynników przyrodniczych. Wybór oferty - Małgorzata Twardzik. Monitoring przestrzenny. Wybór oferty - Zygmunt Konopka. Oceny skutków finansowych gp. Brak złożonych ofert. Rewitalizacja urbanistyczna. Wybór oferty - Sylwia Pawlikowska-Musiewicz.

Na zadania z brakiem ofert Zamawiający dokona wyboru Wykonawców z wyłączeniem zasady konkurencyjności.Zapytania ofertowe 05.11.2019 - Zapytanie ofertowe "Dostawa licencji oraz kompleksowe wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) oraz Aplikacji Mobilnej (AM)" (1/11/19)Zapytania ofertowe 16.12.2019 - Zapytanie ofertowe "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług realizacji szkoleń dla studentów i pracowników WST (2/12/19)"Zapytania ofertowe 31.07.2020 - Zapytanie ofertowe "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług realizacji szkoleń dla studentów i pracowników WST (1/07/20)"Zapytania ofertowe Zapytania o cenę - usługa przeprowadzenia bilansu kompetencji uczestników projektuZapytania ofertowe 22.10.2020 r. - Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług realizacji szkoleń dla studentów i pracowników WST (03/10/20)Zapytania ofertowe ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/02/PZ1/2022 na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych na kierunku Pielęgniarstwo w ramach projektu pn. „Kompleksowy program rozwoju Uczelni szansą dla lepszego rozwoju studentów i Uczelni”Zapytania ofertowe ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/03/PZ1/2022 z dnia 23.03.2022 r. na świadczenie usług realizacji studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego dla kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach w ramach projektu pn. „Kompleksowy program rozwoju Uczelni szansą dla lepszego rozwoju studentów i Uczelni”Zapytania ofertoweHarmonogramy form wsparcia


Zapytania ofertoweOgłoszenie naboru do projektu - kadra


Zapytania ofertoweOgłoszenie naboru do projektu - studenci


Zapytania ofertoweOgłoszenia rekrutacji na poszczególne formy wsparcia


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie